שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת חיי שרה: הבעל ואשתו אחד (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" (בראשית כג ב). מובא בשו"ע: "כשם שמספידין על האנשים כך מספידין על הנשים" (שו"ע יו"ד שדמ ב). הוכחה ממסכת מגילה אשר מביאה כי רפרם הספיד את כלתו (כח ב). אלא יש להקשות מדוע לא להביא ראיה ממעשה אברהם אבינו שהספיד לשרה אמינו, שזו ראיה עוד מהתורה! אלא מתרץ בעל התורה תמימה כי אין זו הוכחה. כי כתוב "שאין האשה מתה אלא לבעלה" (סנהדרין כב ב). כלומר, אברהם הספיד את עצמו כי הוא ואשתו אחד.

  • פורסם בשאילת שלמה 519