שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פיגוע בתוך בית כנסת - הכיצד??? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

איך נפגעו מתפללים עם טלית ותפילין באמצע שחרית בבית הכנסת?

שאלה: איך נפגעו מתפללים עם טלית ותפילין באמצע שחרית בבית הכנסת בהר נוף, הרי כתוב בגמרא ש"שלוחי מצווה אינן ניזוקין"?


תשובה: במסכת פסחים (ח ב) ש"שלוחי מצווה אינן ניזוקין"אך נאמר שזה "בדלא שכיח היזיקא" – כלומר דווקא כשאין שם נזק שכיח. הדוגמה שמובאת שם היא לגבי אדם שבודק חמץ, אולי הוא צריך לבדוק תחת האבנים? אל יבדוק! שמא יש שם נחשים ועקרבים. שואלת הגמרא: אבל שלוחי מצווה אינן ניזוקין? היא עונה: פה שכיח היזיקא. זה שכיח שיש נחשים ועקרבים, ולכן הוא עלול להינזק. מובאת שם דוגמה נוספת: יש קיר משותף לאדם ולשכנו הגוי. שמא הוא צריך לדחוף את אצבעותיו בחורים שבקיר כדי לבדוק אם יש שם חמץ? אומרת הגמרא: אל תבדוק! כי השכן יאשים אותך בכישוף ויגרום לך צרות צרורות. אך נשאל: הרי שלוחי מצווה אינן ניזוקין? אלא שפה שכיח היזיקא. השכן הזה הוא שכן מרושע.

אם כן, כאשר יש "שכיח היזיקא" אנחנו לא אומרים "שלוחי מצווה אינן ניזוקין". הגמרא (שם) מביאה הוכחה לכך מספר שמואל (א טז). כאשר ד' אמר לשמואל הנביא: לך תמשח דוד למלך, "ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני" (פסוק ב). אז ענה לו ד': תגיד שבאת לזבוח זבח כדי ששאול לא יחשוד. שואלת הגמרא: אבל שמואל הולך לעשות מצווה – פקודה ישירה מד', ושלוחי מצווה אינן ניזוקין (עיין רש"י)? עונה הגמרא: מכאן שאיפה ששכיח היזיקא שלוחי מצווה ניזוקין. במסילת ישרים (סוף פרק ט) זה מבואר באריכות. ברור שכשנכנסו לשם מחבלים זה נקרא: "שכיח היזיקא", ובזה ניזוקים גם שלוחי מצוה, כמו מתפללים בטלית ותפילין. ד' יקום דמם.


  • פורסם בשאילת שלמה 364