שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עשה לך רב וכבד כל רב

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עשה לך רב וכבד כל רב

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: אני מבולבל. יש כל כך הרבה רבנים, עם כל כך הרבה שיטות. איך אדע למי לשמוע? למה אינם מתאחדים ואינם מקימים איזו סנהדרין? ולמה אין כל הרבנים מתיישרים על פי גדולי הדור?


תשובה: שאלה כאובה מאוד שאלת. קודם כל, ביחס לסנהדרין, כבר כתב מרן הרב קוק שבשביל סנהדרין צריך גדולי עולם משיעור קומה עליון, מה שלא קיים (אגרות הראיה א שמא). אם כך בדורו, קל וחומר בדורנו העני. אך הוא פעל במסירות כדי לייסד הכנה לסנהדרין (שם ב עמ' נט-ס), וזאת הרבנות הראשית לישראל (מאמרי הראי"ה 455). ולכן אם באחדות הרבנים הנך רוצה, אנא חזק את כבודה ומעמדה של הרבנות הראשית לישראל, אך אל תאמר שהיא לא בדיוק מייצגת את דרכך. כי האומר "אני בעד אחדות רבנים אך בתנאי שזו תהיה אחדות כמוני" לא הבין אחדות מהי (וע' מה שמסופר בגמרא ראש השנה כה ב). אכן הרבנות הראשית לישראל היא הדרך לאחדות הרבנים, אך עלינו לפזר אשליות: הזמן שבו הרבנים יגיעו להסכמה אינו היום גם לא מחר.

אכן בהעדר סנהדרין, יש לילך אחרי גדולי הדור, כדברי ספר החינוך, שגדולי הדור הם במקום סנהדרין (מצוה תצה). וכן כתבו התוספות על מעמד תלמיד חכם מופלג (תוס' בבא קמא מא ב). אך מי יחליט מיהו התלמיד החכם המופלג שבדור? אם תשאל חסיד הוא יגיד שזה האדמו"ר שלו, אם תשאל ליטאי הוא יקבע פוסק גדול, אם תשאל לאומי דתי הוא יסמן גאון גדול, חסיד ברסלב יאמר שזה רבי נחמן וחסיד חב"ד - שזה הרבי האחרון. וכולם צודקים, כולם גדולים, "כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה" (ברכת יוצר אור), אך הם אינם מסכימים ביניהם. אבל יש פרוזדור שמוביל לטרקלין. הטרקלין הוא שכל הרבנים יגיעו להסכמה יחד, והפרוזדור הוא שכל אחד יאחז בדרכו אך יכבד אחרים. ללא הפרוזדור, לעולם לא נגיע לטרקלין.

לכן, בתקופת הפרוזדור, ואיננו יודעים כמה ארוכה היא - עשה לך רב ולך אחריו. אך כבד כל רב וכבד כל אחד שעשה לו רב אחר. אל תכפה השקפותיך ואל תדכא שאר חלופות, ואם יש לך רב, לך אחריו, ואל תפחד משום דבר, גם אם הוא יחיד נגד רבים.

עיין במה שמסופר בגמרא שבמקומו של רבי יהודה הגלילי היו מבשלים ואוכלים עוף בחלב ובמקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים בשבת להכין סכין למילה (שבת קל א). וזה היה שנים רבות אחרי פטירתם, אך בני העיר נחשבו כתלמידיהם, כי מרא דאתרא דינו כרבו המובהק (ועיין חזו"א יו"ד קנ ה). וכבר כתב הרשב"א שהולכים אחרי המרא דאתרא אפילו יחיד נגד רבים (שו"ת הרשב"א ח"א ס' רנג. שו"ע חו"מ כה ב הגה). וכתב הגרי"ד סולובייציק שבכל דור ודור תמיד היו גדולים מחכמי התורה שהיו להם שיטות שונות ודרכים מיוחדות בעבודת ד', כגון רב גידל ורבי יוחנן (ברכות כ א) שהיו להם הנהגות מיוחדות בעבודת ד' ועמדו על דעתם (דברי השקפה רלה-רמ).

וכתב הר"צ שכטר שמבואר בגמרא (יבמות יד) שחכם שחולק על חכמי דורו, אפילו יחיד נגד רבים, חייבים הוא ותלמידיו להמשיך להורות ואף לנהוג כפי דעתו ו"אחרי רבים להטות" נאמר בשאר העם שאינם תלמידיו.

ועוד כתב שכל תלמיד חכם שהגיע להוראה מחויב תמיד להביע את דעתו שלו, כפי שנתבררה אצלו אמיתיות ההלכה (נפש הרב ס-סב).

הוא מביא את דברי הגר"א (מובא בחוט המשולש לרבי חיים מוולוזין סוף ס' ט) שאם יש לו מסקנה נגד השולחן ערוך והוא פוסק כשולחן ערוך הוא עובר על "אל תישא פנים במשפט" (שם סב).

אפילו תלמיד, אם אינו חושב כרבו, אסור לו לשתוק מפני שכתוב: "מדבר שקר תרחק" (שבועות לא א), מפני שכתוב: "לא תגורו מפני איש", "לא תכניס דבריך מפני איש" (סנהדרין ו ב). לכן מתחילים בסנהדרין מן הצד (סנהדרין לב א) כלומר בקטן, שמא לא יעז לומר את דעתו אחרי שדיבר הגדול ויעבור על "לא תגורו מפני איש" (סנדרין לו. ועיין מחלקת נ"י ותוס'). אין משוא פנים בתורה וחייב התלמיד לרדוף אחר האמת, וזאת גם אם תוקפים אותו.

זה הכלל, אחרי שתלמיד חכם מכיר את שפלותו וערכו הפעוט שכלא נחשב, אבל יש לו דרך מיוחדת הנובעת ממקורותיה של תורה בעבודת ד' אשר עמל בבירורה, אינו חייב לבטל דעתו וגם אסור לו, וזו דרך קודש ושבעים פנים לתורה, ואין זה פן שבעים ואחד, לכן הוא משתוקק שכולם ילכו בדרכו, וזו חובתו.

זה הכלל, עשה לך רב, לא אחריו, ותן לאחרים, ללכת אחרי רבנים אחרים.