שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עשה לך רב- רב אחד להכל? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם "עשה לך רב" הכוונה רב אחד לכל דבר?

תשובה: "עשה לך רב" זו לא חובה. לא נפסק ברמב"ם או בשו"ע שאדם צריך לעשות לו רב אך זו עצה עליונה. אם יש לאדם רב, הרב מכוון אותו, מדריך אותו ומרומם אותו. הרב מסייע לו להתעלות באופן רוחני אבל כאמור זו אינה חובה.

לכן, אדם יכול לעשות לו שני רבנים. אדם יכול לעשות לו רב בכל הנושאים מלבד נושא אחד. למשל, בגמרא במסכת שבת (כב, א) כתוב שרבא בכל הדברים פסק כמו רבו שקראו לו רב, בר מהני תלת – חוץ משלושה דברים.

יש מושג שנקרא 'רבו מובהק'. הכוונה לרב שלמד ממנו רוב חכמתו (עיין בבא מציעא לג, א). יש הלכה בשו"ע (יו"ד רמב, ד) שאסור לאדם להורות הלכה או להקים ישיבה בלי רשות רבו המובהק, וכתוב שם שצריך רשות כל רבותיו המובהקים. כיצד יכולים להיות כמה רבותיו המובהקים – הרי מרבו המובהק למד רוב חכמתו? תירץ הש"ך שם (ס"ק יב), רבו מובהק בתורה, רבו מובהק בגמרא, רבו מובהק בפסק ורבו מובהק בהלכה. מכאן אתה למד שניתן שיהיו לאדם כמה 'רבותיו המובהקים', כל אחד בתחום אחר. כמובן, האידיאל הוא שיהיה לאדם רבו מובהק בכל מכל כל.