שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ערבים בארץ ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


מבצע שרה אמנו

"ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם: גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית כא ט). אם לא היה מצחק, היה יכול להישאר. מהו 'מצחק'? בין השאר - שפיכות דמים (רש"י, תוספתא סוטה). אם הערבים לא היו עסוקים בלרצוח אותנו, היה מקום לדון, אך הרוצחים, והמסייעים לרוצחים, והנותנים מחסה לרוצחים והנותנים לגיטימציה לרוצחים, אין להם מה לעשות בארצנו.

כי זאת הנחה יסודית מוקדמת לכל דיון: הארץ הזאת - שלנו היא. כן כתב רבנו הרב צבי יהודה: "הארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו שולטים עליה ומסדרים כל ענייניה, ומרבים מליוננו בתוכה, וברשותנו ובתוכנו יכולים להיות הערבים, כמו גרים-תושבים שיכולים להיות בארץ - כאשר אינם עוסקים לרצוח אותנו, שעל זה נאמר: והשכם והקדם" (אגרת רבנו י' בתמוז תשל"ז, "הנכרי אשר בקרב הארץ", שיחות רבנו, ארץ ישראל).

פעם הציעו לי להיפגש עם מנהיג ערבי הגר בארץ. השבתי: "איני נפגש עם רוצחים", "הוא אינו רוצח" אמרו. "אז שיפרסם ברבים שהוא מקבל: לא תרצח". "אין הוא רוצה" השיבו. "אם כך גם אני איני רוצה להיפגש עמו".

אם הערבים אינם עובדים עבודה זרה, אינם עסוקים בלרצוח אותנו, והם מקבלים את שלטוננו, יש על מה לדון. ולאם לאו -אז GOOD-BYE.

כי כאמור זה מושכל ראשון: זוהי ארצנו! כל העולם יודע זאת, כולל הערבים. עיין בקוראן: (משה מדבר אל בני ישראל) "התקדמו בדרככם אל הארץ הקדושה אשר הבטיח (אללה) לכם" (סורה 5 [24] 21). "אחר כך הורשנו (אללה מדבר בגוף ראשון בלשון רבים) לעם המעונה את הארץ הקדושה, את מזרחה ומערבה ויתקיימו כל ההבטחות של ריבונך לבני ישראל" (סורה 7 [133] 137). (אללה מזכיר את ההיסטוריה) "הטבענו אותו (פרעה) ואת כל אשר לו יחדיו, ואחר כך אמרנו לבני ישראל: התנחלו בארץ ישראל וביום האחרון תופיעו בפנינו יחדיו" (סורה 17 [106] 103-104).

לכן הגיע הזמן לקיים "גרש האמה הזאת". יש זמן לכל דבר. מזמן הגיע הזמן שיתקיים: "אוריש גויים מפניך וארחיב את גבולך" (שמות לד כד. עיין רשב"ם). כי ריבונו של עולם "מעקר דיורין מאתרייהו לאתרייהו, ואתיב דיורין" (זהר ח"ב קכד א).

אך אנו נהגנו תמיד לפנים משורת הדין, כאשר שילמנו לערבים על אדמות שהן בעצם שלנו (עיין נאום מרן הרב קוק לקק"ל, מאמרי הראיה 252), וגם עתה אנו ננהג לפנים משורת הדין ונשלם סכום כסף מכובד לכל ערבי שיסכים לעזוב את הארץ. אלפים כבר עזבו מרצונם בלי כסף, ורבים רבים יהיו מעוניינים לעזוב תמורת כסף. אחרים יראו כי טוב ויעשו כן גם הם.

אמנם יש כאלה שפתרון זה לא ימצא חן בעיניהם, גם בעיני אברהם אבינו לא מצא חן בהתחלה, עד אשר ד' אמר לו: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" (בראשית כא יב).