שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

על הדחת הרב קוסטינר מתפקידו בצה"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, - הוחלט על ידי הפיקוד הבכיר בצה"ל שלא יעביר יותר שיעורים בבה"ד 1 ,לרבות קורס רבנים צבאיים ,בעקבות דבריו על שירות נשים בצה"ל. מה דעת הרב?

תשובה: אסור לשקר בשם התורה. זה בייהרג ואל יעבור. אם גוי מצווך לבשל לו בשבת או הוא יהרוג אותך, אתה תבשל משום פיקוח נפש. אבל אם גוי מצווך להגיד שבישול בשבת היא מותר על פי התורה, זה אסור בייהרג ואל יעבור.

איפה למדנו זאת?

בגמרא בבא קמא (לח א): "תנו רבנן: וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות (=אנשי צבא) אצל חכמי ישראל: למדונו תורתכם. קראו ושנו ושלשו. בשעת פטירתן (=פרידתם), אמרו להם: דקדקנו בכל תורתכם ואמת היא, חוץ מדבר זה שאתם אומרים: שור של ישראל שנגח שור של גוי – פטור, של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד – משלם נזק שלם… ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות". כלומר נעלים פרט זה כדי שלא יעשו לכם צרות.

וכבר שאלו התוספות: "ואם תאמר: והא אמרינן בחגיגה (יג א): המלמד תורה לגוי עובר בעשה ד'מגיד דבריו ליעקב' (תהילים קמז)"? והם תירצו בתירוץ ראשון: "ובעל כרחם עשו, על פי דברי המושל, ולא נתחייבו למסור עצמן" (תוס' שם ד"ה קראו).

כלומר, יש איסור ללמד תורה לגוי, אך אין חובה למסור על כך את הנפש. אם כן, חוזרת השאלה, אם היתה כאן סכנה, למה לא שינו את ההלכה הזאת, כאילו יש שוויון בין ישראל לגוי?

אכן, זה בדיוק עניננו. תירץ רבי שלמה לוריא בים של שלמה: "דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה. וחייב למסור עצמו עליה". "שמלכות הרשעה גזרה עליהם, ולמה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם". "וכי לא היה ראוי לחוש חס ושלום לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה (=שיצאו מזה), בפרט מלכות הרשעה שכל מחשבתה רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו (=עלינו. לשון סגי נהור). ואם כן, היה להם לשנות: או שניהם חייבים, או שניהם פטורין".

ואכן כבר היו דברים מעולם, שעשו לנו פוגרומים בגלל שמצאו בגמרא דברים שלא מצאו חן בעיניהם.

לכן מסקנתו של הים של שלמה היא: "שמע מינה שמחוייבים אנו למסור על קידוש השם. ואם חס ושלום ישנה הדין, הוא ככופר בתורת משה" (ים של שלמה בבא קמא פרק ד ט. ועיין שו"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר ח"א או"ח מט).

כמובן, לא תמיד צריך להגיד את כל שאתה יודע, כי יש מצבים ש"כבוד אלהים הסתר דבר" (משלי כה ב). וחז"ל אומרים: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה, ב), אבל אסור בייהרג ואל יעבור לשקר בשם התורה.

לכן, כל הכבוד לידידי הרב צבי קוסטינר המביע את עמדותיה של התורה ללא חת וללא מורא.

אך יש להוסיף, שללא קשר לנ"ל, יש החלטה קודמת של הרבצ"ר שהרב קוסטינר לא ילווה את קורס הרב"צים ,מסיבות אחרות שאינן ידועות לי, ואיני רואה ענין לדעת אותן. לכן בזה, לא אוכל להביע דעה, כהדרכת חז"ל: "על מה שלא שמע, אומר: לא שמעתי" (אבות ה ז). לכן, רק אומר שכל מהלכו של הרב קוסטינר הוא ודאי לשם שמים, וכן כל מהלכו של הרבצ"ר הוא ודאי לשם שמים, והמשכיל בעת ההיא לא ייכנס לנושא שאינו מכיר.

כולנו חזק ונתחזק בבנין ארצנו, ומדינתנו, וצבאנו, במפלאות ד' עלינו.

  • פורסם בשאילת שלמה 538