שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עליה לארץ כנגד רצון ההורים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לעלות לארץ נגד רצון ההורים?


תשובה: הרבה פוסקים סוברים שמצוות הישיבה בארץ ישראל דוחה את מצוות כיבוד אב ואם. דין זה בנוי על יסוד דברי הגמרא שנפסקו להלכה, שאם אמרו לו אביו ואימו לעבור על אחת ממצוות התורה, אין לו לשמוע להם.


כתוב בתורה (ויקרא יט, ג): "איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אני ד'". אמרו חז"ל: "יכול יהא כיבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד לומר, איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי" (יבמות ו, א. עי' בבא מציעא לב, א עם רש"י). כלומר, מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין שאמר לו לעבור על מצוות לא תעשה ובין שהורה לו לבטל מצוות עשה, הרי זה לא ישמע לו, וכן נפסק ברמב"ם (הלכות ממרים ו, יב) ובשולחן ערוך (יורה דעה רמ, טו).

ישיבת ארץ ישראל הינה מצווה מן התורה, כפי מה שכתב הרמב"ן (במדבר לג, נג וספר המצוות לרמב"ם, הוספות מצווה עשה ד'), ובפתחי תשובה (אה"ע עה, י), "ואם כן כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים". לכן, מצוות ישוב א"י דוחה מצוות כיבוד אב ואם, ואם אביו אמר לו שלא לעלות לארץ, אין שומעים לו. וכן כתבו המהר"ם מרוטנברג (שו"ת מהר"ם בן ברוך ס' עט), המבי"ט (א, קלט ומובא בפתחי תשובה אה"ע עה, ו), שו"ת מעיל צדקה (ס' כו) ושו"ת בית יהודה (ח"א יו"ד ס' נה).

ידוע על מקרים רבים, בהם הורים לבן שלמד שנה או שנתיים בישיבה בארץ והיה בדעתו להישאר, ביקשו ממנו שיחזור 'הביתה', יגמור את לימודיו, ואז יתמכו בו אם ירצה לעלות לארץ. ברם, הרבה פעמים התוכניות לא התגשמו, והבן נשאר בנכר.

שאלו תלמידי הגר"א בס' דורש לציון (עמ' רמז-רמח): מדוע אברהם אבינו ירד מצרימה בזמן הרעב, הרי הוא ידע שהוא מסכן את חייו בגלל יופייה של שרה אשתו, עד שאמר לשרה: "אמרי נא אחתי את" (יב, יג), היה עליו לנסוע לארם נהרים, שם הייתה משפחתו!? וענו: אברהם אבינו פחד שאם הוא יחזור לארצו ולמולדתו, הוא לא יצליח לעלות לארץ פעם נוספת. לכן העדיף להכניס את עצמו לסכנה במצרים, במקום לחזור לארם נהרים. [ראה פירוש רש"י בראשית יא, לב].

לכן, בן לא צריך לשמוע לאביו ואמו שאומרים לו לצאת מארץ ישראל, אבל עליו להסביר להם ברגישות. אמנם, רבקה לא נהגה ככה. בתואל ולבן לא רצו שרבקה תתחתן עם יצחק ותעלה לארץ, אבל היא אמרה (בראשית כד, נח): "אלך" ופרש רש"י: "מעצמי, ואף אם אינכם רוצים". אמנם, אנו מסבירים באופן נעים. ובעזרת ד', ההורים יעלו עם שאר המשפחה.

[וכן פסק רבנו הרב צבי יהודה (לנתיבות ישראל ב, מ), הראשון לציון הג"ר יצחק נסים בשו"ת יין הטוב (ח"ב יו"ד ס' ז), הג"ר שאול ישראלי (עמוד הימיני ס' כב), הג"ר עובדיה יוסף (שו"ת יחוה דעת ג, סט. ד, מט. שו"ת יביע אומר ח"ו יו"ד ס' מ אות ה-ו), הג"ר חיים דוד הלוי (שו"ת עשה לך רב א, יז) והרב אליעזר מלמד (קונטרס פניני הלכה על מצות ישוב א"י עמ' טז). וכתב הג"ר משה שטרנבך (שו"ת תשובות והנהגות ב, תמט) שאם אדם רוצה לעלות לארץ כדי להתחזק בתורה או לתת לבניו אווירה של תורה, מותר לעלות נגד רצון הוריו. וכל זה שלא כשו"ת מנחת אלעזר (ה, יב), ציץ אליעזר (יד, עג) ושערים מצויינים בהלכה (קמג, ט בקונטרס אחרון).]

נלקח משאילת שלמה 111