שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עדיף להיקבר בירושלים? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: על אלו שסוברים שיש עדיפות להיקבר בירושלים, מפני ששם תהיה תחיית המתים (שו"ת ציץ אליעזר יא, עה. שו"ת יחוה דעת ד, נז. ולא כשו"ת דברי יואל ח"א יו"ד ס' קג ושו"ת חלקת יעקב יו"ד ס' רד), יש להקשות: הרי אברהם אבינו חשק לרכוש את מערת המכפלה שנמצאת בחברון ולא בירושלים!?

תשובה: שתי סיבות:

א. בזמנם עוד לא ידעו איפה זה ירושלים. בתורה לא כתוב איפה ירושלים, אלא כתוב "במקום אשר יבחר". "במקום אשר יבחר" יהיה בזמן יותר מאוחר - בזמן דוד המלך (זבחים נד, ב). למה המקום לא נבחר קודם? כי אחרת כולם היו מתרכזים בירושלים ומזניחים שאר חלקי ארץ ישראל. כאשר באה משלחת של אישי ציבור, אל רבנו הרב צבי יהודה, בדרישה לפעול בכל תוקף לנוכח האיום שממשלת ישראל עומדת לחתום הסכם עם מדינת ירדן, הכולל מסירת הר הבית לידיה, הגיב רבנו: "ומה על כל ארץ ישראל?". הם חזרו כמה פעמים על דבריהם, והוא בשלו. הם חשבו שהוא לא הבין על מה הם דיברו, אבל הוא הבין טוב. אי אפשר מבחינה פוליטית לומר שירושלים היא בהסכמת הכלל ורמת הגולן היא לא בהסכמת הכלל. לא הסכמת הכלל קובעת. התורה קובעת.

ומה שכתוב במשנה כלים (פ"א), שירושלים קדושה מכל הארצות שבארץ ישראל, אפשר לפרש את ה"מ" כ-"מ' המקור". כלומר, ירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל. מתוך כך שכבשנו ובנינו את מלוא כל רוחב הארץ, הגענו לירושלים.

ב. למה אתה שואל על המוות, כשאתה יכול לשאול על החיים: כתוב במשנה כתובות (קי, ב) ש"הכל מעלין לארץ ישראל... הכל מעלין לירושלים", לא רק במוות אלא גם בחיים. א"כ, למה לא כולם גרים בירושלים? למה אברהם אבינו גר בבאר שבע, בחברון וכו', ולא בירושלים? למה היו נביאים שלא גרו בירושלים? אליהו הנביא היה גר בשומרון וידוע שליונה הנביא היה קשר עם יפו. כתב מרן הרב קוק באגרות הראי"ה (אגרות הראי"ה ח"א עמ' לה, אגרת לט) שאדם גר בארץ ישראל במקום שמתאים לשורש נשמתו. הנביאים גרו, לפי רוח קודשם, במקום שהוא לא ירושלים, בלי להוריד מקדושתה של ירושלים.

אי אפשר לנתק את ירושלים, לא פוליטית ולא רוחנית, משאר ארץ ישראל. ירושלים היא כמו לב באיברים. הלב יונק מהאיברים ומחיה את האיברים. לכן, גם בחיים וגם במוות, צריך להיות בכל מלוא רוחב הארץ.

[וראיתי בשו"ת עשה לך רב (ח"ד ס' ז'), שחשק אברהם אבינו במערת המכפלה, כיון שזה מקום קבורה היסטורי, בו נקברו לפני כן אדם וחוה (עירובין נ"ג, א'). ומבואר ביותר בדברי הזוהר, שאדם הראשון ראה אור בתכלית הדקות נכנס לשם מגן-עדן והתאוה ליקבר שם סמוך לפתחו של גן-עדן (בראשית נ"ז, ב'). אברהם אבינו הכיר אותה מערה, ראה אדם וחוה טמונים שם, ראה את האור הזוהר שבמערה ונתאווה להיקבר שם (פרשת חיי שרה דף קכ"ז, ב').

לפיכך כתב הרב בשו"ת עשה לך רב, שמערת המכפלה לא נתקדשה מפני שנקברו בה האבות, אלא להיפך: האבות רצו להיקבר שם מפני קדושת המקום. סניף לזה מופיע בפירוש העמק דבר על הפסוק (בראשית כד, יט) "ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען". מסביר הנצי"ב: כל זה מיותר, שהרי זה כבר נאמר בראש הפרשה!? אלא בא ללמד, דמכיון שלאותה מערה, הנקראת מערת המכפלה, יש סגולה מיוחדת למקום קבר, והנקבר בה הוא במעלה גבוהה ביותר (כמו שכתוב להלן מח, ז ו-מט, ל), כך חברון - יש בה ג"כ מעלה וסגולה לקבורה, ואם שאינו שווה למערה עצמה. והוסיף, שפירש הכתוב "בארץ כנען", ללמד שכלל הארץ יש לה ג"כ סגולת קבורה, ואם שאין לה ערך המערה.]