שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סיבוב בשערי הר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם יש מצוה בסיבוב שערי הר הבית החודשי? האם זה מקרב את הגאולה ואת בנין בית המקדש?

ת: מצוה מפורשת לא מצאנו לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא ברמב"ם, לא בשולחן ערוך ולא בפוסקים האחרונים.

ש: אבל מנהג יש? גם מנהג ישראל הוא דין.

ת: מנהג הוא דין אם פוסקי הלכה קובעים כן ,ולא מצאנו. אמנם מנהג זה מוזכר בגניזה בקהיר, אך זה עוד לא הופך אותו לדין. ובשלטון הבריטי פרופ' וילנאי חידש סיבוב שערי העיר העתיקה בערב תשעה באב, אך כמון, גם זה לא מהווה פסק הלכה.

ש: אז אין לזה ערך?

ת: בודאי יש ערך לעורר את הצפיה לבנין בית המקדש. "סובו ציון והקיפוה ספרו מגדליה, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה" (תהילים מח, יג-יד).

ש: וזה יקרב בנין בית המקדש?

ת: כן, אם עושים תשובה. לפני קרוב לארבעים שנה, הישיבה שלנו ארגנה סיבוב שערים, ועל יד כל שער, היינו לומדים קצת מספר חפץ חיים. הרי בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, שכולל לשון הרע (הקדמת חפץ חיים). לכן במיוחד על זה, יש לעשות תשובה. לא הסיבוב מקרב את הגאולה, אלא התשובה.

ש: יש שטוענים שלסיבוב יש ערך של שמירת המקדש?

ת: אין בימינו מצות שמירת מקדש, כיון שאין מקדש. אמנם הג"ר הלל משה גלבשטיין בספרו "משכנות לאביר יעקב" חידש שגם בימינו מצות שמירת מקדש נוהגת, אמנם לא בתוך המקדש אלא בחוץ. אך גדולי עולם חלקו עליו מסיבות שונות, אבני נזר(יו"ד תמט. אה"ע קיט אות עז), מנחת אלעזר,וכן הגרי"מ טוקצינסקי בספר "עיר הקודש והמקדש" (ח"ד פ"ד), והוא מזכיר שכיון שאין מקדש אין מה לשמור, ואדרבה כיון שיש שם גויים, אין בשמירה זו שום כבוד מקדש.

ש: למעשה, על אף שאין מצוה, זה דבר טוב?

ת: טוב מאוד. בתנאי, שאינו כרוך בעבירות. שכאמור, כדי שייבנה בית המקדש, יש לעשות תשובה, ובודאי לא להוסיף עבירות.

ש: אלו עבירות, למשל?

ת: א.צריך סיבוב על ידי בנים ולא על ידי בנות. אם הן שרות, ודאי אסור. אם זה מעורב, בנים בנות, ודאי אסור. וגם אם אינו מעורב, הרי אסור להסתכל על נשים, והאם הן צועדות בהמוניהן, ודאי זה מושך עין.

ב. לא להציק לערבים כגון להכות על דלתותיהם או תריסי ברזל של חנויותיהם. זה לא מה שיבנה בית המקדש. אמנם אין מצוה מן התורה לאהוב גויים, אך מאידך אסור סתם להרע להם.

ג. לא להעליב יהודים, שאינם לפני קו המחשבה שלהם. כמה פעמים, יהודים שיצאו לסיבוב שערים עם דגל ישראל ספגו עלבונות ופרשו עם דמעות. ב"ה, זה נדיר מאוד.

ד. לא לחבר זאת עם עליה להר הבית שהיא חטא חמור מאוד, כפי שפסקו גדולי הפוסקים, מלבד בודדים.

ה. לא לחבר זאת עם דרישה לבנות עתה בית המקדש, שהרי טרם הגיע הזמן, כדברי הרמב"ם שקודם יש להקים מלכות ישראל ולמחות את עמלק (הלכות מלכים א א-ב). עוד ארוכה הדרך.

ש: ובסיכום?

ת: אם לא כרוך בעבירה, ודאי זה דבר טוב מאוד.

  • פורסם בשאילת שלמה 573