שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

משיח בסוף (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

משיח בסוף

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: אני מתנצל שאני אומר דברים כה קשים, אך לבי נקרע בתוכי לאור המצב הנורא שדם יהודי רב ממשיך ונשפך, כאשר הכנסת והממשלה אינן ממלאות חובתן. אין לי כוח יותר לשמוע שעכשיו אתחלתא דגאולה, ראשית צמיחת גאולתנו וכדומה. אני מצטער לומר מה ששמעתי מחכם מקובל, שלקחו מושגים עילאיים פנימיים כמו 'משיח' והשפילו אותם לעניינים של סתם ציונות, שגם תואר ציוני אינו תואם לעומדים בראשנו, אלא ממש תואר 'נבל'. לא נבל ברשות התורה, אלא ממש נבל. מי שמחלל שבת, אינו אוכל כשר, אינו שומר על טהרת המשפחה, ובנוסף, אינו דואג שלא יישפך דם יהודי, הנו בעיני נבל ממש. מה כל ההתלהבות מן העליה וקיבוץ גלויות אם מתווסף לנו נבל ועוד נבל?! אני רוצה משיח, משיח ממש, לא חבלי משיח ולא עקבות משיח. רק הוא יחלצנו מן המצר וישים קץ לכל הסבל והייסורים.

תשובה: בוודאי אתה צודק שאינך מסתפק במצבנו העכשווי, ומצפה למשיח. על כגון זה היה אומר רבנו הרב צבי יהודה: יש לשמוח על מה שיש, אך אין להשלים עם מה שיש. לכן הנך צודק - על מה שאין, יש להתפלל ולהאמין.

יחד עם זה יש להבין שיש סדרי קיצים. בכל דור יש קץ וסדר גאולה משלו. כך כותב הגאון מווילנא: "בכל דור ודור שולטת מידה אחרת ממידותיו של הקדוש-ברוך-הוא, שמנהיג בהם את עולמו, שמזה משתנים הטבעים וכל מעשי הדור והנהגותיהם ופרנסיהם, הכל הוא לפי עניין המידה ההיא ותלוי בבחירתם בין טוב לרע… וכן בכל דור ודור יש קצים לפי עניין התשובה והזכויות המיוחדות לאותו דור" (אבן שלמה יא ט).

ואכן אנו רואים שכבר מאתיים ועשרים שנה עם ישראל מתחיל לשוב לציון "אחד מעיר ושניים ממשפחה" (ירמיה ג יז), וכבר מאה ועשרים שנה באים בהמוניהם. הגאולה מתקדמת מדרגה אחר מדרגה, לפי סדר ההשתלשלות. משיח בן יוסף קודם למשיח בן דוד. גם שמואל הנביא משח שני מלכים. בדבר מלכות שאול, יש ביקורת של העם כי 'אותי מאסו ממלוך עליהם' (שמואל-א ח ז) - כלומר הגשמיות העודפת.

כמו שדוד בא לאחר מכן, כך המשיח האמיתי בא לבסוף. כך מביא רש"י על הפסוק "למנצח לדוד להזכיר" (תהילים ע א): "ומדרש תהילים ראיתי: משל למלך שכעס על צאנו וסתר את הדיר והוציא את הצאן ואת הרועה. אחר זמן, החזיר את הצאן ובנה את הדיר, ולא הזכיר את הרועה. אמר הרועה: הרי הצאן מוחזר והדיר בנוי ואני איני נזכר. כך למעלה מן העניין, נאמר: 'כי אלהים יושיע ציון… ואוהבי שמו ישכנו בה', הרי הדיר בנוי והצאן כנוס, והרועה, (זה דוד) לא נזכר לכן נאמר 'לדוד להזכיר אלהים להצילנו' (ע ב) ". ועיין עוד 'לנתיבות ישראל' (א צט). הרי שקודם הצאן - עם ישראל יתקבץ, הדיר - ארץ ישראל תיבנה, ובסוף יבוא הרועה, הוא דוד, הוא המשיח. ובאשר לטענה של העומדים בראשנו ולרבים שעלו לציון, מתאים תואר "נבל" - הרי זאת ידענו מראש, שבאחרית הימים כן יהיה, כמו שכתוב: "ובאחריתו יהיה נבל" (ירמיהו יז יא).

וכבר כתב האר"י ז"ל: "שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך. הנה ראשי תיבות 'נקבצו באו לך', הוא נבל, והענין הוא כמה שנתבאר אצלנו בשער הגלגולים, כי כל הנשמות שבגוף, יתוקנו טרם בא הגאולה, ואפילו איזו ניצוץ קדושה מועטת, לא ידח ממנו נדח, כי אפילו בלעם, לפי שהיה בו קצת ניצוץ קדושה, נתגלגל בנבל הכרמלי, ושם היתה התחלת תיקונו בקדושה, ומשם ואילך נשלמו כל הניצוצות שהיו כלולים בו. ועל דרך זה, יהיה בכל שורשי הנשמות, כולם יתוקנו קודם הגאולה, ואז יתגאלו. ואז שאי סביב עיניך וראי, כי כל הניצוצות נשמות בניך שהיו מפוזרות, בין הקליפות, נקבצו ובאו לך אל הקדושה ונתקנו. אפילו הניצוצות של בלעם, שנתגלגלו בנבל, שלא חשב אנוש, נקבצו ובאו לך" (שער הפסוקים, ישעיה מט).

"נקבצו באו לך, ראשי תיבות - נבל, וכבר הודעתיך כי גלגול בלעם הוא נבל, ומעולם לא עלה על לב אדם שיצא מטומאה גדולה ורצוצה כל כך - קדושה. אמנם אחר שנתקן בנבל, משם התחיל לתקן, וכל שאר נשמות היוצאות מהם, כשיבואו לעתיד לבוא, יתמהו כל העולם עליהן: איך אפשר זה ליתן טהור מטמא. ואז, שאי סביב עיניך וראי, כאדם המתמיה ונושא עיניו לראות בדבר תימא המבהילו" (ספר ליקוטי תורה ישעיה מט ועיין עוד בענין לבן-בלעם-נבל שער הגלגולים כב לו. ליקוטי תורה בלק. שער הפסוקים בלק).

וכן כתב: "אין בן דוד בא, שהוא הגואל, עד שיכלו להתתקן כל הנשמות שבגוף, ולכן ראשי תיבות 'גואל ולשבי פשע', הוא גוף, לרמוז כי לא יבוא בציון גואל, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ויתוקנו, ויהיו שבי פשע" (שער הפסוקים ישעיה נט).

נמצאנו למדים שגם הנשמות הנפולות, צריכות להיתקן, לפני בוא משיח צדקנו. אין להתייאש, גם ממי שנראה לנו נבל, שסופו להיות שב פשע, ותצא קדושה עליונה מתוך הטומאה.

הרי אלו דברי ישעיה הנביא: "שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו בא לך" - כולל נבל ראשי תיבות נקבצו באו לך -"חי אני נאום ד' כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה" (ישעה מט יח). כולם יהיו עדי נפלא של תפארת.

---

תיקון למאמר "משיח בסוף"

שאלה: במאמר "משיח בסוף", השואל מטיח האשמות קשות נגד הממשלה והכנסת ביחס לדם הנשפך. בתשובה, לא היתה התייחסות לכך. האם יש לראות בשתיקה זו - הסכמה?

תשובה: ודאי שלא. השאלה כללה הרבה נקודות והתשובה התייחסה רק לשתיים מהן. שאר הטיעונים לא היו שווים התייחסות מפורשת, מכל מקום מהתשובה משתמעת ברורות דחייתן.