שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מרן הרב קוק - איש תורת ארץ ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

איש תורת ארץ ישראל מרן הרב קוק

[הרב שלמה אבינר]

מרן הרב קוק זצ"ל הוא שליח אלהי מיוחד לגילוי 'תורת ארץ ישראל' בעת תחיית האומה. ודאי שהתורה היא מעל ארץ ישראל ומעל העולם בכלל והיא קדמה לעולם, אך היא צריכה להתגלות במיוחד בארץ ישראל.

הרי "הואיל משה באר את התורה הזאת" (דברים א ה). פירוש משה רבנו את התורה הוא הפירוש בהא הידיעה, אף אחד לא יטען שהוא מבין טוב ממנו, הוא אשר ריבונו של עולם לימדו ארבעים יום וארבעים לילה. יתר על כן, גם הביאור הזה הוא תורה מן השמים, כאשר השכינה מדברת מתוך גרונו.

אם כן, מה הוא הפירוש הזה? - "ד' דיבר אלינו בחורב לאמר: רב לכם שבת בהר הזה" (שם ו), לכאורה לא מובן, אדרבה, יש לשהות זמן רב למרגלות הר חורב, שהרי שם ניתנה התורה וככל שנשתהה, נתמלא יותר. אך לא כן ביאר משה רבנו בשם ריבונו של עולם, אלא:

"פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל כָּל שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנוֹן עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת: רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם אֶת הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ..." (שם ז-ח).

כלומר עניינה של תורה הוא להתקיים פה בארצנו, בממלכתנו, במדינתו (עיין שיחות רבנו הרב צבי יהודה, דברים).

חכמה גדולה היא כיצד לקיים תורה בארץ. "אין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל" (בראשית רבה טז ד). גם בגלות היינו צריכים ללמוד תורת ארץ ישראל למען התרומם והתעלה מעלה מעלה, אך בדור שלנו, זאת התורה הכרחית וחיונית.

"בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, וביותר אנו צריכים לזה בדורנו, דור הנבילה-והתחייה, בן הזמן של האפלה-והאורה, היאוש-והגבורה. בשבילו אנו צריכים סם חיים - דווקא מתורת ארץ ישראל" (אורות התורה יג ב).

אחינו בני ישראל רחוקי תורה אינם יודעים שקיימת תורת-ארץ-ישראל, לכן דווקא מסיבה זו הם מתרחקים מהתורה, מחשש שהיא תזיק לבניין הארץ ולשיבת ציון, למדינה ולצבא. טעות מצערת בחשבון. לו הכירו את תורת ארץ-ישראל, היו מבינים שדווקא היא נשמת המדינה והצבא, והיו מתאהבים בה אהבת נפש.

באשר לאחינו החרדים, הם אינם לומדים תורת ארץ ישראל, מחשש שהיא תמעיט את גדלות התורה, ובגלל זה גם מתרחקים מענייני בניין הארץ, המדינה והצבא. טעות מצערת, לו הכירו את תורת ארץ-ישראל, היו מבינים שדווקא היא מרבה את קידוש השם הגדול של התורה, והיו מתאהבים בה אהבת נשמה.

יחסם של החרדים לתורת ארץ ישראל מזכיר לנו את יחסם של הזקנים ליהושע בן-נון. "זקני הדור אמרו: פני משה כפני החמה, פני יהושע כפני הלבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה" (בבא בתרא עה א). ולא ידעו, שאורה של לבנה אינו אור עצמי, אלא אור השמש, אור התורה בארץ. "אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא" (נדרים כב ב).

וכן "תשש כוחו של יהושע, ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספקות, ועמדו כל ישראל להרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא... לך טורדן במלחמה" (תמורה טז א). כאשר יתגייסו לצבא, יפנו את האנרגיה לכיוון חיובי, ויחדלו להציק לרבנים. ובעיקר, יתחילו להבין את תורת ארץ ישראל.

אך צרה זו לא חדלה כל ימי יהושע בן נון, עד כדי כך ש"רגש עליהן הר להורגן" מפני שנתעצלו בהספדו (שבת קה ב), זלזלו במדרגתו.

לא הבינו שתורת ארץ ישראל של יהושע בן נון אינה חידוש שלו, היא כולה ממשה רבנו, אך עתה הגיע זמן גילוייה, והוא זכה לגלותה, ולכן בכניסתו לארץ "לן בעומקה של הלכה" (מגילה ג ב). גם כשנכנסים לארץ יש לעסוק בתורה (שם א), ועד יותר: "חזק ואמץ... לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יום ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (יהושע א ו-ח).

זאת תורת ארץ ישראל העמוקה אשר גילה לנו מרן הרב קוק זצ"ל מעומק גניזת הדורות (אורות קיז-קיח), הלוא היא נמצאת בכל ספרי הרב, ובמיוחד בספר 'אורות', שהוא קודש קודשים (הקדמת רבנו הרב צבי יהודה עמ' ז) שיש להגות בו יומם ולילה.