שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מרן הרב קוק על כניסה להר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מרן הרב קוק על כניסה להר הבית

[באהבה ובאמונה]


שאלה: "ועד יום הגאולה, האם מותר לעם העברי לעשות בפועל ממש איזה מעשה גשמי לשם בניין הבית?"

מרן הרב: "לפי מצוות התורה אסור לנו, עד היום ההוא, אפילו להיכנס למקום המקדש. בימי חג ומועד, כשיהודים רבים באים לבקר בירושלים, אני נוהג לפרסם אזהרות שלא יכנסו חס וחלילה למקום הקדוש ההוא, מכיוון שאין אנו ראויים לכך עד שיבוא הגואל, ואז יהיה זה מעשה הקב"ה בעצמו, מבלי שנעשה אנו מצדנו כלום 'לדחוק את הקץ' כדי להשיג את המטרה הזאת" (מדברי מרן הרב לועדת החקירה בשנת תרפ"ט).

---

"מה שאין אנחנו נכנסים לפנים מן הכותל הוא לא מיעוט זכויותינו ומיעוט קישורנו אל המקום הקדוש הזה, אלא מפני רוב הקישור שלנו אליו ואל רוממות קדושתו, מפני שאנו מכירים, שכמו אז בעת שהיה בית-מקדשנו על מכונו, כך גם עתה הוא מלא כבוד ד' אלוקי ישראל וקדושתו, ואין לנו עכשיו אלה האמצעים הדתיים שנוכל על ידם להכשיר את עצמנו, עד שיבוא הזמן ויימצא לנו כל הדרוש להכשיר את עצמנו לעמוד במקום הקדוש הזה, שאנו מקושרים אליו בכל נפשנו ובכל חיי נשמתנו.

הכותל המערבי בייחוד נשאר לנו לפליטה לאות ולמופת על גאולתנו ועל הבטחון של שובנו אל המעמד הקדוש שהיינו עליו בימים מקדם, בעת אשר אור ד' וקדושת הנבואה ורוח הקודש האירו על עמנו; והננו מרגישים בהמקום הזה, רגש קדוש ומרומם מאוד. וכל האוויר שעל גבי הכותל עד השמים נחשב לנו למרום וקדוש. וזכותנו שלא נפסקה מעל המקום הזה, לעולם היא עומדת לנו במצב כזה, שאנו מכירים שלנו הצדקה לדרוש, ששום יד זרה לא תגע בכל מה שהוא מכוון נגד הכותל הקדוש הזה שהוא שארית מחמדנו" (מתוך איגרת לשר בולס, תר"פ).

---

"אזהרה לרבים"

"אחינו היקרים הבאים לעיר קודשנו ירושלים תבנה ותכונן מקרוב ומרחוק, הישמרו נא מהאיסור החמור של הכניסה למקום המקדש והר הבית, ד' יכוננהו בנכון ונשא, וצור ישראל יראנו בישועתו בביאת גואל צדק במהרה בימינו בקרוב אמן".

---

"ואני נוהג לפני כל חג ומועד, בזמן שאחינו בני ישראל מרבים לעלות לעיר קודשנו, לפרסם אזהרות על האיסור להיכנס להר הבית" (מאמרי הראיה 458(.

---

"טוב מאד לצרף דברים על דבר מסעו של הברון, אף על פי שלבי נחמץ מאד, מפני חילול השם של היותו במקום המקדש, ביותר על מה ששום איש לא העיר אותו שהוא דבר האסור.

פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו, עולה לנו על כל מליונים של ישובים מעשיים ואף על פי שלא הפסיד בכל זאת את ערכו הגדול בתור מיסד הישוב, ובשוגג או בדרך מי שהכל הוא בשגגה בא מעשה לידו, וד' הטוב יכפר ויקח טוב" (איגרת תרעז).

---

"יהיה נזהר מהכנסת אצבעות היד לבין אבני הכותל" (לשלושה באלול עא).

---

"ועל פי דרך ההוראה הנהוגה בישראל, כשישנה מחלוקת כזו שלא הוכרעה, ולצד אחד זהו עניין הנוגע לאיסור תורה, ובייחוד באיסור חמור של חיוב כרת, אזי - שום אדם אינו רשאי להקל בו... ובפרט בנידון דידן, שכמה וכמה דורות עברו שנמסרה לנו הקבלה הקבועה שמחזיקים בדעת האוסרים, ויראים וחרדים הם כל עדת ישראל להיכנס אל מקום המקדש מפני הטומאה, בוודאי אין זה מן המידה כלל, לקום עכשיו בזמן הזה ולומר, שנמצאה ההכרעה להקל בזה, ולא יהיה עולה על הדעת, שאיזה בן תורה, יהיה מי שיהיה, יעשה כזאת" (משפט כהן צו).

---

"שבשמירת הקדושה שלא להיכנס בטומאה יש בה זכר גדול לשמירת המקדש וציון גדול לקדושתו..." (משפט כהן עמ' רב) "שהתורה הרחיקה את האדם ברוב בפעמים מן המקדש, ודוקא על ידי הריחוק ייכנס הגודל והמורא בלב... והכי נמי על ידי מה שאנו נזהרים מלהתקרב בהיותנו טמאים אל המקום הקדוש, הרינו מקיימים מצוות 'מורא מקדש', והוא יותר יקר מאותה היראה הבאה בדרך קירוב בעת שאין אנו מוכשרים לו" (עמ' רג). "והננו עומדים ביראה מרחוק ומצפים לחסד ד' שישוב ירחמנו ויאר לנו באור גאולה שלמה, שנזכה על ידה לטהרה גמורה, באופן שנוכל להתקרב לבית תפארתנו בכל מידת הקדושה הראויה לו" (עמ' רד).

---

"ולעניין כבוד האומה לעד, יותר יהיה כבוד הכלל ניכר, אם נשתדל שישמרו בידנו בדרך קניין, החצרות הסמוכות להכותל הקדוש פעה"ק. ועל מקומה נבנה סמוך ממש להכותל, בית כנסת אחת גדולה ומפוארה מאד בכל פאר והידור, וכל אותן התיקונים שמציע כת"ר להיות ערוכים ושירה וזמרת קודש – יהא בה. והיא תהיה מונהגת על פי הסכמת רוב רבני ישראל, דרך מוסכם לכללות האומה, למעלה מכל חילוק של נוסח ומנהג מפלגתי, והבית הזה (=בית כנסת ליד הר הבית) יהיה לנו לעד, שאנו חזקים בציפיית ישועה עליונה שתבוא, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו על ידי גילוי כבדו ד' ואור משיח צדקנו" (איגרת תתקצד).


  • פורסם בשאילת שלמה 374