שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מנהגי ברכות בא"י (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: כידוע, נוהגים בארץ ישראל לברך ברכת כהנים בכל יום ולברך ברכת שהחיינו בברית מילה, ויש נוהגים בא"י לומר בכל יום "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון" ולא "על נהרות בבל" (וכן ראיתי פעם שכך אמר הג"ר יעקב אריאל), האם זה בשל השמחה שמרגישים בא"י, או משום שתלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב היו הראשונים שהתיישבו כאן וקבעו את ההלכה על פי פסקיהם?

תשובה: לומר שזה משום השמחה זה דרוש, הרי יש מנהגים שונים גם בארץ, כמו בגליל. [ויש לציין מה שכתב הג"ר יצחק יעקב ווייס בשו"ת מנחת יצחק (ח"ח ס' א-ב) על מה שיש נוהגים שלא לשאת כפיים בכל יום בגליל.

ומביא מספר ארץ חיים (קונטרס הכללים ד"ה ואפילו) שאפילו איפה שמרן הבית יוסף ושאר פוסקים כותבים כי כן המנהג בכל ארץ ישראל, ראינו לפעמים שאין האשכנזים בארץ ישראל שווים במנהג. למשל, כתב הב"י (או"ח תכב, ב) שנוהגים בכל ארץ ישראל שלא לברך על הלל בר"ח, וכן הוא מנהג האשכנזים בצפת, אך בירושלים האשכנזים נוהגים לברך.

וכתב הב"י (יו"ד רס"ה, ז') שנוהגים בכל ארץ ישראל שהאב מברך שהחיינו על כל ברית מילה, וכן נוהגים האשכנזים בירושלים, אך בצפת האשכנזים אינם מברכים. וע"כ אומר המנחת יצחק, שאין חידוש שאין נוהגים כדברי הבית יוסף לישא כפיים בכל יום בגליל.]