שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מלך לא מבית דוד

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: ישנם פרשנים הטוענים כי החשמונאים נותרו ללא צאצאים כיוון שתפסו את המלכות בישראל אף על פי שלא היו משבט יהודה. אם כן, האם מותר לנו למנות ראש ממשלה, הרי איננו יודעים אם הוא משבט יהודה?

תשובה: הרמב"ם לא סבר כן, כפי שנראה מהקדמתו להלכות חנוכה (א א-ג), שם שיבח מאוד את מעשי החשמונאים. בנוסף, בהלכות מלכים (א ט) כתב הרמב"ם שאפשר למנות באופן זמני מלך משבט אחר: "מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר (שמואל ב ז טז): 'כסאך יהיה נכון עד עולם'. אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו, שהרי נאמר (מלכים א יא לט) לירבעם 'אך לא כל הימים'".

אמנם, שיטת הרמב"ן על הפסוק "לא יסור שבט מיהודה" (בראשית מט י) היא, שאסור למנות מלכים משבט אחר. החשמונאים לא היו מבית דוד ומשבט יהודה, וארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים שמלכו בזה אחר זה נפלו ביד אויביהם בחרב עם כל גבורתם והצלחתם. כלומר, החשמונאים נענשו כיוון שהמליכו עצמם ולא היו משבט יהודה.

ברם, זה מעט לא מובן, שהרי באותו זמן לא היה מלך מבית דוד והיה חורבן בעם ישראל ובארץ ישראל. אלא, מבאר מרן הרב קוק (משפט כהן סי' קמד) שטענת הרמב"ן לא הופנתה כלפי ראשוני החשמונאים שהיו צדיקים, אלא הטענה היא אל ממשיכיהם, שלא הקימו את מלכות דוד לאחר שניצחו במלחמות.

בימינו במדינת ישראל, כל זה לא שייך. ממילא העם אינו רוצה מלך, לא מבית דוד ולא מבית אחר. הנצי"ב מבאר בפסוק "שום תשים עליך מלך" (דברים יז טו) שאמון העם בשלטון הוא פיקוח נפש כללי, ולכן הדבר דוחה את מצוות מינוי המלך.

לכן, אנו מודים לד' על מה שיש לנו עכשיו, ומצפים שבוא יבוא היום שנקים בו את מלכות בית דוד ונחדש ימינו כקדם.