שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מלחמה נגד הקטניות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פסק מוזר: יש שאומרים שבארץ ישראל יש לבטל איסור קטניות לאשכנזים, כי אין כבר אשכנזים וספרדים ותימנים אלא כולם ארץ ישראליים.

תגובה:

א. ודאי אי אפשר לבטל. הרי המנהג להימנע מאכילת קטניות אצל בני אשכנז הוא מנהג ותיק, והובא לפני כשמונה מאות שנה ברוקח ובהגהות הסמ"ק (סי' רכב). וכל הפוסקים האשכנזים מסכימים שנוהגים איסור בזה. אמנם יש שיטות שונות ביניהם איך להגדירו: איסור - קיצשו"ע (קיז, ד), חומרא - משנה ברורה (תנג סק"ו), סייג וגדר - שו"ת דברי מלכיאל (א, כח), גזירה - מקראי קודש לגרצפ"פ (ב ס), מנהג - שו"ת אגרות משה (או"ח ג, סג) ותקנה (האדמו"ר מצאנז בשו"ת דברי יציב ב, קצו).

וכך כתב הערוך השולחן בתקיפות על ביטול איסור קטניות: "ודע דמדינא מותר לאכול אורז וכל מיני קטניות בפסח. מכל מקום הנהיגו רבותינו ואבותינו זה הרבה מאות מן השנים, וקבלו עליהם באיסור... כיון שקבלו אבותינו משום גדר, מדין תורה אסור לבטל, והמפקפקים והמקילים בזה, מעידין על עצמן שאין בהם יראת שמים ויראת חטא ואין בקיאין בדרכי התורה... ופורץ גדר ישכנו נחש. אך בפירוש קבלו שאם אולי יהיה שנת בצורת חס וחלילה שהעניים רעבים ללחם, אז כל חכמי העיר ובראשם מרא דאתרא מתירים לאכול קטניות בפסח..." (ערוך השולחן או"ח תנג ד-ו).

והג"ר עובדיה יוסף אמר בהספדו על הרב הראשי לישראל הג"ר איסר יהודה אונטרמן: "הגאון המנוח היה מודה על האמת ברוב ענוותו, כי הנה היה נהוג לפרסם בכל שנה ושנה לפני הפסח, מטעם הרבנות הראשית לתל אביב-יפו, בהסכמת הרב הראשי לת"א-יפו במודעה גדולה, קיצור הלכות והנהגות לחג הפסח. וכשזכיתי לשרת בקודש כהרב הראשי לת"א, הביא לפניי ראש מחלקת הכשרות הרב טכורש ז"ל את נוסח המודעה, כדי לפרסמה לפני הפסח כנהוג. ואחר ראותי אותה, אמרתי לראש מחלקת הכשרות (שהוא אשכנזי), שאינני חותם על המודעה הזאת, מפני שיש בה דברים לא נכונים, דהיינו שכתוב בה בזה"ל: 'האורז והקטניות אסורים בפסח, והספרדים נוהגים בהם היתר'. וזה לא אמת. אלא צריך להיות הנוסח: 'האורז והקטניות מותרים, והאשכנזים נוהגים בהם איסור'. כי באמת מבואר בתלמוד (פסחים לה א, קיד ב), שהאורז מותר בפסח. וכן מבואר בשו"ע (או"ח סי' תנג). וכן הקטניות. אלא שהאשכנזים נהגו להחמיר על עצמם, כמ"ש הרמ"א. אך טען שזהו הנוסח הוא משנים קדמוניות. אמרתי לו, בלי תיקון הנוסח כמו שכתבתי, אינני חותם על מודעה זו. הרב טכורש נמלך בהגרא"י אונטרמן, שהיה אז הרב הראשי לישראל, והשיב לו, עשה כאשר אמר, כי הצדק איתו. וכן נעשה" (חזון עובדיה – ד' תעניות-הספדים עמ' תע).

ב', בשו"ת בשמים ראש (סי' שמח) מובאת "תשובה" מהרא"ש בעניין קטניות, וזה"ל: "ומה ששאלת בדבר הקטניות והאורז והדוחן בפסח, שמקצת רבני אשכנז אוסרים, וכן המנהג במקצת קהילות אומרים שאין זוכרים זמן שאכלוהו. תשובה: זרות הוא זה. שהדבר מפורש בגמ' להתר. ולא נודע בשום מקום שום ב"ד שעשו בדבר תקנה. אין לנו לחפש טעם וזכות למה שעשו מקצת ולא אכלוהו בקהילות ידועות. וקרוב הדבר שמן הגירושים והבלבולים נשתקע ענין זה שהגירוש הראשון שהיה למונטסין. היה ג"כ עדה קטנה של קראים בתוכם שנתגרשו ונבנו בתוכינו בלכתם עמנו בגירוש. והם לא ידעו שום חילוק בין לחם ולחם, והכל מחמיץ כל שאפשר להעשות ממנו קמח ולחם. אבל אנו חלילה לאסור דברים המותרים חינם.

וביותר משום תקנת עניים ודלים שאין להם בשר ולחם לשבוע כל ימי המועד, ומעברין דלא ליקלטו תרי שבי בהדי הדדי. משום עניים האכלים ליטרא ירק בסעודתה. וכן אין מעברין השנה במוצאי שביעית אעפ"י שצריכה לו משום זה, ק"ו לאסור רוב מיני מאכל לעניים ובאיונים ובי"ט והמחמירים עתידין ליתן את הדין", עכ"ל. אבל אין לדבריו שחר. לא מצינו בשום מקום שאיסור קטניות מקורו בקראים. ודאי זה זויף ב"תשובות הרא"ש". הרי אפילו בנו של הרא"ש, בטור או"ח (סי' תנג) כתב: "ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל, לפי שמיני חטין מתערבין בהן, וחומרא יתירא היא זו ולא נהגו כן". כלומר הוא לא מסכים לחומרא זו, אבל לא מכנה זו מנהג קראי. וכבר כתבנו שאין לסמוך על שו"ת בשמים ראש כלל. רק אם אומר דבר המבוסס להלכה, אפשר לקבל דבריו. כלומר כדברי הרב זווין: "מצד האמור ולא מצד מי שאמרם" (המועדים בהלכה להגרש"י זווין עמ' שז).

ג. מה שיש מציעים לעשות התרת נדרים להיפטר מאיסור קטניות, אין שום פתרון כזה, מנהג שנהגו בו רבים, יש לו דין נדר (רמ"א הלכותנדרים). נדר של יחיד, לפעמים יש לו התרה בפני שלושה תלמידי חכמים (ולא בפני שלושה אנשים סתם). אבל נדר של רבים אין לו התרה.

ד. הג"ר משה פיינשטיין סבר שמותר לאשכנזים לאכול בפסח קטניות שלא היו קיימות אצלם בזמן שנקבע המנהג, כגון סויה (שו"ת אגרות משה ג, סג) אבל זו דעת יחיד, וכמעט כל הפוסקים חולקים עליו (שו"ת אבני נזר או"ח שעג. שו"ת מלמד להועיל א, פח. שו"ת מנחת יצחק ג, קלח).

ה. הטענה שבגלל איסור קטניות, אין מה לאכול בפסח, היא טענה מוטעית. א. ב"ה יש עשרות ומאות מוצרים אחרים לאכול, ואין זה דומה ל-800 מיליון אנשים רעבים על פני כדור הארץ שהם רעבים ובתוכם מתים כל יום 30,000. ב. הרמח"ל כותב שעניין המצה הוא למעט את התאווה (דרך ה' ח"ד פ"ח סי' א).

ו. ויש להזכיר שפעם הייתי בכנס רבנים והראשון לציון הג"ר מרדכי אליהו היה שם. מישהו שאל אותו שאלה דומה: חסידי חב"ד מחזירים בתשובה ספרדים וכך הספרדים נעשים חב"דניקים עם כל מיני מנהגי אשכנז – האם זו בעיה? הג"ר אליהו ענה: יהי רצון שכל ישראל יחזרו בתשובה, אפילו אם יהיו אשכנזים!

ז. ומי כן ביטל את איסור אכילת קטניות? הקונסרבטיבים...

  • פורסם בשאילת שלמה 595

==


==