שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מכתב לחבר כנסת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מכתב לחבר כנסת

"ראשיכם שבטיכם, שהם הראשים מנהיגי הדור, והם נקראים עוסקים בצרכי ציבור, שהם אינם רשאים להיבטל מזה, לא לעסוק באהבה ודביקות, שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודת הציבור תמה... שהרי עוסק בצרכי ציבור פטור מקריאת שמע... אם כן, מה ד' שואל מראשי ישראל, הלא לא אהבה ודביקות ולא שמירת מצות עשה אלא יראה, היינו שיהא שקוע תמיד ביראת ד', באשר מי שהוא ראש ועוסק בצרכי רבים עלול לבוא להנאת עצמו וכבודו במעשיהם... על כן, עליו כתיב מה ד' שואל ממך כי אם ליראה .ובכל שעה עליו לידע כי גבוה מעל גבוה..." (העמק דבר דברים י יב).

---

"מי שצריך לעשות דבר הנוגע לכלל ישראל, מחוייב הוא שלא להשגיח כלל על עניניו הפרטיים, לא מענייני עוה"ז, וגם לא מענייני עוה"ב, כי אם לעשות מעשיו לשם שמים, איך שמתברר לו על פי התורה ויראת ד' האמיתית" (אגרות הראיה ב עמ' קנה).


  • פורסם בשאילת שלמה 400