שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "מינוי רב (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן " נפסק בגמרא שמינוי רב הוא על פי רצון הציבור (ברכות נה א) וכן נפסק בשולחן ערוך שהסכמת הקהל ה...")
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־18:46, 5 בנובמבר 2019

נפסק בגמרא שמינוי רב הוא על פי רצון הציבור (ברכות נה א) וכן נפסק בשולחן ערוך שהסכמת הקהל היא שקובעת (שו"ע יו"ד רמה כג הגה) וכן בשו"ת הרמ"א ש"מי שנתמנה שלא ברצון הקהילה עתיד ליתן את הדין" (סי' קכג).

ויש בעניין דומה חרם קדמונים שמזכיר המהר"ם מרוטמבורג בשם רבינו תם ורשב"ם וראב"ן ומאה חמישים רבנים: "...גזרנו ונודינו וחרמנו בשמתא ובשם מיתה שלא יהיה אדם רשאי ליטול שררה על הציבור לא על ידי מלך... אם לא שימנו אותם רוב הקהל מפני חשיבותם, והעובר על זה... פיתו פת כותי..." (שו"ת אלף רב).

והוסיף על זה רבי יהונתן אייבשיץ: "ראו ושמעו כמה רב מהעונש שם בזה הנוטל שררה על הציבורעל ידי שררה ובעוונותינו הרבים פשטה נגע צרעת ממארת הזו בזמנינו ,וכמה כרכים נחרבו וכמה בתי מדרש נדלדלו על ידי כן וכמה הריסות ותורה לומדם גרם זה" (אורים ותומים חו'מ ג אורים ס'ק יג) (וע'י עוד שו'ת חת'ס ה חו'מ יט, שאין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור).

וכן כותב ערוך השולחן:" מי שבא בעקיפין לדון שלא ברצון הציבור, והציבור מוכרחים לשתוק מפני איזה טעם – הוא מצער את הציבור, ואין קץ לעונשו, ועל כזה יש תיקון קדמונים מר"ת ורשב"א וראב"ן וק"נ רבנים...והעושה כן, לא יראה טוב בעולם הזה ובעולם הבא (ערוה"ש חו"מ ג ח. ועיין משנה ברורה נג ס"ק נג).

  • פורסם בשאילת שלמה 623