שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מוסר תשלומים ומוסר עבודה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מוסר תשלומים ומוסר עבודה

[הרב שלמה אבינר]

מוסר תשלומים ומוסר עבודה, אינם דברים של מה בכך. אם חייבים כסף, יש לשלם. זוהי חובה קדושה כמו כל מצוה, כמו ציצית שבת וכשרות. אם קיבלת אשראי, מה טוב. אם לא כן, יש לשלם. אם אין לך כסף, הילחץ, כמו שהנך נלחץ בשביל כל מצוה. אם לא כן, זהו חילול השם, כדברי חז"ל (יומא פה). אנשים אומרים: ראו אדם זה הלומד תורה, כאשר הדבר נוגע לארנקו - כל תורתו נעלמת. אדם ניכר בכיסו - אם הוא נושא ונותן באמונה, אם הוא אמין בעסקים. אם הוא סוחב תשלומים או נותן צ'קים דחויים שחוזרים ויש לרדוף אחריו, אנשים אומרים: ראו אדם זה שלומד תורה, כמה מכוערים מעשיו! אוי לו למי שלמד תורה, או לאביו שלימדו תורה, אוי לרבו שלימדו תורה…

אבל אם משאו ומתנו באמונה, אם הוא ישר בענייני תשלומים, אם הוא מתייחס לחובה ממונית כאל כל חובה אחרת ביהדות, אנשים אומרים: ראו זה שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, ראו כמה מתוקנים מעשיו.

יש מרבותינו הפוסקים, הסבורים שעיכוב תשלומים כמוהו כגזל (ב"ח). אמנם אין זה גזל אקטיבי כשודד דיליז'נס בפרשת הדרכים עם רובה ווינצ'סטר, שהרי הכסף הגיע לידך בהיתר, אבל מה שאתה מעכבו ואינו משלמו, יש בזה משום גזל.

בספרו מסילת ישרים, הרמח"ל מביא את הפסוק "… ובכפי דבק מאום" (איוב לא ז. מסילת ישרים תחילת פרק יא) - אין זה כסף גנוב, הוא הגיע בהיתר אך "נדבק" בכף היד. חמור מאוד!

גם מוסר עבודה נלמד מיעקב אבינו (רמב"ם סוף הלכות שכירות). "כי בכל כחי עבדתי את אביכן" (בראשית לא ו). הייתי עובד נאמן, רועה נאמן ביום ובלילה שאינו מפקיר את עבודתו.

יש לעבוד ולא די רק להגיע לעבודה. גם זה גזל, כדברי הרמח"ל "גזל חפץ - גזל, וגזל זמן - גזל" (שם) - בעבודה.

גם מצוות אין לקיים על חשבון זמן העבודה, שכן אז אין להן ערך. אין עושים מצוה על ידי עבירה, מצוה הבאה בעבירה! הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, כאשר מקריבים עולה גזולה.

תפילת מנחה - התפלל אחרי העבודה, ואם יהיה מאוחר, התפלל בזמן העבודה והוסף עוד רבע שעה. מצוות - לא על חשבון העבודה.

ובוודאי לא יעסוק בזמן העבודה בענייניו הפרטיים. כך למדנו מיעקב אבינו, המתפאר על כך. שהוא ישר ונאמן בענייני עבודה. ודאי היו לו דברים חשובים לעשות, ללמוד תורה ולעבוד את ד'. אין סתירה: זוהי עבודת ד', להיות ישר בעסקים, ישר כמו סרגל, מחמיר במוסר עבודה, מחמיר במוסר תשלומין, להיות מהדרין מן המהדרין.