שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מדוע יעקב היה צריך לכבוש את הארץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בפרשת לך לך, אמר רבש"ע לאברהם אבינו: "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" (בראשית יג, יז) ופירשו בגמרא בבבא בתרא (ק, א), "כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו". ובפרשת ויצא, ד' אמר ליעקב אבינו: "הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך" (שם כח, יג) ובגמרא בחולין (צא, ב ומובא ברש"י עה"ת), "אמר רבי יצחק מלמד שקיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו כדי שתהא נוחה ליכבש לבניו". נשאלת השאלה, אם לאברהם אבינו כבר נעשה שתהא הארץ נוחה ליכבש לפני בניו, מדוע יעקב אבינו היה גם הוא צריך לעשות מעשה?

תשובה: אלו מדרגות. מדרגה א': "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" – אברהם הולך בארץ. מדרגה ב' – גבוהה יותר: "שכן בארץ אשר אמר אליך. גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת" (שם כו, ב- ג) – יצחק נולד בארץ, גר בארץ, ולא יצא מהארץ. מדרגה ג' – גבוהה יותר: "אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך" – יעקב שוכב על האדמה.

שאלה: לא כתוב בגמרא שיצחק עשה מעשה כדי שתהא נוחה ליכבש לפני לבניו?

תשובה: זה כתוב בתורה, לא צריך גמרא. יצחק בראשי תיבות: "ישראל צבי חמד וקדושה" (ע"פ מה שכתב מרן הרב קוק בעולת הראי"ה ח"א עמ' שצח - שצט, שהשם יצחק הינו ראשי תיבות של ארבע שמות ארץ ישראל: ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ חיים וארץ הקדושה).

שאלה: ראיתי בס' שאלת רב (עמ' קנ), שנשאל הג"ר חיים קניבסקי על מה שכתב רש"י (שם) "קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו", שיש להקשות, הרי נאסר על יצחק לצאת מארץ ישראל (שם כו, ב), וכשנטל הקב"ה את ארץ ישראל וקפלה תחת יעקב, נמצא שבאותה שעה לא היה יצחק בארץ ישראל? וענה, הכוונה לכח של כל ארץ ישראל, עכ"ל. האם זה נכון או הכוונה הינה לארץ ישראל ממש?

תשובה: "כל הארץ" זה משל.