שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לקטיף שוב נבוא

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לקטיף שוב נבוא

[הרב שלמה אבינר]


גוש קטיף היא תחנה חשובה במהלך גאולתנו. בתחילה תחנה מלאה אורה ושמחה ובניין ויצירה. אחר כך תחנה של חורבן ושבר, חשכה ובגידה. אך בכל זאת תחנה. כמו שרבנו הרב צבי יהודה מונה בין תחנות הגאולה גם את הפרשה הנוראה של אלטלנה, של הריגת אח בידי אחיו. והתרופה היא פתיחת מחסני החרום של אהבת ישראל כדי למסמס את השנאה (ממעמקים, לנתיבות ישראל א קכח).

וכן היה, שאלה שנפגעו ונפצעו ונהרגו אחזו במידת ההבלגה ומנעו מלחמת אזרחים.

וכך בגוש קטיף, ציבור גדול נהג בהבלגה וכך נמנעה מלחמה נוראה פנימה. וזכות גדולה זו מצטרפת לכל זכויותיו ונובעת מהן: מסירות נפש על בניין הארץ בשליחות האומה כולה, בתנאים בטחוניים, כלכליים וחקלאיים קשים, והארץ נענתה בחסדי ד' ונתנה את פריה בעין יפה; חיים של תורה ועבודה; חיים של חסד - פנימה וכלפי חוץ; אחדות גדולה של אנשים מסוגים שונים; אמונה גדולה.

ואכן המבחן של האמונה הוא בעת משבר, כמבואר בספר מסילת ישרים (פרק יט) ביחס לאהבת ד'.

כאן המבחן של צדיקי גוש קטיף שאינם עסוקים בהטלת רפש על אלו שלא נרתמו למאבק, לא משננים יומם וליל: לא נסלח, העיניים אינן שקועות בעבר, אלא מביטות לעתיד, כדברי הרמב"ם באגרתו, שאדם צריך שיהיו לו עניים לפנים ולא לאחור.

אכן, הכי חשוב אינו מה שהיה אלא מה שיהיה – כיצד אל גוש קטיף נשובה, וכיצד יימנע עוד חורבן דומה ביהודה ושומרון.

אכן מאז ועד היום ניטש ויכוח בין אוהבי ארץ ישראל. אלו אומרים שרק שפת הכוח פועלת, ואילו הפעלנו מספיק כוח, כמו שמפעילים למשל החרדים, או להבדיל ערבים, היינו מצילים את הגוש האהוב. ואלו אומרים שכוח רק פועל בעניינים זוטרים, אך לא בסוגיות מכריעות כל כך מבחינה מדינית וביטחונית. אלא יש רק דרך אחת כדי שיש"ע תישאר אצלנו: שהעם ירצה!

המציאות מוכיחה שהשיטה השנייה היא הנכונה. המתבונן בעין פקוחה על קורות ארצנו, מאז התעוררות שיבת ציון ב-150 שנים האחרונות, רואה ששום דבר לא נעשה בגלל הפעלת כוח כלשהו, או איום, אלא מפני שרצו בכך. בניין הארץ המופלא – כי רצו. שיבת ציון – מי שרצו לעלות. מלחמת השחרור – התגייסו רק מתנדבים. כל מלחמות ישראל – לחמו במסירות רק מי שהאמינו בזה, כל ההתיישבות ביש"ע – באו מי שחשקו להתיישב בה. וגם כל לימוד התורה שמתרבה בארצנו – אין אדם לומד תורה אלא אם כן חפץ בה. ואדרבה, שימוש בכוח – ירחיק.

הוא שאמרנו, דברים גדולים תלויים ברצון, כיוון שהם כרוכים בייסורים. שלוש מתנות נתן ריבונו של עולם לעמו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואינם באים אלא על ידי ייסורים, ואלו הם: תורה, עולם הבא וארץ ישראל (ברכות ה א). הם צריכים מסירות, ועל מסירות אי אפשר לכפות.

וזאת היתה דרכם של צדיקי גוש קטיף: אי אפשר לכפות.

גם נישואים, אי אפשר לכפות. על אהבה אין נותנים פקודות. וארץ ישראל נמשלה לנישואים (ישעיה סב ד-ה).

לפי השפת-אמת תחילת פרשת שלח, ארץ ישראל נמשלה ללימוד גמרא, שגם הוא קשה, לכן הוא תלוי בחשק וברצון: "כי בחינת ארץ ישראל היא תורה שבעל-פה שצריך האדם לעמוד עליה בכוח יגיעה שלו. ולכן כיבוש ארץ ישראל תליא ברצון בני ישראל עצמם... לכן כשמיאנו בארץ, שוב לא היו יכולין לכנוס" (שנת תרנ"ג ד"ה וענין שלח לך).

וכן רבי יוסף קארו בספרו מגיד מישרים, מסביר שזאת היתה מטרת שליחת המרגלים שהיו תלמידי חכמים: לעורר תשוקת ארץ ישראל (פר' שלח). וכן כתב רבי יהושע מקוטנא: "עתה שראינו התשובה הגדולה [לארץ ישראל], הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בלבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ רוח הגאולה" (שו"ת ישועות מלכו יו"ד סו). וכן כתב רבי יהודה הלוי שהגאולה תבוא כאשר יכספו לירושלים בתכלית הכוסף (סוף ספר הכוזרי).

אמנם יש תיאוריה שמה שקובע את ההיסטוריה, אלו הן העובדות בשטח, בתחום המדיני או הכלכלי, מה שנקרא מטריאליזם היסטורי, כגון מרקס או אנגלס. אבל העיקר הוא האידיאליזם ההיסטורי, שמה שקובע אלו אמונות ודעות ומחשבות, כגון הגל. וכן בקודש, מרן הרב קוק במאמרו המפורסם "למהלך האידיאות בישראל" (אורות).

לכן יש להרבות באומה אנשים שרוצים את כל מלוא רוחב הארץ. ככל שיירבו, ייטב לאומה. אכן בגוש קטיף, כפי שאמרנו, היו צדיקים רבים, מגוונים שונים, אבל עם ישראל כולו לא היה בגוש קטיף ולא עם גוש קטיף.

התרופה היא הידיעה והתודעה שזו ארצנו, כפי שכתב רבנו הרב צבי יהודה בכרוז "למען דעת": "כל הארץ הזו היא שלנו... לפיכך אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלת אבותינו הנצחית" (להלכות ציבור).

ואז גם לגוש קטיף נשובה. כבר זמן רב גוש קטיף חרב ונעלם, אבל אותה האמונה של גוש קטיף מרחפת בעולם ורצה בקרב בני אדם, גורמת צער ועצב, גורמת לשמחה ותקווה. היא חודרת במוחות, היא חודרת בלבבות, בלי שאנשים שמים לב אליה, גם אנשים פשוטים גם חכמים מעמיקים, גם גברים גם נשים, גם ילדות גם ילדים. האמונה הזאת מפעימה את הלבבות, בלי שהם יודעים מניין בא להם אותו עוז, אותה מתיקות. והאמונה הזאת היא שתציל את כל יש"ע והיא שתחזיר אותנו אל גוש קטיף הביתה.