שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למה ארץ ישראל? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למה ארץ ישראל

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: למה כל מה שמעניין אתכם הוא ארץ ישראל, ורק עליה אתם נעולים? ודאי שהיא חשובה, אבל יש עוד דברים חשובים: לימוד התורה וקיום מצוות, חינוך ובעיות חברתיות באומה.


תשובה: אכן טענה זו משמשת פק"ל בלתי מתכלה מידי שנים, ויש עליה שתי תשובות.

ראשונה: למה לומר דברים לא נכונים? למה להטעות ולרמות? אין זה נכון, אנו עסוקים גם בארץ ישראל וגם בלימוד תורה וגם בקיום מצוות וגם בחינוך וגם בעניינים חברתיים. עסוקים בכול. כל אשר אמר אלקים, נעשה ונשמע. ודווקא מפני שהחזית רחבה כל כך, עוד מוטל עלינו להשתכלל בכל אחד ואחד מתחומים אלו וד' יהיה בעזרנו.

שנית: הלוואי שהיינו מסורים לארץ ישראל כראוי. בוודאי אי אפשר לחשוד במשה רבינו שלא היה מסור לתורה ולמצוות, לחינוך ולחברה, ובכל זאת הוא התחנן כל כך להיכנס לארץ. "ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמר... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" (דברים ג כג-כה), עד שריבונו של עולם אמר לו: "רב לך" (שם כו), אל תבקש יותר, "שלא יאמרו: הרב כמה קשה, והתלמיד כמה סרבן ומפציר" (רש"י שם). כל כך ביקש משה רבינו! "זה אחד משלש מקומות שאמר משה לפני המקום: איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם לאו" (רש"י שם כג). אלא ודאי יש דברים בגו, שארץ ישראל היא דבר עמוק, עמוק שבעמוקים. בשביל דבר עמוק זה התחנן כל כך משה רבנו.

ולא רק דבר עמוק אחד, אלא 252 דברים עמוקים, כפי שכתב רבי נתן שפירא, רבה של קראקא, שנולד בשנת שנ"א והיה מגדולי מקובלי פולין בזמנו. כל ספרו "מגלה עמוקות" מוקדש לאותם רנ"ב נימוקים של משה רבינו למה התאווה להיכנס לארץ. הוא לא המציא את כולם, והם לקוחים מבעל הרוקח, מרבי מנחם רקנטי, מהאר"י ז"ל, מרבי מנחם עזריה מפאנו, מרבי משה קורדוברו וממורה נבוכים (עיין קול הנבואה לרבי דוד הכהן הנזיר עמ' רסט).

למשל, אופן ד: "מפני שמי שיש לו זכות של ארץ ישראל יכול להעביר יצר הרע של עבודה זרה מן העולם". אופן ו: "להשיג סוד חכמה... לפי שאוירא דארץ שיראל מחכים". ודאי שמשה רבינו היה מלא חכמת אלהים, ובכל זאת התאווה להיכנס כדי להוסיף.

אופן קעט: "לקיים וענווים ירשו ארץ, שתכלית כל המידות ענוה". בוודאי משה רבינו היה האדם הכי ענו בכל הארץ, ובכל זאת השתוקק להיכנס לארץ כדי להוסיף.

אופן קפז: "להכניס כל הגויים תחת כנפי השכינה, ולכן אמר: ואתחנן אל ד' לשם ד', שיהיו כולם עובדים את ד'".

אכן ארץ ישראל היא עניין עמוק מאוד. הלוואי שנזכה להתקשר יותר לארץ ישראל ולהעמיק יותר בעניינה של ארץ ישראל.