שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ללמוד צניעות מחתול (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: חז"ל אמרו שאפשר ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו'. לכן למה הרבנים לא כותבים ספרים על בעלי חיים כדי ללמוד מהם את תכונותיהם?

תשובה:

א. חז"ל לא אמרו שהחתול יהיה המורה שלנו לצניעות, אלא אמרו: "אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול" (עירובין ק ב). אבל כיון שניתנה תורה, אין לנו צורך בחתול ואפשר ללמוד ישירות מהשולחן ערוך. אלא חכמינו באו ללמדנו שהצניעות אינה רק ציווי אלהי אלא גם דבר טבעי, וכן שאר חובות המוסר. יתר על כן, הצניעות שנלמד מהשולחן ערוך היא לעילא לעילא מהצניעות שאפשר ללמוד מחתול, כדברי הגאון רבי מנשה הקטן:

"זכור מה שאמר הג"ר חיים מבריסק זי"ע שאפילו דאיתא בגמרא עירובין (ק, ב) 'אילמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה' – כל זה רק לפני מתן תורה, אבל משניתנה תורה אין לנו שיור רק התורה הזאת, ואין ללמוד דבר מבעלי חיים בפרט טמאים ומאוסים כאלה... והנה הצניעות של חתול ראוי לבהמה או חיה שאינו מטיל רעי בפני אדם אבל לעומת זה נכנסת למטתו של בעל הבית ומטיל רעי ומלכלכת את הכל ומכסהו ועושה הזקים לאחרים. וכן הנמלה אינה גוזלת מחברתה אבל משל בעל הבית גוזלת ונוטלת אפילו מה שאינה צריכה.

וכבר ידוע הווארט שאומרים ,שהחסידה עוף טמא שעושה מעשה חסידות עם חברותיה, ושאלו מתלמידי הבעל שם טוב, דכיון שהיא חסידה ועושה חסידות עם חברותיה, למה היא עוף טמא ותירצו שהחסידות שלה לא לשם שמים, אלא עושה חסידות עם חברותיה, ואם מי שהוא אינו מחברתיה אינה עושה חסידות, ואין זה חסידות. ולכן דיני תורה ודאי גמרינן מהלכה למשה מסיני ולא מהחיות שאין להם דינים. אבל דברים שאפשר ללמוד כן למדים וכמ"ש רש"י מלפנו: מלמדנו מבהמות הארץ דנתן בהם חכמה להורות לנו. ובאמת כי מברכינן הנותן לשכוי בינה, ועיין זוה"ק חכמת השכוי, והנה ללמדנו בא ולעורר לקום לעבודת הבורא, עד שבסוף צועק עד מתי עצל תשכב, והצפרדע למד מוסר לדהמע"ה, וחנניה מו ישאל ועזריה לקחו קל וחומר מצפרדעים, ועורבים שזנו את אליהו ארבעים יום" (שו"ת משנה הלכות טז, קכד).

ב. ספר כזה כבר נכתב, והוא פרק שירה, בו כל בעל חיים מספר דברי תשבחות לד' ודברי מוסר, כפי שכתב רבי יוסף אלבו:

"וזה מבואר על הדרך שכתבנו, כי המדות הפרטיות אשר בבעלי חיים, ראוי לו לאדם שילמד אותם מצד שכלו ויתקבצו כלם בו ויחזרו בו כלליים. כי כמו שמצד שכלו וכליו, הוא כאלו נבראו עמו כל כלי המלחמה וכאלו נבראו עמו המלבושים מקום הצמר בכבשים, וכן שידע לתקן מזונו באופן נאות אל מזגו מרכיב המאכלים זה בזה באופן שיהיה ערב ובריא אל מזגו, כן ראוי שילמד כל המדות הטובות הפרטיות אשר בכל אחד מן הבעלי חיים ויקבץ אותם כדי שימצאו כלן בו, וימציא בזה המלאכות והחכמות.

ועל הכונה הזאת נתיסד פרק שירה, שאמרו רבותינו ז"ל כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואין הכונה על ההגה והצפצוף בפה אלא על מחשבת הלב, כמו אמרתי אני בלבי (קהלת ב א). והמחשבה היא שיסתכל כי מכל אחד מן הנבראים הנראים לעין יש ליקח ראיה על איזו מדה טובה או מוסר השכל או דבר חכמת בינה, כמו שאמרו שם שמים מה הם אומרים השמים מספרים כבוד אל וגו' (תהלים יט ב). ואומרים ואומר הנזכר שם בכל פרק שירה, לרמוז על ההוראה, כאמרם ז"ל זאת אומרת, ורוצה לומר כי מתנועת השמים יש לקחת ראיה על המצא מניע אותם בלתי מתנועע, והוא בתכלית היכולת והעצמה, שהוא מניע גופים נוראים כאלו הוא האלוה יתברך, וזהו דבר חכמת בינה כמו שנתבאר במקומו" (ספר העיקרים מאמר ג פרק א).

ג. גם אם אדם יהיה צנוע כדי ללכת בדרכו של החתול, הרי זו דרך נמוכה של עשיית הטוב, אך ענייננו הוא לעשות את הטוב כי ד' ציוה, ובכך הוא עבודת ד', כדברי השפת אמת:

"הקדמת פרשת יתרו לקבלת התורה, כענין אמרם ז"ל ד"א קדמה לתורה, והוא ענין עבודת האדם להש"י מתוך השכל והכרת האמת שמכירין טובת הבורא ית' על כל ברואיו וחסדיו המרובין, ואחר כך זוכין לתורה שהיא עבודה עליונה כפי רצון הש"י באמת. והמשל הכל עובדין למלך, אבל העומדין לפניו הם עובדין אותו ע"פ קיום שליחותו ורצונו, וזה ענין ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ואיתא אם אין דרך ארץ אין תורה ואם אין תורה אין דרך ארץ, ופירשנו כי קודם החטא הי' מוכן להיות תורה קדמה לדרך ארץ, שהיו בני ישראל מיוחדים לקבל התורה כמו שהיא למעלה אש דת, שהיה ניתקן כל העשי' לגמרי... ורק אחר החטא בעגל ירדנו ממדרגה זו, וניתקן אחר כך בדרך ארץ קדמה לתורה, שכיון שנשאר פסולת בעולם צריכין מקודם לתקן המעשה והגוף ע"י מדות והכנעות כנ"ל ואח"כ זוכין לתורה. וכבר כתבנו כי עמלק הרשע ימ"ש היה שורש חטא העגל, וזה המשך הקדמת יתרו למתן תורה אחר מלחמת עמלק..." (יתרו תרמ"א).

====

  • פורסם בשאילת שלמה 526