שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך - תשובות לטענות שונות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תרגום השבעים

ש: יש הבדלים בין תרגום השבעים לנוסח שלנו במסורת. אולי יש לתקן את המסורת?

ת: מתקנים תרגום על פי המקור ולא מקור על פי התרגום. על כל פנים במגילות עתיקות שמצאו במדבר יהודה זה כמו המסורת ולא כמו התרגום.


ש: יש הרבה שיבושים בתרגום השבעים. כיצד טעו בזה הזקנים המעתיקים?

ת: הם היו זקנים בגיל ולא תלמידי חכמים.


ש: יש איגרת אריסטיאס המספרת את פרשת תרגום השבעים וזה שונה מן הגמרא תענית ט א. למשל שם התרגום הוא לכתחילה ואצל חז"ל כפייה מבחוץ?

ת: האיגרת הזאת היא בעלת אמינות נמוכה מאוד (עיין שיחות הרב צבי יהודה מועדים א 202-201, 212, 216-215, 224-222 – מ"צ).


בן סירא

ש: כיצד דברי חז"ל האומרים שבן סירא הוא בנו של ירמיהו הנביא מתיישבת עם העובדה שספרו מדבר על ימי בית שני?

ת: חז"ל לא אמרו זאת. אלא זה כתוב אצלו, ואמנם ראשונים הזכירו זאת, אבל כבר הקשו שיש אי התאמת זמנים.


תסביך אדיפוס

ש: פרופסור באוניברסיטה הסביר שנדב ואביהו שאמרו מתי ימותו משה ואהרן זה היה תסביך אדיפוס. אפשר לקבל?

ת: לא. כי חז"ל עצמם שמסרו על זה לא הסבירו כן, והתורה עצמה אמרה שהם היו אנשים קדושים כמו שכתוב בקרובי אקדש.


ש: האם בכלל דברי פרויד על תסביך אידיפוס הם נכונים?

ת: לא הוכחו מדעית. אולי אצלו בבית כן, כי אביו התחתן בנישואים שניים באשה צעירה ממנו בעשרים שנה, כלומר בגיל של אחיו...


ניסיון העקידה

ש: אולי בניסיון העקידה, ד' רצה שאברהם אבינו יסרב ולא יציית באופן עוור?

ת: תאוריה ישנה ומטופשת של עמי-הארץ שאפילו לא קוראים פסוקים: עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך... יען עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך.


דברי בלע נגד אברהם אבינו

ש: מרצה אחד אמר שאברהם אבינו היה אדם אדם רע ואטום: גירש בן אחד ורצה להרוג בן שני, ושיש לקרוא פרשיות אלו כדי לא להיות כמותו. זה פירוש נגד חז"ל אך האם הוא אפשרי?

ת: זה הבל והעלבת אברהם אבינו – הרי ד' צוה לו! (עיין נסיכי אדם 50-39).

ש: הוא הסביר שלא תמיד יש לשמוע לקפריזות של ד', הוא לא תמיד צודק ולא תמיד מבין, אלא סתם עושה נסיונות בבני אדם.

ת: הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת צדק בחכמתו הגדולה מסביר: זה מתחיל בבזיון רבותינו הצדיקים, ממשיך בהעלבת הנביאים שהם מלאכי אלהים וגומר בכפירה ופתיחת פה נגד רבונו של עולם.


דוד בגובה עיניים

ש: חז"ל אומרים שדוד תבע את אביגיל (מגילה יד א), הרי תנ"ך בגובה עיניים?!

ת: כבר כתב הרדב"ז: "איך יעלה על לב לאמר שדוד שהיה בחיר אלקים היה רוצה לבוא על אשת איש". והסביר באריכות מצדדים שונים. עיין שם. וסיים: "ואין לנו לתלות דבר מגונה כזה בדוד משיח ד' מדעתנו, שאפילו מה שמפורש בכתובים – מעשה בת שבע – דקדקו רז"ל כמה דקדוקים שלא חטא. שבת נו א. כל שכן בדבר שאין לו זכר בכתוב". "כל זה כתבתי ללמד שיש לנו לחזור כל צדדי וצדדי דצדדי ללמד זכות על משיח ד', כאשר עשו רז"ל על ענין בת שבע" (שו"ת רדב"ז ז כט).


אביגיל בגובה עיניים

ש: חז"ל אומרים שאביגיל נהגה שלא בצניעות. מגילה יד א. הרי תנ"ך בגובה עיניים?!

ת: כבר הקשו התוספות כיצד יתכן דבר כזה באותה צדיקה. שם. וכבר כתב הרדב"ז, שהרי היתה נביאה (מגילה יד א). אלא הסביר שהיתה יורדת בסתר ההר (שמואל א כה ב). בחושך ובלילה (שם שם לד). והרוח היא שהרימה את בגדיה, ולא היו שם אנשים. עיין שם באריכות (שו"ת הרדב"ז ז כט).


השפעות היסטוריות על פרשנים

ש: יש הטוענים שפרשנים כמו רש"י ורשב"ם פירשו מה שפירשו כתגובה לפרשנות נוצרית מסוימת, כמו למשל רש"י שהרבה לשלול את עשׂו. האם יש בעיה לקבל פירוש זה או שיש לומר שהפירושים הם אמת מוחלטת במנותק מההקשר ההיסטורי?

ת: כל מה שפירשו הוא תורה, אלא שהתורה הולכת ומתגלה מדור לדור. בוודאי שתיתכֵנה נסיבות היסטוריות שבעקבותיהן זכו רבותינו שעיניהם תֵאורנה בהבנה פירוש אמיתי ונצחי של תורה.