שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך בגובה נבואי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לימוד תנ"ך בגובה נבואי

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: בזמן האחרון מתנהל ויכוח במשרד החינוך הדתי כיצד ללמד תנ"ך...

ת: אין שום ויכוח. ויכוח הוא בין שווים, כגון בין רמב"ם לראב"ד. כאן מדובר במגמות מודרניות, מושפעות על ידי תרבות מערבית בניגוד להדרכות חז"ל ורבותינו הקדושים הראשונים והאחרונים.

ש: במה הם מורדים במסורת שלנו לאורך הדורות?

ת: יש לדעת שאישי התנ"ך הם ענקי עולם, ראשונים כמלאכים. יעקב אבינו לא רק חולם שמלאככי אלהים עולים ויורדים – הוא בעצמו מלאך. אברהם יצחק יעקב, משה אהרן, יהושע פנחס, עלי שמואל, דוד שלמה – הם מלאכים.

ש: אבל מסופר שהם חטאו?

ת: חטאו חטאים של מלאכים.

ש: אבל מנין לנו שהין מלאכים?

ת: כי כל אלא נמנים בין 48 נביאים שנבואותיהם נכתבו כי נצרכו לדורות (מגילה יד א רש"י ד"ה נבואה שהוצרה לדורות). והרי נביא אינו אדם מסוג שלנו, אלא מסוג אחר לגמרי. הוא אדם שד' מדבר אליו. אין לנו מושג מה פירוש שד' מדבר אל אדם ואדם שומע קול ד'. אנחנו רק יודעים שזה קיים, אך אינינו מבינים מאומה. הנבואה הינה נשגבה מעל הבינה ונעלמת מכל הכרה אנושית.

ש: ואיך הניביאם הגיעו למדרגה רוממה זו?

ת: גם זאת אינינו מסוגלים להבין. אנו רק יודעים שזה אחרי עבודה עצומה של התגברות על היצר, התרוממות רוחניות תמידית, תמימות מידותית עצומה. עיין כוזרי א קג. רמב"ם יסודי התורה ז וגם בהקדמה למשנה תיאורים ארוכים.

ש: המחדשים המורדים לא מבינים זאת?

ת: הכל תלוי בגישה לתנ"ך. יש שלוש אפשרויות של לימוד.

א. להתאמץ להבין מה כוונת המחבר.

ב. ניתוח הטקסט שלפנינו וכל אחד בעל הבית עליו לפרשו כאוות נפשר.

ג. חיפוש האני שלי בתנ"ך הטקטס, הרגשות שלי, הסיבוכים שלי.

ש: אכן כיצד אפשר לדעת כוונת המחבר?

ת: על ידי ששואלים אותו, או תלמידיו, או תלמידי תלמידיו עד עצם היום הזה, כלומר תורה שבעל פה: חז"ל, ראשונים ואחרונים. אשרינו שזכינו לפירוש רש"י. זאת הדרך בה הלכנו ובה נלך. אגב את מאמר חז"ל: "מנעו בניכם מן ההגיון" (ברכות כח ב), מסביר רש"י: "לא תרגילום במקרא יותר מדאי, משום דמשכא". אל תרגיל את הילדים יותר מדי במקרא, כיוון שהוא מושך.

ש: רש"י נגד לימוד מקרא?

ת: ודאי ךא. הוא בעצמו כתב פירוש, כנראה הראשון שכתב פירוש. אך לא יותר מדי. ובמפרשים של עין יעקב מוסבר, שמדובר במי שלומד מקרא לא מתוך פירוש חז"ל ואז מתוך כך מגיע לדברי כפירה.

ש: ומה הגישה השניה של לימוד?

ת: גישה זו סוברת שאין לטקסט משמעות קבועה או שאין לו משמעות בכלל, אלא הפרשן הוא שמשליך עליו פירוש כרצונו. הטקסט הוא חומר גלם והפרשן יכול להטביע בו איזה תוכן שירצה, הוא בעל הבית על הטקטס כעל טקסט ספרותי. אבל אנחנו אומרים: אשר נתן לנו "תורת אמת", אמת מוחלטת, אמת שמימית. וכן אומר רבנו הרב צבי יהודה: "נקודת המוצא שלפנינו תורת אמת... אמת משמים, ולא מפי בני אדם... וכל מטרתנו היא לגלות את האמת, להבין את האמת" (לנתיבות ישראל א רמב).

ש: מה ההבדל בין גישה זו לגישה השלישית שהאדם מכניס את האני שלו בטקסט?

ת: האדם הוא המרכז. הטקסט חייב להיות רלוונטי עבורו. זאת הגישה שהוכנסה בשנים אלו בממ"ד. הכל בצלם האדם, האלהים בצלם האדם, גיבורי התנ"ך בצלם האדם, אברהם יצחק יעקב בצלם האדם. ואז כמובן הם אדם ככל אדם ,בני אדם כמונו ולא מלאכים. אגב ,זה מזכיר את הנצרות?

ש: מה זה קשור?

ת: אנו דת תאוצנטרית, ד' במרכז. הם דת אנטרופוצנטרית, האדם במרכז. לכן אצלנו השיא הוא עקידת יצחק, מסירות הנפש של האדם לד'. אצלם השיא הוא צליבת האל-הבן, כלומר מסירות הנפש של האל-הבן לאדם.

ש: אבל האם התורה לא צריכה להאיר את דרכנו?

ת: בודאי. אך ממרומים, כדברי רבנו הרב צבי יהודה: "הארת והדדרכת דרכי האדם מהמקור האלהי" (לנתיבות ישראל א קעד). המטרה אינה להשליך את הבעיות שלנו היצריות בתוך גדולי עולם, אלא להיפך, לומר: מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותי. להתגדל בדבקות בד', במעשים טובים ובטהרת המידות.


[בדבריו כוונת הרב גם לגישת המפקחת הגב' שליסל שהיתה אחראית על התנ"ך בממ"ד ועתה אחראית על התנ"ך ברשת צביה שעל שם רבינו הרב צבי יהודה – מ"צ.]

נלקח משאילת שלמה 422