שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תורה - לעומת עיסוקים אחרים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


לימודי חול

ש: כמה שעות צריכים ילדים ללמוד לימודי חול לפי הרמב"ם?

ת: הוא כלל לא מזכיר לימודי חול אלא רק תורה. הלכות תלמוד תורה פרקים א-ב-ג.


לימוד בשמירה

ש: האם חייבים ללמוד בזמן השמירה?

ת: לא, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה. יתר על כן, אסור, כי אינו מרוכז בשמירה. אלא אם כן יש אישור מהמפקד.


לימוד או טבילה

ש: מה עדיף, ללמוד או לטבול לפני התפילה?

ת: זה ענין אישי, אבל למי שמתלבט, עדיף לימוד, שהוא מן התורה לעומת טבילה שהיא מנהג. לימוד תורה אף היא טבילה במי הדעת.


תורה ועבודה

ש: האם האידיאל הוא ללמוד תורה כל היום או לעבוד ולקבוע עיתים לתורה?

ת: צריך גם כאלה וגם כאלה. הרוב עובדים וקובעים עיתים. המיעוט לומד יום וליל. מיעוטם כרשב"י. ברכות לה ב.


לימודי חול

ש: מה לענות לאלה שטוענים שיש להגדיל מספר שעות של לימודי חול על חשבון לימודי קודש בבתי ספר ממ"ד שאם לא כן, יצמחו לנו בטלנים, ודרך ארץ קדמה לתורה?

ת: לא להשיב כלום. אלו הבלים. תלמוד תורה כנגד כולם. עיין תכנית לימודים לילדים בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם פ"ב. ובבתי ספר ממ"ד יש תוצאות יותר טובות בלימוד חול מאשר בממלכתי בהם לא לומדים תורה.


שיעור או מנין אבלים

ש: מה עדיף, שאתן שיעור תורה או אבטל כדי להשלים מנין אבלים?

ת: שיעור תורה חשוב יותר.

[כן פסק הגרי"ש אלישיב. ומסופר בתולדות החפץ חיים [ח"ד עמ' פו] שהיה בדרך לעזוב וילנא בענין דחוף, וקראו לו להשלים מנין אבלים, והלך להשלים מנין כיון שחשש מחילול השם. ומסביר הג"ר אלישיב שהחפץ חיים שאני, ואי אפשר ללמוד ממנו. קב ונקי סי' שח. ולגבי בעל הבית, נשאל הגר"ח קניבסקי על אחד שעובד כל היום ובערב מתפלל מנחה בבית הכנסת אחד, ושוב הולך לשיעור גמרא. ובישקו מבית הכנסת שישאר שם להשלים למנין של מעריב. מה עדיף – שהוא ילך וישתתף בשיעור גמרא, וישאיר תשע אנשים בלי מנין למעריב או שהוא יתפלל עמם מעריב, אבל אז אין לו שיעור תורה כלל באותו יום? והשיב: חייך קודמין. ומוסבר שם בהערה: עיין בתורת משה להחת"ס (פ' קדושים) כתב "חייך קודמים" זה דווקא בגשמיות אבל בתורה ובמצוות אמרינן "ואהבת לרעך כמוך" [דשניהם נאמרו ע"י רבי עקיבא]. ועיין שו"ת אגרות משה (אה"ע ד, כו אות ד) שתמה עליו, שמבואר בגמרא קידושין (כט, ב) לעניין פדיון הבן ולימוד תורה שהוא קודם לבנו הרי מוכח שגם בתורה ומצוות חייך קודמין (לקט שאלות המצויות הג"ר יהודה אריה דינר ח"ג עמ' כט-ל – רשם מ"צ.]


אמן באמצע לימוד תורה

ש: השומע ברכה חייב לענות אמן. שו"ע או"ח רטו ב. ואם אני באמצע לימוד תורה וזה מפריע לי?

ת: העוסק במצוה פטור מן המצוה. פסקי תשובות קכח סב. רטו ד.


ניחום אבלים או לימוד

ש: מה עדיף - לימוד תורה או ניחום אבלים?

ת: לימוד תורה, אלא אם כן זה חסד שהכרחי שאתה תעשה אותו (שו"ע הרב ת"ת ד ג).


הכנסת ספר תורה

ש: עדיף ללכת להכנסת ספר תורה או ללימוד תורה?

ת: אם אין אילוץ של חסד למשפחה או לחבר, עדיף ללמוד תורה, בדומה לספר חיי אדם שפוסק שעדיף לתת כסף ללומדי תורה מאשר להכנסת ספר תורה, כי מטרת ספר התורה היא הלימוד (חיי אדם, הלכות ספר תורה כלל לא).