שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד ליל שבועות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


לימוד ליל שבועות

ש: האם חייבים ללמוד כל ליל שבועות?

ת: לא. אך זה מנהג טוב. מי שאין לו כח, ישתדל ללמוד עד חצות (מג"א או"ח תצד).


ש: מה עדיף, ללמוד כל הלילה גם אם יירדם בתפילת שחרית או לוותר?

ת: לוותר. כי תפילת שחרית בלי להירדם היא דין גמור, ולימוד בלילה הוא מעלה.


ש: מה עדיף, בלילה או ביום, אם ביום ילמד יותר?

ת: ביום, כי תוספת לימוד הוא דין גמור, ולימוד דווקא באותו לילה הוא מעלה.

[ואמר הגר"ח קניבסקי שמנהג ללמוד בלילה ועדיף הלימוד בלילה אפילו שיצא שילמד פחות זמן ביום הבא. פסקי שמועות פא-פב. אמנם אחד מנכדיו שאל פעם את הגרי"ש אלישיב מדוע לא נוהג ככל בית ישראל להיות ניעור כל הלילה בליל שבועות, וקם כהרגלו בשעה 2 אחרי חצות. הגרי"ש אלישיב הסביר לו שעשה חשבון שבשינוי שעות השינה המעטות שלו לא ירויח זמן של לימוד תורה, ועוד יחסרו לו 15 דקות! בשביל לימוד דקות יקרות אלו, הכריע כי עדיף שילך לשון בתחילת הלילה כהרגלו. השקדן ב 240. והנה הגרי"ז סולוביצ'יק מבריסק היה תמה על כך שמדקדקים להיות ערים בליל חג השבועות שהוא מנהג, ואילו בליל פסח שמדינא צריך לישב ולספר ביציאת מצרים כל הלילה עד שתחטפנו שינה, אין נזהרים האנשים בכך. ובבית בריסק לא היו מקפידים על המנהג להיות ניעור בכל הלילה בשבועות, דמאי שנא משאר לילות. וגם אינו עדיפי מללמוד ביום. עובדות והנהגות לבית בריסק ב עט.

ומליצה אצל חסידי גור: תיקון ליל שבועות שלנו הוא קריאת שמע על המיטה... - רשם מ"צ.]


ש: שמעתי שאסור לשוחח שיחת חולין בלילה של שבועות?

ת: אין זה איסור, אבל דבר טוב, ולהתאמץ כמה שאפשר (כה"ח תצד יא).


ש: האם חייבים ללמוד סדר התיקון של ליל שבועות?

ת: לא חייבים. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ (ע"ז יט א. ואמר הגר"ח קניבסקי: דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. פסקי שמועות פא).


ש: האם גם נשים צריכות ללמוד כל הלילה?

ת: לא חייבות, אבל ודאי זה דבר טוב.


ש: מי ששותה בזמן הלימוד צריך לברך כל פעם?

ת: אם יש היסח הדעת (שו"ת יביע אומר ו או"ח כז. הליכות שלמה שעד).


נטילת ידיים בעלות השחר

ש: האם חייבים ליטול ידיים עם עלות השחר?

ת: לא, כל זמן שהוא ער. הליכות שלמה עמ' ער.