שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד גמרא לנשים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מה המקור לכך שאסור להורות גמרא לנשים?

ת: גמרא סוטה כא. רמב"ם הלכות תלמוד תורה. שו"ע יו"ד רמו ו הגה.


ש: אבל יש מחלוקת בין רבנים, מה לעשות? וכי לא חשוב שבנות תדענה הרבה תורה?

ת: האוסר הוא השולחן ערוך יו"ד רמו ו הגה. איני מכיר תשובה אחת של גדולי דורות שחולקת על השולחן ערוך.


ש: למה אסור ללמד גמרא לנשים? וכי לא רוצים שהן תעמקנה בתורה?

ת: בודאי להעמיק אך לא בגמרא, אלא להעמיק בתנ"ך ובהלכה, באמונה ובמוסר.


ש: מדוע אין ללמד גמרא לבנות, האם אין הן די משכילות כדי להבין?

ת: לימוד תורה אינו השכלה בעלמא אלא דבקות בד', ויש נתיבי דבקות שונים לגברים ולנשים. אגב, אמר רב אמריקאי מלתא דבדיחותא: חבל שלא אסרו על הבנים ללמוד גמרא...


ש: מה איכפת לנו דברי חז"ל כתבו על גמרא לנשים, הרי מותר לסלול דרכים חדשות לעבודת ד'?

ת: לא מדוייק. עיין העמק דבר במדבר טו מא על לא תתורו.


ש: למה אוסרים לימוד גמרא לנשים על פי ההלכה היבשה ולא מתחשבים בעולמן הפנימי?

ת: ההלכה של רבותינו בגמרא ובפוסקים אינה יבשה, אלא בנויה על עולמן הפנימי של הנשים שהוא שונה מזה של הגברים.


ש: למה אין ללמד גמרא לנשים, מה איכפת אם הן רוצות ללמוד כמו גברים אם נהנות מזה?

ת: כי עולמנו אינו עולם של מילוי הנאה אלא של מילוי חובה. מסילת ישרים א. לכן אין לאיש להתנהג כאשה ולא אשה כאיש. עין איה שבת על הוא בשמה והיא בשמו.


ש: כיצד נפסק שאסור ללמד תורה לנשים, הרי יש מקומות שכן מלמדים אותן?

ת: אי אפשר להקשות קושיא ממה שאנשים עושים על ההלכה, אלא מההלכה על מה שאנשים עושים.


ש: למה נפסק שאין להכניס גמרא בתוכנית לימוד של נשים, הרי ברוריה למדה גמרא?

ת: מה שעשתה שנוי במחלוקת, ומכל מקום היא יוצאת דופן ולא דגם לחיקוי.


ש: למה הרב כתב שאין ללמד גמרא לנשים, והרי הרב בעצמו בחיי עולם 170, כתב בשם הפרישה יו"ד רמו ו ובשם אגרות ראיה ב קב, שמותר אם לומדת מעצמה וברצונה ורואה שזה מוסיף לה יראת שמים - מה טוב?

ת: יש להבחין בין יוצא דופן של ללמוד לבין סדרים קבועים ללמד כל הבנות.


ש: למה אומרים שכל גדולי ישראל אסרו ללמד גמרא לנשים, הרי הרב שמשון רפאל הירש התיר, והרי הוא היה רב גדול?

ת: הוא היה רב גדול מאוד, אבל לא ראיתי תשובה הלכתית או מאמר מחשבי שהוא מתיר. אדרבה הוא כתב בפירושו על הסידור (עמ' ע) שנשים אינן חייבות להיות למדניות ובקיאות אלא ללמוד מקרא ויראת שמים למען רוממות רוחן.


ש: הגרח"ד הלוי קובע שמותר ללמד בנות תושבע"פ בתיכון (שו"ת עשה לך רב ב נב). הרי שמותר ללמדן גמרא?

ת: תורה שבעל פה בודאי שיש ללמד, אך לא לקבוע גמרא בתוכנית הלימודים.


ש: למה אומרים שאסור ללמד גמרא לנשים? הרי הרב סולוביצ'יק התיר?

ת: לא מצאנו תשובה הלכתית כדת וכדין שהרב סולוביצ'יק התיר. שכידוע אי אפשר לבנות על מעשה. עיין בבא בתרא קל.


ש: יש בספר "איש על העדה" מכתב של הגרי"ד סולוביצ'יק שבבתי ספר מעורבים בנים בנות יסודיים ותיכוניים, אין להפריד בנים בנות במקצועות היהדות, ושחובה ללמד בנות תורה שבעל פה ולהכניסן בהיכלותיהן הפנימיים. האם אין כאן הוראה ללמד את הבנות גמרא?

ת: לא כתוב שם גמרא. תורה שבעל פה זה לא רק גמרא, ובודאי שצריכים להעמיק בתורה שבעל פה, שאלו כל ספרי היהדות מלבד תנ"ך.


ש: גם בנות לומדות גמרא בישיבת רמב"ם בבוסטון, בית ספר שהקים הרב סולוביצ'יק?

ת: גם זה מעשה ולא פסק. תלוי בשיקולים.


ש: האם מותר ללמד משנה לנשים?

ת: מותר ללמדן משניות שנוגעות לחיים כגון אבות, ברכות ושבת. שו"ת אגרות משה יו"ד ג פז.


ש: רבונו של עולם ברא איש ואשה שווים, אז למה שיהיה הבדל בלימוד תורה?

ת: גם רבונו של עולם חשב על זה ובכל זאת כתב שנשים פטורות מלימוד תורה. רמב"ם הלכות תלמוד תורה א יג. אכן שווים אבל שונים.