שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לא כל אחד רב ראשי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא כל אחד רב ראשי

[אתר מעריב]


מספרים שפעם אמר סטלין: אני נשיא המדינה עם הכי הרבה שטח. השיב לו רוסוולט: אני נשיא המדינה עם הכי הרבה כסף. הוסיף נשיאנו וייצמן: אני נשיא המדינה עם הכי הרבה נשיאים.

אכן במדינתנו כל אחד חושב את עצמו לנשיא, לראש ממשלה, לרמטכ"ל, לרופא, לפסיכולוג, לכלכלן, לרב, ואף לרב ראשי. כל אחד קורא חמש דקות באינטרנט וחושב שהוא מבין את הכל על הכל. בין מנחה למעריב, במקום ללמוד משניות, יהודים מפטפטים, מחליטים במקום ראש הממשלה, מודיעים לרמטכ"ל לאן להעביר כחות, ומחלקים כספו של רוטשליד.

ועל זה אנו אומרים: קצת ענווה! קצת שכל!

בודאי לא כל אחד הוא רב ראשי ואף לא כל רב הוא רב ראשי, אלא רק מי שהתמנה בתפקיד זה על ידי האומה. וטוב השנים מן האחד.

על פי ההלכה יש בראש האומה סנהדרין אחד, ולמי שחולק עליו, דינו זקן ממרא, ודינו מיתה. ויש ראש סנהדרין אחד.

לצערנו בימינו אין סנהדרין ואין נשיא סנהדרין, אך ודאי שיש למנות רב לכל קהילה ולכל מדינה ובודאי לעם היושב בציון ולמדינת ישראל.

כך כותב רבי חיים פאלאג'י: "מצוה עשה מן התורה להעמיד דיין ושופט בכל מדינה ומדינה ובכל עיר כדכתיב שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... להעמיד איש על העדה בכל מקום ומקום שישראל דרים שם ,איכא חיוב ומצות עשה מן התורה להעמיד להם איזה חכם בקי בדינים להורות להם את הדרך אשר ילכו בה ולא יכשלו באיסור וח"ו יבואו לשכחת התורה מהם ,וזה השכל והסברה מחייבו. ומי שרוצה לנגד בזה, הרי הוא עתיד ליתן את הדין כי הוא גורם תקלות רבות ומכשולות וחטאים רבים ועצומים, ד' יצילנו מעונשו כי חטא הרבים תלוי בו. וד' יעזרנו על דבר כבוד שמו שיהיו דברינו נשמעים ויעשו פירות ופירי פירות פרי צדיק עץ חיים" (ספר תורה וחיים מערכת ה, לא).

הרבנים הראשיים הם הממונים לפסוק הלכה במדינת ישראל, וכל רב שפוסק נגדם, יש לו מעין דין זקן ממרא, אפילו בימינו. וגם משום: "ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן" (דברים כז יז. שו"ת מהר"ם שיק שיב בשם חת"ס וכן שיג).

הרבנים שלנו "כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה", אבל לא כולם רבנים ראשיים לישראל, וחז"ל אומרים שלא חרבה ירושלים אלא מפני שהשוו קטן וגדול (שבת קיט ב).

אדם שאומר, או אפילו רב שאומר: בודאי אני מכבד את הרב הראשי, אך זאת רק בתנאי שהוא ממלא את תפקידו כראוי, במובן שאני מבין, שאם לא כן, אפעל נגדו, שהרי כבר אינו רב ראשי – הוא בעצם מחליט שהוא הוא הרב הראשי, ואין צורך להסביר אינו אנדורלומוסיה ואיזה חורבן זה מביא.

ייאמר לו (ליהושע בן נוקח הקדוש ברוך הוא: טול מקל והך על קדקדם. דָבּר אחד לדור ואין שני דברים לדור" (סנהדרין ח א. דברים לא כז). "דבר אחד - מנהיג אחד" (רש"י).


  • פורסם בשאילת שלמה 368