שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיסוי ראש לאישה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קובץ תשובות - כיסוי ראש לאישה


פאה נוכרית

שאלה: מהי דעת של הרב בעניין פאה נוכרית?

תשובה: כידוע, הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים, יש שמתירים ויש שאוסרים. המ"ב אינו אוסר פאה נוכרית (או"ח עה ס"ק טו) וכן בס' כף החיים. (שם) אני הדל סובר שמטפחת עדיפה כיון שפאה נוכרית שנויה במחלוקת, אף שבמטפחת קיים הסיכון שהשערות יברחו מתחת המטפחת. ברם, חסידי חב"ד מעדיפים את הפאה הנוכרית בגלל ההסיבה הזו (עיין ספר לקט שכחת הפאה מהרב שלום דובער וולפא). לכן, כל אחד ילך אחר פסק רבו. אמנם, גם מי שנוהגת לילך בפאה נוכרית צריכה לשים לב שלא להגזים. ישנן נשים שיש להן פאה נוכרית שמושכת מאד את העיניים. ישנם פוסקים שאסרו פאה נוכרית ארוכה מדי, גולשת מדי וכדומה. זהו דין כללי, אסור לאדם ללבוש בגדים בולטים מידי. לכן, כמו שכל בגד צריך להיות צנוע, כך פאה נוכרית צריכה להיות צנועה.


שיער מחוץ לכיסוי הראש

שאלה: לפי דעתי, וגם לדעת מספר אנשים, כיסוי הראש מכער אותי וגורם לי עוגמת נפש. האם מותר להוציא פוני, לא מלא, כלומר מספר שערות בודדות?

תשובה: הדין הפשוט הוא, שכיסוי הראש צריך לכסות את כל השערות שעל המצח, אך יש מקילים שהשערות ש'בורחות' כי אי אפשר לתפוס אותן, מותרות, כמו שמוזכר בשיר השירים לגבי השיער ש'מבעד לצמתך'. כלומר, יש צמת, והוא בגד המצמצם את השיער שלא יצא. שער שאי-אפשר לצמצם והוא יוצא החוצה, מותר (משנה ברורה עה ס"ק יד. ביה"ל ד"ה רגילין). אך אין פירוש הדבר שבכוונה מוציאים פוני.

ישנה דעה נוספת הסוברת שלכתחילה מותר להוציא טפח, כלומר ארבע אצבעות על ארבע אצבעות. כיוון שרוחב המצח הינו שמונה אצבעות, לכן מי שרוצה לגלות פוני ברוחב שתי אצבעות, יש לה על מי לסמוך (שו"ת אגרות משה אה"ע נח. מקור חיים מהג"ר חיים דוד הלוי ח"א עמ' 15). אמנם המשנה ברורה פוסק שיש לצמצם את השיער כך שאף שערה לא תצא, אך אם ברצונך להקל, יש לך על מי לסמוך.

בכל אופן, עלייך לדעת שלא אחרים קובעים עבורך, ואף אחד אינו מחליט בשבילך מה יפה ומה אינו יפה, כיון שיופי הינו מושג סובייקטיבי אישי. בעיני ריבונו של עולם, ככל שאת יותר צנועה, את יותר יפה. בכלל, יופייך אינו מיועד כדי להיות לראווה לרבים שישפטו אם את יפה או לא, אלא בעבור זה שאת כורתת עימו ברית נצח בתוכיות ביתך.


כיסוי ראש לאישה בביתה

שאלה: מהגמרא משמע בפשטות, שמעיקר הדין אישה נשואה יכולה ללכת ללא כיסוי ראש בחצרה וכל שכן בתוך ביתה: "ואלא בחצר, אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה" (כתובות עב, ב). אמנם כבר כתב המאירי שם שאין זו דרך צניעות, אך נראה שמעיקר הדין אין איסור. האם מותר לאישה ללכת ללא כיסוי ראש בבית?

תשובה: לפי הפירוש שהצעת בגמ', בחצר מותר לאישה ללכת בלי כיסוי ראש, וכך הוא הפירוש לשיטת התוספות (תוס' שם ד"ה ואלא. וכן רש"י ד"ה אם כן. ר"ן. ריטב"א. מאירי). אכן המאירי כתב שהדבר מגונה, אבל אין בו איסור. זהו חשבון אישי של אישה כיצד ברצונה לנהוג. ברם, לשיטת הטור הביטוי "שאם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה", לא נאמר אלא כשיוצאה בקלתה (טור, אה"ע קטו. וכן ערוך, סמ"ג מ"ע מח וב"ש ט. שו"ע אה"ע קטו, ד), זאת אומרת, אופן כיסוי שאינו ראוי. אם-כן, לפי הטור אסור לאישה לצאת לחצרה בגילוי ראש, והיא צריכה כיסוי מסוים.

אמנם, כל זה נאמר בחצר, שהיא מקום החשוף למבטים, ואנשים זרים עוברים שם או רואים את מה שקורה שם. ברם, בתוך ביתה לא מצאנו שתהיה האישה מוכרחת לכסות את ראשה, אפילו בפני אנשים זרים. אך החתם סופר (א או"ח ס' לו) פירש שכונת 'חצר' הינה חדר ובית, ושנהגו ישראל כמו הטור, וזהו דין גמור שקיבלו עליהן בנות ישראל. אבל הט"ז (אה"ע קטו סק"ה) סובר אחרת, וכתב שבחצר ביחידות מותר בגילוי גמור, וכל שכן בתוך הבית.

בוודאי, לעולם ראוי שאישה תכסה את ראשה בנוכחות זרים אף בתוך ביתה. (מג"א או"ח עה סק"ד, על-פי הזוהר נשא קפה ב עמ' רלט. מ"ב ס"ק יד. ביה"ל שם ד"ה מחוץ), אבל אם אינה רוצה, אי אפשר להכריחה שהרי יש לה על מי לסמוך. וכן פוסק הגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (אה"ע א, נח): "אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות כדסובר החת"ס הואיל ויצא מפומיה דגאון גדול כמותו... אבל פשוט שאלו הרוצות להקל... אין להחשיבן לעוברות על דת יהודית ח"ו, ואין להמנע אפילו לתלמיד-חכם וירא שמים מלישא אשה כזו אם היא יראת שמים ומדקדקת במצות ובעלת מדות".

אולם, אם אין גברים זרים בבית, מותר לה לגלות אז שערה ואינה עוברת בזה על איסור, ואף אין בזה משום חוסר צניעות, אלא שמפסידה מעלה, כמו שכתוב בגמרא: "מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי" (יומא מז א).


מטפחת בזמן השינה

שאלה: האם מותר להסיר את המפחת בזמן השינה?

תשובה: כן, אין חיוב לישון עם כיסוי ראש.


כיסוי ראש לאלמנה

שאלה: אני אלמנה חולה. קשה לי לכסות את הראש, מגרד וחם וכו'. האם אני מחויבת לכסות את ראשי?

תשובה: באופן פשוט, אלמנה צריכה כיסוי ראש. אכן, לנשים רבות כיסוי הראש מזיק, מגרד, וכו'. ע"כ ישנם כמה פיתרונות: אפשר ללכת עם מטפחת ראש מבד דק שאינו מחמם. ניתן ללכת עם פאה נוכרית דקה, אפי' פאה נוכרית עם שיער שלך. אם השערות של עצמך אינן מחממות, פאה נוכרית העשויה מהשיער שלך אינה אמורה לחמם. כל זה ברחוב, כשאת בבית אינך צריכה כיסוי ראש.

נשים רבות בחרו באחד מהפתרונות הללו. אך אם הם אינם טובים בשבילך, אפשר למצוא היתר. אישה נשואה חייבת כיסוי ראש מן התורה, אולם אישה אלמנה חייבת כיסוי ראש רק מדרבנן. הג"ר משה פיינשטיין חקר בשו"ת אגרות משה (אה"ע ח"א ס' נז) האם יש מצווה על האישה לכסות את ראשה, או שיש איסור על גילוי השיער? ההבדל משמעותי: אסור לעבור עבירות, אך אם אדם אינו יכול לקיים מצווה, הוא אינו חייב. א"כ, זה ספק אם זו מצווה או עבירה, ולאלמנה ממילא החיוב מדרבנן ולכן ניתן להקל. וכן כתב הג"ר פיינשטיין (שם) בעניין אלמנה שלא מוצאת עבודה כיון שהיא הולכת עם כיסוי ראש, שניתן להקל בשעת הדחק כעין זו. עוד כתב (אה"ע ח"ד ס' לב אות ד) בעניין גרושה שלא מצליחה להתחתן כיון שחושבים שהיא נשואה בגלל כיסוי הראש, ואף שם התיר. א"כ, לפי דברי הג"ר פיינשטיין תוכלי גם את להקל בזה, אך אני מציע קודם למצות את הפתרונות שהצעתי עד תום.


תמונה של אישה מימי רווקותה

שאלה: האם מותר לי לתלות בביתי תמונה של אישתי ללא כיסוי ראש מימי רווקותה?

תשובה: כן, כי אז היא לא היתה חייבת בכיסוי ראש. אם אדם יהרהר בגלל התמונה, זו הבעיה שלו. אמנם, איני יודע מדוע עליך לתלות תמונה של אשתך בבית, הרי היא עמך בבית בגודל טבעי.

נלקח משאילת שלמה 128