שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כבוד תלמידי חכמים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


בני עקיבא

ש: האם מותר לומר בני עקיבא, הרי אסור לקרוא רב גדול בשמו?

ת: אכן בעיה. אך לא ניתן לשנות זאת עכשיו (עיין חינוך באהבה ב 310-308 – מ"צ).


הרב חנן פורת

ש: אם רב שמחל על כבודו אין כבודו מחול כי זה כבוד התורה, אז למה קוראים לרב חנן פורת זצ"ל בשמו הפרטי?

ת: ההלכה היא שכן כבודו מחול, אבל לא על כל כבוד התורה הוא יכול למחול. לכן אני הדל קורא לו תמיד הרב חנן (שו"ע יו"ד רמ ז – מ"צ).


חיקוי רבנים

ש: האם מותר לחקות רבנים מתוך הערצה?

ת: עקרונית כן, אך למעשה אי אפשר להימלט מפגיעה בכבודם.

[רבנו הרב צבי יהודה נזף במי שהתחפש לרב הראשי הג"ר שלמה גורן (אלבום רבנו 130). ומעשה בישיבת באר יעקב שקם ת"ח א' בסעודת שבע ברכות וסיפר מעשה מחיי הג"ר אהרן קוטלר, ובתוך הדברים הזכיר מאמרותיו וכדי להמחיש את הדברים חיקה את דרך דיבורו של הגר"א קוטלר. מיד נפף בו ראש הישיבה, הג"ר משה שמואל שפירא, ולא דיבר אתו כל אותו היום!!! ופעם אחרת כשאירע כיוצא בזאת בחד מבני הישיבה שחיקה את הגרמ"מ שך, קיבל נזיפה מהגרמ"ש שפירא לאמר: "אסור לחקות את הגדולים" (מגד גבעות עולם עמ' מז) – רשם מ"צ.]


כיבוד כמה רבנים בבת אחת

ש: הייתי ב"אזכרת שבעה" שעשו בישיבת מרכז הרב לג"ר אברהם שפירא זצ"ל , והרבה רבנים הספידו. באמצע ההספדים נכנסו רבנים, וכולם עמדו, כפי הוראת ההלכה. למשל, הג"ר עובדיה נכנס באמצע הספד של בנו של הג"ר שפירא, ראש הישיבה החדש, וכולם עמדו. וודאי שצריך לעמוד בפני תלמיד חכם, אך זה נראה כחוסר כבוד לעמוד באמצע שיחה של רב אחר. כיצד לנהוג במקרה כזה?

ת: זו באמת בעיה. מצד אחד, אם לא עומדים זה מהוה חוסר כבוד לרב הנכנס. מצד שני, אם עומדים זה מהוה חוסר כבוד לרב הדובר. זאת אכן הסיבה שאינני בא באמצע. נראה שצריכים לעמוד, והרב המדבר מוחל על כבודו, כי הרי החיוב לעמוד בפני תלמיד חכם מפורש בהלכה (שו"ע יו"ד רמד).

[הגר"א נבנצל כתב לי: "לקום".

והג"ר שמחה ב"צ רבינוביץ, מח"ס פסקי תשובות, כתב לי: "ראוי להתרומם מעט לשם כבוד. ואם מדובר מגדול הדור ממש ודאי ראוי ונכון לעמוד כולם כי גם המרצה הרב עצמו חייב בכבודו".

והג"ר שמאי קהת הכהן גרוס, בעל שו"ת שבט הקהתי, כתב לי: "אם באים גדולים ממש הרב שמספיד צריך לעמוד מהשיחה עד שיכנסו הרבנים ויעמדו".

ובאדר תשע"ב, ליוותי את מו"ר שליט"א לכנס על רבנו הרב צבי יהודה בישיבת רמות ירושלים, והגענו הרב כשראש הישיבה עדיין דיבר. כדי לא להפריע, מו"ר שליט"א התכופף ונכנס לשבת באמצע שיחות רה"י. כשרה"י ראה את מו"ר שליט"א, הפסיק לדבר וכולם עמדו... – רשם מ"צ.]


קריאה בשם משפחה

ש: האם אפשר לקרוא לתלמיד חכם בשם משפחתו, כגון "הרב ברגר”, "הרב בוקובזה”?

ת: לא, זה כינוי בעלמא. צריך לקרוא בשמו הפרטי. אם צריך, אפשר לצרף את שם המשפחה (פלא יועץ ערך "כינוי”).


ש: האם זו עבירה לקרוא לרב בשם משפחתו בלבד?

ת: לא. שם פרטי זו עדיפות, כיוון שהוא שם אמיתי, אך שם המשפחה הוא שם בעלמא. מכל מקום, וודאי אין עבירה לקרוא בשם המשפחה בלבד. עיין שו"ת יביע אומר א יו"ד יח. אך הדרך הנכונה היא השם הפרטי.


ישיבה בכיסא של רב

ש: האם מותר לשבת על הכיסא של רב בישיבתנו, 'עטרת ירושלים'? הישיבה צפופה מאוד וכמעט אין מקום לשבת, אך מצד שני אסור לשבת על כיסא רבו?

ת: כיוון שאין מספיק מקום, יודעים מראש שמתיישבים היכן שיש מקום. המקום הוא של הרב כשהוא נמצא, אבל כשאינו אפשר לשבת במקומו, יש מחילה. מי שמחמיר יזיז קצת את הכיסא הצידה.


כבוד רבו

ש: מה המקור לכך שפונים לרב בגוף שלישי?

ת: ברכות כז ב מי בדיל מר. רבו או רב גדול.


מלחמת שלג עם רב

ש: בכיתה שלנו התלמידים עושים מלחמת שלג עם הר"מ שלנו והוא מסכים. אני מתלבט אם להשתתף?

ת: גם אם הוא מסכים ומוחל על כבודו, בכל זאת, יש להימנע, זו פגיעה בכבודו.


כבוד ר"מים

ש: האם אני חייב לקום בפני ר"מ שלי?

ת: כן. מלוא קומתך אם נכנס לד' אמותיך. וגם בפני ר"מ שאינך לומד ממנו עתה. שו"ע יו"ד רמב ל. רמד ט. הגרי"ש אלישיב מובא בברכת נפתלי א מט.


ש: ואם אני באמצע לימוד?

ת: אז די בהידור בעלמא, אם נכנס לד' אמותיך כי הוא מוחל על כבודו ואדרבה אינו מעונין להפריע ללימוד. מועדים וזמנים לגר"מ שטרנבוך סי' רמח והערות.


ש: אם ר"מ שלי בא לדבר איתי, אני צריך לקום?

ת: ודאי. הגרש"ז אוירבך בשו"ת מנחת שלמה א לד. הגרי"ש אלישיב מובא בברכת נפתלי א כט.


ש: אם קוראים לר"מ לעלות לתורה, האם עלי לקום?

ת: כן בהליכתו ובחזרתו, אבל לא בזמן שעומד שם, כי זה נקרא שהגיע למקומו. שו"ע יו"ד רמב יח וגרע"א שם.


עמידה בפני רבו

ש: האם כשאני מדבר עם רבי בטלפון עליי לקום?

ת: לא חייבים. אבל זה טוב.

[וכן נהג הגרש"ז אוירבך לעמוד כשדיבר בטלפון עם הגר"מ פיינשטיין – חכו ממתקים ב לד. וכן שמענו שהג"ר שמעון שוואב עמד – אחרי הוא היה פחות ויותר בכיסא גלגלים משום חולשת ברכיו – כשדיבר בטלפון עם הגרא"מ שך ושעמד הג"ר אהרן קוטלר כשדיבר בטלפון עם האדמו"ר מסקווירא – רשם מ"צ.]


כבוד תלמידי חכמים

ש: יש לי חברותא פי שניים מבוגר ממני, ויחסו לתלמידי חכמים שונה ממני. האם להמשיך?

ת: אם זה מזיק ליחסך אליהם, אז חדל (עי' שו"ת הרדב"ז ד קפז).


רחובות על שם רבנים

ש: אשתי עובדת ברחוב "רבי יהודה הנשיא" בת"א. נהגי מוניות קוראים לו "יהודה הנשיא”. כשהיא אומרת "רח' רבי יהודה הנשיא" אינם מבינים מה זה. האם היא חייבת לומר "רח' רבי יהודה הנשיא"?

ת: ודאי צריך לומר רבי יהודה הנשיא, שיבינו.

למקורות נוספים בענין לחץ כאן


מחילה על כבודו

ש: האם תלמיד חכם רשאי למחול על כבודו?

ת: השיקול של תלמיד חכם האם למחול על כבודו או לא למחול על כבודו תלוי במצב: האם זה כבודו באופן אישי או שזה כבוד התורה. לאורך כל ההיסטוריה אנחנו רואים שתלמידי חכמים מחלו על כבודם באופן אישי אבל לא מחלו על כבודם אם הוא כרוך בכבוד התורה.

למשל, מסופר על רבי אברהם אבוש מפרנקפורט שהיה אוסף כסף לעניים. עשיר אחד העליב אותו ואפילו נתן לו סטירה, אבל הוא לא הגיב. אך למתנגדים לפסק הלכה, כמו אותם שכתבו נגד פסק דינו בעניין הגט המפורסם "הגט מקליווא", הוא הגיב בכל כוחו. כאן בכבודו האישי ושם בכבוד התורה. וכן רבי עקיבא איגר היה עניו מאוד ותמיד מחל על כבודו, אבל כאשר מישהו הדפיס את הש"ס ועבר על זכויות היוצרים של בעלי הדפוס מסלאוויטא הוא הגיב בתוקף, ואפילו נגד תלמיד חכם. שאלו אותו: ומה עם כבוד התורה? ענה: כבוד תורה זה אני! כאן בכבוד אישי ושם בכבוד התורה. ידוע שרבנו הרב צבי יהודה היה עניו גדול, וכאשר שאלוהו מי הוא השיב: "צבי", "שלומד בישיבה", אבל בענייני כלל ישראל היה מאוד תקיף והסביר שהוא הקובע. כאן בכבודו האישי ושם בכבוד התורה.

יחד עם זה, כתוב בספר פלא יועץ שכבוד התורה ירד מאוד בזמנו (לפני מאתיים שנה, וקל וחומר עכשיו), וראוי לכבד כל תלמיד חכם לפי הדינים החמורים של רב מובהק. וכן נהג רבנו הרב צבי יהודה לכבד את תלמידיו שהיו תלמידי חכמים.


דברי הבל

ש: האם מותר לרב לומר על דברי רב אחר שהם דברי הבל, או שיש בזה פגיעה?

ת: אין בזה פגיעה. וכך דרך ויכוח בתורה וכן נהגו רבותינו הראשונים. שו"ת אגרות משה אה"ע ב יא.


תמונת צדיק בחדר ילדים

ש: מותר שיהיו תמונות צדיקים בחדר ילדים בו מחליפים חיתולים?

ת: כן.