שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יין קדוש בקדושת שביעית בליל הסדר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר להשתמש ביין הקדוש בקדושת שביעית בליל הסדר, הרי נהוג שמטיפים יין בכל מכה ומכה?

תשובה: יש אומרים שאין לטפטף ביין שביעית משום שאסור לבזבז יין שביעית, כך העיר מרן הרב קוק בס' שבת הארץ (קונטרס אחרון לפ"ה ה"ג). אמנם בס' שערים המצויינים בהלכה (קיח, ב בקונטרס אחרון) מובא מה שכתב החזון איש (השמטות לס' רב), שמניח אדם קליפה בכלי עד שיתעפש ויפסל מאכילת אדם, ואחר כך מותר להשליכה. על סמך זה כתב שניתן לשפוך יין שביעית מתחילה לתוך כלי ואח"כ כשיפסל מאכילת אדם – ישליכנו. (והג"ר נבנצל העיר שצריך עיון, משום שפוסל היין בידיים).