שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יום הזיכרון (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עמידה בצפירה

ש: האם מותר לעמוד בשעת הצפירה או שזה אסור משום חוקות הגויים? האם אין בזה ביטול תורה?

ת: כבר כתב על זה רבנו הרב צבי יהודה: "העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל, יש בה מצוה קדושה של זכרון כבוד הקדושים ונבואר מקדושת דברי רבותינו בעלי התוספות במסכת עבודה זרה (יא א ד"ה ואי) בפירוש, שלא כל מה שמסודר בין הגויים יש בו משום בחוקותיהם לא תלכו, אלא יש משום הבלי עבודה זרה של עכו"ם, ועל אחת כמה וכמה כאשר ניכרת הפרישה מזה ברבים (תחומין ג 388).

ואכן כשיטת התוספות נפסק בשולחן ערוך: "...יהא מובדל מהם במלבושו ובשאר מעשיו, וכל זה אינו אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות... או בדבר שנהגו למנהג וחוק ואין טעם בדבר... אבל דבר שנהגו לתועלת... וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר מותר, לכן אמרו: שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי" (שו"ע יו"ד קעח א). שורפים בגדי המלך משום כבודו וכן בנדון שלנו עומדים ושותקים משום כבוד הנופלים.

אמנם הגר"א מחמיר שאפילו דבר שהוא כבוד ותועלת אסור אם נחמד מן הגויים, אלא אם כן נזכר בתנ"ך כגון שריפה על המלכים (יו"ד שם). אבל רוב הפוסקים אינם סוברים כדעת הגר"א. אך בנדון שלנו, יתכן שגם לשיטת הגר"א יהיה מותר כי קימה לכבוד קיימת בתנ"ך כגון בפני תלמיד חכם או זקן ועוד. אגב, עצם הצפירה לצורך עמידה היא מנהג נדיר בעולם. לכן זה לא מנהג גויים, זה מנהג שלנו.

אמר הגר"א שפירא: "יש לעמוד בעת הצפירה ביום הזכרון לחללי צה"ל, כי זהו מנהג המדינה אשר יש לכבדו, בודאי בהקשר מיוחד ורגיש זה. צויין שגם הגר"מ אליהו נוהג לעמוד ("הרבנות הראשית לישראל" עמ' 1474 – מ"צ).

באשר לביטול תורה, מצוה אינה ביטול תורה. ומי שירצה, יוכל לומר תהילים או משניות.