שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

טבילת גבר (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


חציצה בטבילת גבר

ש: האם עדשות מגע חוצצות בטבילת גבר?

ת: לא. כיוון שהן מיעוט. שו"ע או"ח פח ביה"ל.


החלפת המים במקוה

ש: האם אחרי שגברים טבלו, יש להחליף את המים עבור הנשים?

ת: כן. זה מפריע להן. וזה המקוה שלהן באופן יסודי. מותר לגברים להשתמש רק אם אין זה מפריע לנשים (שו"ת שמש מרפא להגרש"ר הירש עמ' כג. שו"ת אגרות משה יו"ד ב צ).


טבילה בים התיכון

ש: האם במקום לטבול במקוה, גבר יכול לטבול בים התיכון?

ת: כן. אך רק איפה שיש מציל.


טבילת גבר

ש: האם גבר יוצא ידי חובה טבילה בימינו במכנסים קצרות?

ת: כן. זו חציצה במיעוט. שו"ע או"ח פט מ"ב.


טבילה בכל יום

ש: אם אני טובל כל יום, יהיה לי עולם הבא?

ת: עם תשובה.


ט' קבין

ש: האם מקלחת נחשבת ט' קבין לענין טהרה?

ת: כן. בזרם חזק (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד. חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא. ילקוט יוסף מועדים פב. ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג. שו"ת שבט הלוי ח כד. שו"ת רבבות אפרים א ס. פסקי תשובות שכו הערה 14. ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהוי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת. מעשה איש ז לב. וכן הגרי"ש אלישיב אמר שמקלחת לא נחשב לט' קבין, כיון שאינו נותן המים על ידי כלי. וישמע משה ב כט. וכן כתב הג"ר מנשה קליין שאין היתר לט' קבין ע"י מקלחת משום שצריך כח גברא ואין להקל בדבר כדי שלא יתרגל בזה. והוסיף שדיבר עם הג"ר לוי יצחק גרינולד, אב"ד ור"מ דישיבת ערוגת הבושם ובעל שו"ת מגדלות מרחקים, והסכים עימו להלכה. שו"ת משנה הלכות יח סו).