שיעורי הרב שלמה אבינר

חתונה עם בן ששמו כשם האב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר להתחתן עם אישה ששם אביה כשם החתן?

תשובה: ודאי. רבי יהודה החסיד ציווה בצוואתו שלא להתחתן עם אישה ששם אביה כשם החתן (ס' כג, מוזכר גם ב'פתחי תשובה' אה"ע ב, קז ויו"ד קטז, ו). נחלקו בעניין צוואת רבי יהודה החסיד, האם היא מחייבת את כולם או רק את זרעו. ה'נודע ביהודה' אמר (מהד"ת אה"ע ס' עט), שמה שכתוב בצוואה לא מוזכר בגמרא ואי אפשר להוסיף דברים שאינם מוזכרים בגמרא. האדמו"ר מצנאז לא הסכים, ואמר שעל כולם להתייחס לדברים אלו (שו"ת 'דברי חיים' אה"ע ס' ח). מכל מקום יש המייעצים להוסיף שם וכך נפטרת הבעיה. מרן הרב קוק כתב על זה שלוש תשובות בתחילת שו"ת 'עזרת כהן' (ס' ה-ז).

שם הרב אומר שכל ההקפדה הזו הינה כאשר מישהו מציע שידוך, שהרי תמיד ניתן להציע מישהי אחרת. אך אם הזוג כבר מכירים הדין שונה, שכן כבר לא קל למצוא בן זוג אחר ולהתחתן. עוד אומר שם שזה לא שייך בארץ ישראל, כי זכות ארץ ישראל מגינה מהעניינים הסגוליים האלה. הרב מזכיר את הגמרא בברכות (מד, א), שעיר אחת הייתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות. אם כן, ברור שלא חששו מזוגות משום סגולת ארץ ישראל. ובכלל, 'מאן דלא קפיד לא קפדינן ביה'. עוד כתב הרב שאם יש חפץ נפשי, נטיה ורצון להתחתן אין צורך לחשוש.

יש להזכיר שהשם המלא של הגר"ח קניבסקי הוא ר' שמריהו יוסף חיים. כידוע הוא החתן של הג"ר יוסף שלום אלישיב. פעם מישהו שאל איך התירו לשדך כששם החתן ושם חמיו הוא יוסף, וה'חזון איש', דודו של הג"ר קניבסקי, השתיקו ואמר: "מי אמר לך לגלות את זה? על כל פנים, משום שהיו לחתן ולחמיו שמות נוספים אין בעיה" (עיין 'ארחות רבנו' ד רמו-רמז).

בקיצור: אין מה לפחד. אם מוסיפים שם אין בעיה לכל השיטות.