שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חליצת נעליים לנשיאת כפיים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם הרב נוהג כמרן הרב קוק לחלוץ קודם את נעל ימין לברכת כהנים? [חידש מרן הרב קוק שבחליצת נעליים לנשיאת כפים וביום כיפור חולצים של ימין תחלה, שיש יתרון קדושה בחליצת הנעליים, (והוא הדין לכניסה להר הבית לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו). על כן הוא כבוד ופאר לרגל החלוצה שהיא מוקדמת לקדושה, וודאי הימין קודם. אבל לא בתשעה באב ובאבלות, אעפ"י שיש בזה מצוה, כיון שזה משום צער ואבל – אין זה כבוד (המנהג הזה מוזכר באגרות הראיה ח"ב עמ' עה ומובא בלוח מנהגי בית הכנסת של הגרי"מ טוקצינסקי יום א' של ראש השנה, ומוסבר בשו"ת אורח משפט או"ח ס' כח. וגם מובא במועדי הראי"ה עמ' תקמו).]

תשובה: כן.

שאלה: כתב הרב שמאי קהת הכהן גראס בשו"ת שבט קהתי (ו, ו), שהוא שמע את החידוש הזה, אמנם הוא אינו מזכירו בשם מרן הרב קוק. הג"ר גראס מסביר למה לא נוהגים כך (בקהילתו) כיון שאין עצם החליצה מצווה, אלא שיש דין שאסור לישא את כפיו עם נעליים ומשום הכי, יש לחלוץ נעליו כמו שראוי לחלוץ. וכן ביום כיפור, אין עצם החליצה מצווה, ואע"ג שביום כיפור ישנה מצווה ללכת יחף, חולצים קצת לפני הזמן, ואז עדיין אין מצווה.

תשובה: הג"ר גראס צודק במה שאמר שאין כאן מצוות עשה לחלוץ נעלו אלא איסור לישא כפיו עם נעלים בלבד, אבל נוהגים ללכת ע"פ מרן הרב קוק, כי זה מנהג. [וכן ראיתי בס' דעת נוטה בשם הג"ר חיים קניבסקי עמ' סח שחליצת הנעלים אינה מצווה, אלא 'היכי תמצי' שלא לעבור איסור.]