שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התיישבות ביריחו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

התיישבות ביריחו

שאלה: האם מותר להקים יישוב ביריחו? הרי יהושע קילל את מי שיבנה אותה בחזרה: "וישבע יהושע בעת ההיא לאמר: ארור האיש לפני ד' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו. בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה" (יהושע ו, כו), וחיאל שעבר על דברו, קרה לו בדיוק מה שניבא יהושע (מלכים א טז, לד).

תשובה: לכאורה אסור להקים ישוב שנקרא יריחו, אפילו במקום אחר, ואסור להקים בעיר עצמה מקום ישוב, אפילו תחת שם אחר. כך אמרו חז"ל (סנהדרין קיג, א): "לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו".

אך הרמב"ם לא פסק דין זה. בנוסף אנו רואים בתנ"ך ובמשנה שהיה יישוב יהודי ביריחו. למשל, דוד המלך שלח אנשים לנחם את חנון בן נחש מלך אמון שהיה אבל על אביו, אך הוא גילח להם חצי זקן, וכשחזרו לעיר הגבול יריחו הם חיכו להוראותיו של דוד אשר ציוה עליהם לחכות שם עד אשר זקנם יגדל (שמואל ב י). כך גם במשנה (פסחים ד, ח) כתוב: "ששה דברים שעשו אנשי יריחו ולא הודו להם...וכן הודו להם". נמצא שהיה ישוב כזה, אך מצד שני אין להתעלם מכך שיהושע קילל את מי שיבנה את יריחו, ומהגמרא בסנהדרין שהבאנו לעיל.

לכן רבי שמחה מדווינסק ("משך חכמה" פרשת ראה ד”ה "בספרי שלא יבנה עיר") מסביר שהקללה היתה רק על מי שיבנה בפעם הראשונה, אך לאחר שבנו את העיר והיא נחרבה מותר לבנותה שוב. רק על עיר נדחת נאמר "לא תבנה עוד" (דברים יג, יז), שאפילו אם נבנתה ונחרבה האיסור עומד לנצח. מה שאין כן יריחו, אסור לבנותה רק בפעם הראשונה כיוון שזה נראה ככפירה בנס וכרצון לבטל את גזירת ד' עליה. אמנם לאחר שנבנתה ונחרבה נגמרה הקללה ואפשר לבנותה שוב, וכיוון שחיאל כבר בנה את העיר וקיבל את הקללה – אפשר לבנותה שוב.

בשו"ת "ציץ אליעזר" (יא, יב) מובא הסבר אחר - האיסור הוא רק לבנות באותה התבנית המקורית שהייתה לעיר, שהרי כתוב "יציב דלתיה", אך אם העיר תבנה בלי אותן דלתות אין איסור. זו אותה סברא של כפירה בנס, כיוון שאם מישהו ישחזר את העיר כמו שהייתה בכך הוא בונה את מה שריבונו של עולם החריב, אך אם יבנה אותה בצורה אחרת - מותר (ראה עוד שם י, א. י, ב. י, יא. יד, קה. טז, כב).

נלקח משאילת שלמה 165