שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרבנות הראשית (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


רב ראשי (א)

ש: יש רב מועמד לרב ראשי, למה יש כזו התלהמות נגדו?

ת: שאל ישירות את המתלהם. אך מי שאינו מתלהם סובר שבין כל המועמדים יש לבחור את הרב הכי עילאי.


רב ראשי (ב)

ש: מי ראוי להיות רב ראשי?

ת: תלמיד חכם גדול. כלומר, אדם שיש לך חשק להידבק בו כי בכך אתה דבק בד'. רמב"ם הלכות דעות ו ב.


רב ראשי (ג)

ש: האם רב ראשי חייב להיות גדול הדור?

ת: מגדולי הדור.


רב ראשי (ד)

ש: יש תוקף לרב ראשי שנבחר בדרך הנהוגה עתה? כל זה ממש קשה לי!

ת: והמתנשא לכל לראש. דברי הימים א כט יא. אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה. בבא בתרא צא ב. שר הממונה על הבורות. רשב"ם.


רב ראשי (ה)

ש: למה כל כך לא רוצים את... כרב ראשי?

ת: רוצים אותו, אבל אם יש אפשרות ליותר טוב, ודאי חייבים יותר טוב.


רב ראשי (ו)

ש: יש מועמד אחד לרב ראשי שיש לו מתנגדים רבים מאוד. האם בכלל הוא זכאי להיקרא רב?

ת: הוא תלמיד חכם ידוע, בעל כושר לדיינות, מכהן כרב עיר, שימש כראש ישיבת הסדר, ועומד בראש ארגון רבנים. אז מה השאלה בכלל? אך כמובן לרב ראשי יש לבחור את הרב הכי עילאי.


החלפת רב

ש: האם על פי ההלכה אפשר להחליף רב ראשי או יש להשאירו על כנו?

ת: בוודאי אין מחליפים אותו אלא אם כן פשע, וכן כל רב, כי מעלים בקודש ולא מורידים. רמב"ם פהמ"ש מנחות יג י. ומי שמחליף אותו יש לו דין מסיג גבול ויורד לאומנותו של חברו. שו"ת חת"ס יו"ד רל. ערוה"ש יו"ד רמה כט. ומה שכותבים זמן על חוזה העסקתו, זה כדי שהוא יהיה חופשי לעזוב. שו"ת חת"ס חו"מ כב. ואין בזה שום צד היתר להודפו ולהשיב גבולו. מרן הרב קוק, תחומין ה 285.


רבנות ראשית חילופית

ש: מה בדבר הקמת הגוף הרבני האלטרנטיבי החדש לרבנות הראשית לישראל שנקרא מועצת גדולי התורה – לא של האגודה?

ת: אין כאן שאלה, דבָּר אחד לדור ולא שני דבָּרים לדור. אמר ד' ליהושע בן נון להכות על קדקדם של הזקנים שלא ירצו לקבל הנהגתו. רש"י דברים לא ז. ועיין זקן ממרא, רמב"ם הלכות ממרים ג ד, ז.


רב ראשי אחד

ש: האם לא די ברב ראשי אחד, הרי אין הבדל גדול בין אשכנזים לבין ספרדים?

ת: כוונת המבטלים היא שתפקיד נשיא בתי-הדין הרבנים יופקע מהרב הראשי ויועבר לשר המשפטים, כלומר מטרה של חילון.


פיזור הרבנות הראשית

ש: האם הרעיון העכשווי לפזר את סמכויות הרבנות הראשית בין גופים רבניים שונים הוא רעיון טוב?

ת: הוא רעיון טוב בעיני הרפורמים, הקונסרבטיבים והקונסרבדוקסים שיוכלו לקבל סמכויות נישואים, גיור וגירושים. וכבר הזהיר על זה מרן הרב קוק (כפי שמסר רבנו הרב צבי יהודה. עיין שיחות הרב צבי יהודה ת"ת – לכבוד הרבנות – מ"צ).


הגוף הבוחר לרבנות הראשית

ש: מי צריך להיות בגוף הבוחר לרבנות הראשית?

ת: לפחות כמו שסוכם בזמן ייסודה על ידי מרן הרב קוק: שני-שליש רבנים, שליש מנציגי הציבור – אנשים יראי שמים כמה שאפשר.


רבב בבגדו

ש: האם תלמיד חכם שיש לו כתם בבגדו מפני שביקר בשוק ירקות לבדוק תרומות ומעשרות, זה רבב שהוא לגנאי, כי הרי כתוב בגמרא שבת קיד א: כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה?

ת: לא. כי זה צורך מצווה.

למקורות נוספים לחץ כאן


רב ראשי לירושלים

ש: כל ימיי קיבלתי חינוך דתי לאומי ויש לי כאב עצום שלא נבחר רב ראשי דתי לאומי ספרדי לירושלים.

ת: איפה כתוב שרק לאומי דתי זה טוב?