שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הקמת המדינה ומרידה באומות העולם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


הקמת המדינה ומרידה באומות העולם

שאלה: איך הקימו את מדינת ישראל, הרי ישנו איסור למרוד באומות העולם?

תשובה: אמנם כתוב בגמרא בכתובות (קיא, א) שאסור למרוד באומות העולם, אבל הדבר הזה לא נפסק – לא ברמב"ם ולא בשלחן ערוך. ישנן שתי אפשריות מדוע:

א. זה שנוי במחלוקת ואין פוסקים כדעה זו (לנתיבות ישראל ח"ב עמ' 217).

ב. זה לא דברי הלכה, אלא דברי אמונה (עיין שו"ת אבני נזר יו"ד ס' תנד והתקופה הגדולה עמ' 187).

יש פירוש על ספר המצוות לרמב"ם הנקרא "מגילת אסתר" מהרב יצחק ליאון. שם כתוב שאסור לכבוש את ארץ ישראל משום שאסור למרוד באומות העולם. הוא חולק על הרמב"ן שכתב שקיימת מצוה לכבוש את ארץ ישראל בכל הדורות (הוספות לספר המצוות, מצוות עשה ד'). לכן, ישנה מחלוקת בין הרמב"ן לבין בעל מגילת אסתר. לפי כללי ההלכה אנו נצרכים לפסוק ביניהם. הרמב"ן הינו ראשון חשוב ועל פיו נפסקו כמה וכמה הלכות בשלחן ערוך. מספר מגילת אסתר אין ולו פסק אחד בשלחן ערוך. גם הרמב"ם לא הביא גמרא זו שאסור למרוד באומות העולם.

הגאון רבי מאיר שמחה – האור שמחה – כתב מכתב תמיכה למען "קרן היסוד" וכתב שם שאפילו מי שטוען שישנו איסור למרוד באומות העולם, לא מרדנו ולא לקחנו את הארץ ע"י כח, כי הבריטים נתנו לנו את הארץ. ולאחר שהבריטים נתנו לנו אותה כמתנה היא שלנו. לא מרדנו בערבים, הם באו ולחמו נגדנו לאחר שקיבלנו את הארץ מידי הבריטים ע"י רשיון אומות העולם בהצהרת בלפור, בסאן רמו ובאו"ם. לכן האיסור בטל, אפילו למי שחושב שאכן היה קיים איסור.

שאלה: אבל האדמו"ר מסאטמר אמר שאסור להקים מדינה? תשובה: זה נכון, אבל דעתו הינה כמעט דעת יחיד. יש לי קרוב משפחה שהוא חסיד סאטמר. פעם הייתי בשליחות באמריקה, ביקרתי אצלו והוא סיפר לי: "האדמו"ר מסאטמר פעם הראה את הספר הזה לדיין של הבית דין דסאטמר. לאחר זמן מה הוא אמר: "כבודו עיין בספר שלי"? הוא לא עיין. אמר לו: "ספר של כבודו, לא מספיק לעיין, צריך ללמוד". חיכה האדמו"ר זמן נוסף. אחרי זמן מה הוא אמר: "כבודו למד את הספר שלי"? הוא ראה שהוא אינו יכול להתחמק עוד ואמר: "אם הספר הזה מבוסס מהוכחות מגמרות, אני לא מבין מה שכתוב שם, אבל אם הספר מבוסס על רוח הקודש של כבוד האדמו"ר, מה אני יכול לומר"?

כלומר, ככה הוא התחמק. מדובר באב בית הדין של סאטמר. גם הוא אמר שיש שם דברים שאינם מובנים. כלומר, דעתו של האדמו"ר מסאטמר הינה דעת יחיד וכמעט כל גדולי ישראל חולקים עליו. אם אתה חסיד סאטמר, זה משהו אחר, כל אחד ילך על פי רבו. אבל אם אינך חסיד סאטמר, יש ללכת על פי רוב גדולי ישראל (עיין ס' קריינא דאגרתא ס' רה, שכתב הסייטפלער – הגרי"י קניבסקי – שאינו מבין איך לאחר קום המדינה האדמו"ר מסאטמר יכול להמשיך בדעתו ועיין באריכות בקונטרס 'לא יעלו בחומה' של הרב שליט"א, מודפס בסוף הלכות משיח לרמב"ם).