שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

העבירה, הקולא והחיים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

העבירה, הקולא והחיים

[אתר כיפה]


בזמן האחרון הומצאה תגובת מגן על חוטאים, שכאשר מעירים להם שמעשיהם אסורים על פי ההלכה, הם מגיבים: "שמרנות היא לאו דווקא יראת שמים, תורה היא גם לחפש להקל, ובמקום חדש אסור מן התורה אדרבה יש לחפש להקל להשתלב במרחב הציבורי, למצוא פתרונות הלכתיים לבעיות העימות עם החילוניות, ובחיים המשותפים עם חילוניים צריך פשרה והידברות בדרכי נועם, לשלב תורת ישראל במדינת ישראל, וכולי וכולי", - מלל החוזר על עצמו.

בודאי שלא כל חומרא הוא משובחת, כדברי מסילת ישרים פרק כ על משקל החסידות, אך לא פחות מזה, אומר מסילת ישרים: "כל קולא צריכה בדיקה. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם, קרוב הדבר שתהיה מעצת היצר ומרמותיו, על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות. ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה" (סוף פרק ו).

אכן לא כל קולא אפשרית. "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא... ואלו שאין להם חלק לעולם הבא... אפיקורוס" (סנהדרין צ א), "זה המבזה תלמידי חכמים... כגון הני (אלה)... דאמרי: מה אהני לן רבנן (מה מועילים לנו הרבנים), מעולם לא שרו לן עורבא (מעולם לא התירו לנו עורב)" (שם צט ב. ק א).

אכן לא כל חדש הוא מותר ולא כל חדש הוא לברכה. יש חובה להוכיח היטב שהוא באמת מותר. עיין מרן הרב קוק במאמרו על חדש (מאמרי הראיה 182-181).

אך יש סיבה נפשית עמוקה לתביעה הזאת מהרבנים להיות Smiling Rabbisהמתירים כל קולא, להמציא שעון שבת להתיר ערבוב גברים ונשים, ולאלתר היתר מכירה לכל התרבות המערבית. והיא שהאטוס הגדול הוא העולם המערבי של הנאות חופשיות, ואז ההלכה מהווה מטרד שיש לעקפו או לצמצםו באופן מירבי.

ההלכה נתפסת כהלכה יבשה, בלי נשמה, או כביטוי של חז"ל "אורייתא יבשה" (תקו"ז תקון ל), בלי חיים – ואף אחד אינו אוהב יובש. התוצאות המרות של מצב זה מתוארת במאמר דרישת ד' של מרן הרב קוק (עקבי הצאן).

לכן הפתרון הוא לימוד נשמתה של תורה, לימוד אמונה, ואז ההלכה היבשה חוזרת להיות מעין חיים. ואז ההלכה היא לא רק מצוה, היא לא רק קדושה, אלא היא ברכה, היא חיים, "ראה אני נותן לפניכם היום ברכה" (דברים יא כו), "ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב" (שם ל טו).


  • פורסם בשאילת שלמה 368