שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הסכם "יששכר וזבולון" (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תמיכה כספית בתלמידי ישיבות

ש: האם זה מוצדק שהמדינה תשנה את גובה התמיכה הכספית בתלמידי ישיבות?

ת: בוודאי, תמיכה בתלמיד ישיבה היא 6000 ₪ לשנה, ולתלמיד במוסד אקדמי 40.000-30.000, כולל לציור או למחול. אנו צריכים אנשי מדע ואנשי משק, ולא פחות מזה אנשי רוח ואנשי אמונה. לכן יש להשוות את התמיכה לתלמיד ישיבה לתמיכה ללומד במוסד אקדמי.


יששכר וזבולון בכתב

ש: האם הסכם יששכר וזבולון צריך להיות בכתב?

ת: לא. די בעל פה. כותבים כדי שכל צד יהיה בטוח שהשני יעמוד בהתחייבותו. פס"ת קנו כו.


הסכם יישכר וזבולון על העבר

ש: האם אפשר לעשות הסכם יששכר וזבולון על העבר?

ת: לא. רק מכאן ואילך. שו"ע יו"ד ריש רמו.


תמיכה בתורה

ש: אם אני תומך בלימוד תורה, האם מה שהם למדו נחשב שאני למדתי?

ת: כך כותב החפץ חיים בשם רבי חיים מואלוז'ין, ושבעולם הבא, התומך ממש יודע אותם הדברים (פס"ת קנו כו 236).

[מובא שם שהחפץ חיים סיפר מהגר"ח מואלוז'ין שהבטיח לאחד מתומכי התורה בישיבתו שלאחר אריכות ימיו ושנותיו ילמד משניות לע"נ, וקיים הגר"ח הבטחתו ולמד עבורו משניות בעיון, ואירע פ"א שנתקשה בהבנת איזו משנה בטהרות ומתוך יגיעתו נפלה עליו תרדמה ונתגלה אליו הנדבן ההוא וביאר לו המשנה בבהירות נפלאה, וכשהקיץ סיפר זאת הגר"ח שלא זו בלבד שזוכים לשכר התורה אלא הם בעצמם הופכים לבעלי תורה בעולם הבא, עכ"ל. ומעשה ונועדו יחד הגר"א קוטלר ואתו עמו יד ימינו ר' יצחק מאיר ביונים, ודרש שם א' ואמר בשם הח"ח, שבעולם הבא זבולון יהיה שקול ליששכר לא רק בחלקו בעוה"ב, אלא גם בידיעת התורה יזכה זבולון בכל התורה של יששכר, והוא יזכה לדעת את כל התורה שהוא לא זכה לה בעוה"ז. ושאל אז רי"מ ביונים את הגרא"ק: "א"כ נמצא שאני והראש ישיבה שנינו שוים לגמרי בעוה"ב בידיעת התורה ובשכר התורה, וא"כ מה ביני לבינכם"? והשיב הג"ר קוטלר: "אמנם כן אתה צודק, בעוה"ב שנינו שוים, אך לי יש גם העולם הזה"... (מגד גבעות עולם ח"ב עמ' ו) – רשם מ"צ.]


תורם לישיבה

ש: למה תלמידי חכמים צריכים לכבד את התורמים לישיבות, הרי הם רק שליחים של הקב"ה?

ת: יש לכבדם כי הם שלוחים של הקב"ה! פס"ת קנו כו 241.


חצי או חלק

ש: האם יששכר צריך לתת מחצית כל הכנסתיו או די לו לתת לזבולון מה שנצרך לו?

ת: מחלוקת. והכרעה כדעה השניה. פסקי תשובות קנו כו.


ש: האם זה גם כולל מותרות שונות כגון חתונה גדולה וכדומה?

ת: לא. מי שחי מכספם של אחרים צריך להסתפק במועט ההכרחי כדי לחיות בכבוד אך לא חיי מותרות. שם.


שכר בעולם הבא

ש: בהסכם יששכר וזבולון, האם השכר בעולם הבא של זבולון שתומך בלימוד תורה של יששכר, יורד מהשכר של יששכר?

ת: מחלוקת. לפי אור החיים לא יורד, כמשל מדליק נר מנר שאינו נחסר. ויקרא ל יג. לפי הגאון מווילנא, יורד. כתר ראש סד (ואמר הגרי"ש אלישיב שבעיסקת יששכר וזבולון שניהם מקבלים את כל השכר. מפי האיש עמ' רח – מ"צ).