שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות תפילין -שו"ת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"קרקפתא דלא מנח תפילין"

שאלה: מהי החומרה המיוחדת בהנחת תפילין שבגללה כתוב בגמרא (ראש השנה יז, א), "'פושעי ישראל בגופן', מאי ניהו? אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין"? האם מי שלא הניח תפילין יכול לתקן את הפגם?

תשובה: יש אומרים ש"קרקפתא דלא מנח תפילין" הכוונה דווקא לאדם שלא הניח תפילין אפילו פעם אחת בכל חייו (ר"ח, הרי"ף ד, א). לשיטה זו הלך הרבי האחרון מליובאוויטש, הרב מנחם מנדל שניאורסאון, ששלח את חסידיו להניח תפילין לאנשים ברחוב, אף שאחר כך אותם אנשים לא ימשיכו להניח. שלדעה זו, בכך שלפחות פעם אחת בחייו של אדם יניח תפילין כבר יוצא מגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין".

לדעה אחרת הכוונה דווקא למי שלא הניח תפילין בגלל שהמצווה בזויה עליו, שמגונות עליו רצועות של תפילין (התוספות ד"ה קרקפתא שם). ויש המסבירים שזה לאו דווקא אמור לגבי תפילין, אלא הוא הדין לשאר מצות עשה שבגופו. שכל מצווה אסור לבזות, ואם לא קיים את המצווה אפילו פעם אחת זו שערורייה (הר"ן ד"ה בינוניים,קרבן נתנאל שם ס' י).

בכל אופן התוספות אומר שם, בסוף דבריו, שאם הוא לא הניח הוא יכול לעשות תשובה. כל דבר אפשר לתקן. אין דבר העומד בפני התשובה. אפילו על העבירות הכי חמורות כתוב שאם יעשה האדם תשובה, התשובה תולה ומיתה ממרקת. כלומר, שייעשה תשובה ואחר כך התשובה תושלם כאשר יהיו לו ייסורי מיתה.


התחלת החילוק בתפילין רש"י ור"ת

שאלה: מתי התחיל החילוק בין תפילין של רש"י לבין תפילין של רבנו תם?

תשובה: בודאי שהמחלוקת התחילה לפני רש"י ור"ת. בתפילין שמצאו במדבר יהודה מצאו גם תפילין של רש"י וגם של ר"ת. זו מחלוקת קדומה אלא קוראים את המחלוקת על שמם בגלל שגם הם נחלקו בעניין ובעקבות דעותיהם העניין התפרסם. זה דומה למה שקוראים "שיעור חזון איש". החזון איש לא המציאו את השיעור הזה אבל הוא חיזק את הדעה, וזה התפרסם על שמו.

על כל פנים, יש שתי אפשריות להסביר כיצד ומתי התחילה המחלוקת. הדבר נלמד משאלה דומה לגבי תקיעת שופר. בגמרא (ראש השנה לג/ב) יש מחלוקת איך לתקוע בשופר: שברים או תרועה. אך נשאל - איך יתכן שיש בזה חלוקת, הרי כל שנה תוקעים בשופר וכל שנה עם ישראל שומע?

א. הרמב"ם (הלכות שופר ג, ב) אומר שלפי אורך השנים ורוב הגלויות והצרות שכחו. וכך נוכל לומר גם כאן - שלפי אורך השנים ורוב הגלויות והצרות שכחו באיזה סדר יש לשים את הפרשיות.

ב. יש עוד שיטה של רב האי גאון שמובא ברא"ש (ראש השנה ד, י) לגבי תקיעת שופר שלא שנפל ספק באופן התקיעה, אלא מראש נקבע האפשרות לעשות או ככה או ככה. כך אפשר לומר שהקב"ה מסר שתי השיטות לתפילין והוכרעה המחלוקת ואחר כך עלתה השאלה עוד וכן הלאה.


הנחת תפילין של ר"ת

שאלה: האם יש להניח גם תפילין של רש"י וגם תפילין של ר"ת כל יום?

תשובה: לא. כתב השולחן ערוך שרק מי שמוחזק ומפורסם בחסידות יניח תפילין של ר"ת (שו"ע או"ח לד, ג). אנו רואים הרבה רבנים גדולים מאוד שרק מניחים תפילין של רש"י.

גם הגאון מווילנה הניח רק תפילין של רש"י. בספר ארחות חיים (אות יג), שאל אותו רבי חיים מוולוז'ין: "אולי ראוי שאניח תפילין של ר"ת? אמנם הרב לא מניח תפילין של ר"ת, אך זה כי הרב מניח תפילין כל היום, ואם הרב יניח תפילין של ר"ת יוצא שבאותו הזמן הרב לא מניח תפילין של רש"י ומפסיד תפילין של רש"י שהם עיקר המצווה. אבל אני, שאינני מניח תפילין כל היום, אולי ראוי שאניח תפילין של ר"ת בזמן

שממילא אני לא מניח תפילין?".

אמר הגאון מווילנא: "אז למה דווקא תפילין של ר"ת? הרי יש שישים וארבע שיטות. וכי תניח שישים וארבע זוגות תפילין?!" ענה לו רבי חיים מוולוז'ין: "אך תפילין של ר"ת הן מיוחדות. אולי ישאלו אותי בעולם הבא למה לא הנחתי". אמר לו הגר"א: "לא מקיימים מצוות בשביל עולם הבא. אנחנו מקיימים מצוות בשביל עבודת ד'."

על כל פנים, כתוב בשו"ע שרק מי שמופלג בחסידות יניח. ומי שיחרוג ויניח שניהם – יש לחשוש ליוהרא. אמנם יש קהילות שכולם מניחים תפילין של ר"ת, ואז בוודאי שזה לא נקרא "יוהרא", כי הרי כולם עושים. אבל ברוב מקומות אין המצב כך.


הכנת תפילין במדבר

שאלה: כשבני ישראל יצאו ממצריים, איך הם הצליחו להכין תפילין במדבר לשישים ריבוא אנשים?

תשובה: השאלה מתחלק להכנת הבתים ולהכנת הפרשיות.

את הבתים אנשים הכינו לעצמם. אמנם בימינו זו מלאכה קשה וצריך לכך מכונות וכל מיני עזרים, אך יתכן שאז הבתים היו פשוטים יותר. יש אומרים שפעם הבתים של התפילין היו רכים. ליתר דיוק, הם היו גמישים. כלומר, גם אם לחצת על התפילין והם נמעכו – התפילין היו חוזרים למצבם הקודם. זה גם מסביר איך אנשים היו לובשים תפילין בזמן עבודה והקרבת קרבנות, ואיך יכלו לצאת איתם למלחמה. ישנם דברים רבים שידעו לעשות בימי קדם - שכיום נדרשים כלים מדעיים אדירים כדי להצליח להשיג את אותם תוצאות. אנחנו לא יודעים כיצד הם הצליחו.

לגבי הפרשיות, בוודאי צריך מומחיות לדעת איך לכתוב. יכול להיות שחלק של כלל ישראל שידעו איך לכתוב, כתבו בשביל השאר. אולי הלויים כתבו. היו עשרים ושתים אלף לויים ושישים ריבוא אנשים, אז כל לוי כתב שלושים פרשיות. יתכן שאז ידעו לכתוב יותר טוב ויותר מהר מאיתנו. אנו כותבים כיום עם עיפרון ולא רגילים לכתיבת סת"ם. אבל אולי אז היה להם פשוט - משום שזו הייתה דרך הכתיבה הרגילה שלהם. יתכן ולכתוב תפילין ומזוזות היה בשבילם כמו שבשבילנו לכתוב מכתב לחבר.


תפילין של יד שרצועתה שנקרעה

שאלה: אם אין לי תפילין אחרת, האם אפשר להניח תפילין של יד שהרצועה שלה שנקרעה באזור כף היד?

תשובה: כן. אפשר להניח. נראה שמה שכורכים מסביב ליד יותר חשוב ממה שכורכים מסביב לזרוע. לכן אם הרצועה קצרה עדיף לא לעשות שבעה סיבובים, אלא להסתפק בחמישה או ארבעה, או אפילו אחד מסביב לזרוע, ואילו ביד לעשות את כל הסיבובים. אך אפילו אם אין ביכולתו לעשות את הסיבובים בכף היד עדיין יכול להניח.


רצועת תפילין וציציות על הרצפה

שאלה: האם אין בעיה בכך שכשאנשים מניחים תפילין הרצועות של תפילין נופלות על הרצפה ולאט לאט נכרכות ועולות על היד. וכן גם בטלית, שהציציות נופלת על הרצפה בזמן העטיפה?

תשובה: צריך להיזהר בדבר הזה. לא נראה לי שיש בעיה בתפילין של ראש, אלא רק בתפילין של יד. לכן כשפותחים את הרצועה יש לדאוג שזה לא ייפול על הרצפה, אלא על שולחן או על הסטנדר שלידו מתפלל.

גם בטלית, אין שום סיבה שזה ייפול על הרצפה. הרי תופסים את הטלית, מרימים ואז הטלית נפתחת, כך שהיא לא על הרצפה.

כמובן, גם אם שנייה אחת הציציות נוגעות ברצפה אז האדם בוודאי אינו רשע, אלא שצריך להיזהר לא לעשות בזיון לתשמישי מצווה בכך שיהיו על הרצפה. הפיתרון תכני ולא מסובך.


שימוש בתפילין של בית כנסת באופן קבוע

שאלה: אחרי התפילה אני הולך לעבודה ולא נוח לי להביא את הטלית והתפילין שלי לעבודה. ואילו חברים שהשאירו את שלהם בבית כנסת לא מצאו אותם אחר כך. האם מותר להניח תפילין של בית הכנסת באופן קבוע ולא להניח את התפילין שלי?

תשובה: אין הבדל אם אתה מניח את התפילין שלך או אם אתה מניח את התפילין של בית הכנסת. גם מצד בית הכנסת לא אמורה להיות בעיה שתשתמש קבוע בתפילין שלהם.

בנוסף, אין איסור, ואפשר להניח תפילין פעמיים. אפשר להניח פעם אחת בבית את שלך ועוד פעם בבית כנסת את של הבית כנסת. אך אינך חייב דווקא להניח תפילין שלך, העיקר להניח תפילין.


הורדת תפילין ומחיקת שם ד'

שאלה: איך אפשר להוריד רצועה של תפילין של יד שצורתו ש-ד-י, הרי בכך מוחק שם ד'?

תשובה: אמנם יש שכותבים שלא נכון לשים אותיות שם ד' ברצועות בגלל הבעיה הזאת, אבל הורדת הרצועות הן לא בגדר מחיקת שם ד'. המחיקה של שם ד' שהתורה אסרה היא כשהשם כתוב בדיו על נייר, ופה זה לא דיו על נייר אלא צורה אחרת. האותיות ברצועות דומות לקוביות - שעל קובייה אחת כתוב ש' ועל קובייה אחת כתוב ד' ועל קובייה כתוב י' ומחברים ומפרידים, שזו לא המחיקה עליה דיברה התורה (שערים מצויינים בהלכה ט ס' א בקונטרס אחרון).

אגב, גם לעניין דיני שבת מותר לכתוב כך ואין בכך בעיה (שמירת שבת כהלכתה טז, כג).

==

==