שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות יום הכיפורים לחייל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכות יום הכיפורים לחייל

[מקורות – רשם מ"צ]


ערב יום כיפור

ש: כיצד יקיים חייל מצות כפרות?

ת: על כסף לצדקה (רמ"א או"ח תרה א. מ"ב ב).


ש: מה יעשה חייל שאין לו מקוה לטבול?

ת: ישפוך תשעה קבין שהם 12.5 ליטר (מ"ב תקפא כו) או מקלחת עם זרם חזק רצוף כ-3 דקות (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד. חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא. ילקוט יוסף מועדים פב. ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג. שו"ת שבט הלוי ח כד. פסקי תשובות שכו הערה 14. ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהוי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת. מעשה איש ז לב).


ש: חייל שאין לו אפשרות לבקש סליחה מחברו שפגע בו, מה יעשה?

ת: יבקש בינתיים בטלפון אם אפשר. אם אי אפשר, יקבל על עצמו לפייסו בהזדמנות הראשונה. וכל אחד יחליט שהוא מוחל מכל הלב לכל מי שפגע בו (שו"ע או"ח תרו א).


ש: האם חייל שחייב לאכול ביום הכיפורים עקב הפעילות הצבאית, גם חייב בסעודת ערב יום הכיפורים?

ת: כן, כי יש טעמים נוספים למצות האכילה בערב יום הכיפורים, מלבד שיהיה לאדם כח לצום בעיצומו של יום (עיין שע"ת לרבינו יונה ד ח-י).


תפלת ליל יום הכיפורים

ש: מתי יש לומר כל נדרי?

ת: לפני השקיעה (רמ"א או"ח תריט א). אך אם איחרו, אפשר גם אחר כך (שו"ת יחוה דעת א נט).


ש: האם צריך טלית בתפילה?

ת: כך נהגו, אך אין לברך אלא אם מתעטפים לפני השקיעה (מ"ב תריט ד. ילקוט מועדים צט).


אכילה ביום הכיפורים

ש: חייל שחייב לאכול עקב פעילות צבאית, מהי האכילה לשיעורים?

ת: מזון כ"כותבת הגסה" = 30 סמ"ק = קופסת גפרורים רגילה (שש"כ לט יח). שתיה כ"מלוא לוגמיו" = 40 סמ"ק = פקק של ממיה צבאית (משיב מלחמה ב קמ. שש"כ לט יח-כ. שו"ת יחוה דעת ו לט). וכל זאת "תוך כדי אכילת פרס" = 9 דקות (מ"ב תריח כא. שש"כ לט יח. שו"ת יחוה דעת שם), ובשעת צורך 7, או 4, עד 2 דקות (שש"כ שם. אלו לפי השיעורים של הגר"ח נאה. פעם נשאל הגרי"ש אלישיב נשאל כיצד חלק הגרח"נ על החזו"א והשיב ששעור הגר"ח היה נהוג מקודם והחזו"א הוא החולק. ספר ישיב משה עמ' קל. עיין נודע בשיעורים 271). אפשר לצרף אכילה ושתיה יחד (שו"ע או"ח תריב א-ט).


ש: חייל שחייב לאכול ולשתות עקב פעילות צבאית, מה עדיף, לאכול מראש לשיעורים, או לחכות ולאכול אחר כך בלי שיעורים?

ת: לשיעורים (שש"כ לט הערה סט).


ש: אם חייב לשתות, האם גם מותר לו לאכול?

ת: לא (שש"כ לט ו).


ש: האוכל לשיעורים האם עליו לברך ברכה ראשונה לפני כל אכילה?

ת: לא. כי אין היסח דעת (שו"ע רי א. מ"ב א. שו"ת יביא עומר ה או"ח יח. שש"כ לט כא).


ש: ומה עם ברכה אחרונה או ברכת המזון?

ת: בסוף יברך על האכילה כי אכל כזית, אך לא על השתיה (שם). ברכת המזון עם יעלה ויבוא (מ"ב תריח כט. ילקוט יוסף מועדים צח-צט).


ש: האם עושים קידוש לפני האכילה?

ת: לא (מ"ב תריח כט. ילקוט יוסף מועדים צח).


ש: האם חייב בלחם משנה?

ת: לא (מג"א תריח י. שש"כ לט לא).


ש: האם ליטול ידיים לפני לחם?

ת: כן (שש"כ לט לא. ילקוט יוסף מועדים צט). אך בלי ברכה, כיון שאוכל פחות מכביצה = 56 סמ"ק (שו"ע או"ח קנח ב. מ"ב ט. ילקוט יוסף מועדים צח).


ש: אם מותר לאכול ולשתות, האם דווקא מים או גם שתיה מתוקה, וכן האם דווקא מזון פשוט, או גם טעים?

ת: גם טעים, כי זה יום חג. אם יש סכנת התייבשות, עדיף משקה מתוק, כי הוא גורר שתיה מרובה (אור שמח הלכות מאכלות אסורות יד יד. נשמת אברהם תריב א, ו).


ש: האם מי שהיה חייב לאכול ולשתות יכול להיות שליח ציבור?

ת: לא לכתחילה (מקראי קודש נספח יג סעי' ד בשם הגר"מ פיינשטיין). בשעת הצורך מותר אם אכל לשיעורים (שם. חזון עובדיה שנא סוף הערה ט. והגר"מ שטנרבך מתיר גם בלא צורך. שו"ת תשובות והנהגות ג קעו).


ש: מותר לו לעלות לתורה?

ת: שחרית כן (שו"ת רע"א מהדו"ק כד. שש"כ לט לו). ובמנחה אם אכל לשיעורים (שש"כ לט הערה קטו בשם הגרשז"א. שו"ת ציץ אליעזר טו לב אות ט. חזון עובדיה שמט).


ש: האם חייל שאכל עקב פעילות צבאית, וגמר את הפעילות, מותר לו להמשיך לאכול?

ת: לא. יש איסור על כל רגע אלא אם כן יש סכנת התייבשות (שש"כ לט ו).


נעלים ביום הכיפורים

ש: האם מותר לחייל לנעול נעלי עור?

ת: לא. נעלי גומי וכדומה (שו"ע או"ח תריד ב). גם אם הן נוחות מאוד (הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר).


ש: מותר בפעילות מבצעית?

ת: ודאי (שו"ע ורמ"א או"ח תריד ד). ובסוף הפעילות, יוריד (מ"ב יג).


ש: מותר בתרגיל מקדים?

ת: לא. אלא אם כן זה חיוני.


רחיצה ביום הכיפורים

ש: חייל שהתלכלך מותר להתרחץ?

ת: כן. המינימום הכרחי. ואם צריך, גם מקלחת מהירה. וההלכות כמו שבת (שו"ע או"ח תריג א. מ"ב א. כה"ח ה).


ש: ומה דין מי שהזיע?

ת: אם היתה הזעה רבה והוא סובל ממש (מ"ב שם ב).


סיכה ביום הכיפורים

ש: האם מותר לשים על הגוף דאודורנט ודוחה יתושים שהם משחה?

ת: לא. מפני איסור סיכה. אלא לשים נוזליים (שו"ע או"ח תריג ב).


תפלת יום הכיפורים

ש: האם כשמשתחווים בתפילה צריך לשים מפית תחת הברכיים?

ת: מול הפנים (רמ"א או"ח קלא ח. חזון עובדיה שנג).


ש: מתי מתפללים נעילה?

ת: חצי שעה לפני השקיעה (שו"ע או"ח תרכג ה). אם הפסיד אין לה תשלומין כי היא מיוחדת (כה"ח קח יב. שו"ת יביא עומר ז נד). וממילא העוסק במצוה פטור מן המצוה (סוכה כה א).


הבדלה מוצאי יום הכיפורים

ש: על איזה נר עושים הבדלה?

ת: שדלק כל היום, או נדלק מנר שדלק כל היום (שו"ע תרכד ד-ה). אם אין, אפשר להדליק עתה (ערוך השולחן תרכד ו. כה"ח יז. דלא כשו"ת אגרות משה ד קכב ושו"ת יחוה דעת א סג. ויש אומרים לברך על נר חשמלי אבל לא פלורוסנט. שו"ת תשובות והנהגות ב שב. פסקי תשובות תרכד הערה לח).


  • פורסם בשאילת שלמה 246