שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכה ברורה - הגמרא שלך

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכה ברורה - הגמרא שלך

[הרב שלמה אבינר]


"תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר: ...כי ישוטטו לבקש את דבר ד' ולא ימצאו (עמוס ח יב) - שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד" (שבת קלח-קלט). ב"ה יש תורה - "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל" (שם) - אבל אינה ברורה.

בא מרן הרב קוק והודיענו: הגיע הזמן שתהיה ברורה. הקיץ הקץ! העם קם לתחיה - גם התורה תקום ותחיה, בעזרת בחירי תלמידי החכמים.

עם ישראל מופיע מחדש בארץ ישראל, וכן צריכה להופיע מחדש "תורת ארץ ישראל". ומהי 'תורת ארץ ישראל'? מסכת גדולה ועמוקה היא זו (אורות התורה פרק יג). ואחת מתכונות תורת ארץ ישראל היא איחוד מקצועות התורה (שם יג ד. יג ז).

מקצועות שונים יש בתורה. כולם קדושים כולם טהורים. אך לעתים הם נראים מושכים לכיוונים שונים.

בין השאר, לימוד הפוסקים התרחק מלימוד הגמרא. כותב מרן הרב קוק ב'הרצאת הרב', הרצאה שנתן לפני 'חכמי מרכז הרב', בהציבו בפניהם את המשימות של יצירה תורנית העומדות בפניהם.

כאשר אתה לומד הלכה, לא ברור לך לגמרי איך הלכה זו יוצאת מן הגמרא. וכאשר אתה לומד גמרא, לא ברור לך לגמרי איך מגמרא זו יוצאת הלכה. כמובן, לא מדובר בגדולי הדורות שהכל בהיר והכל נהיר לפניהם, אלא בלומד הרגיל שהמגע בין הגמרא וההלכה נראה קלוש בעיניו, מה שפוגע בלימוד, גם של גמרא וגם של הלכה.

הבעיה השניה נפתרה על ידי הגאון מווילנא בפירושו 'ביאור הגר"א', וזה הענק הרוחני, גדול הדורות, ביאר איך כל הלכה זורמת ממקורות קדמונים של גמרא וראשונים.

בא מרן הרב קוק והשלים את הצד השני על ידי פירושו 'הלכה ברורה', בו הוא סידר על כל עניין ועניין בגמרא מהי ההלכה הנובעת ממנו, ואף על פי שלכאורה אין זו אלא מלאכה של העתקת רמב"ם ושולחן ערוך ועוד, על כל פנים חכמה עמוקה היא זו, עקב הבחירה מה לצטט מן ההלכה, מה שייך לאותה גמרא ללא הוספה מיותרת אך לעתים עם הוספה ממקום אחר להשלמת תוכן ובהירות.

את העבודה הזאת, שהיא כאמור גם חכמה עמוקה וגם מלאכה מפרכת, עשה מרן הרב בעצמו והשקיע עמל רב. הוא דימה את עצמו לחלוצים בעלי מקצועות יוקרתיים אשר לא בחלו בעבודת כפיים בבניין הארץ בגלל אהבתם אליה. וכך הוא נהג מתוך אהבת תורת ארץ ישראל.

אך זו רק חצי מלאכה, כאשר החצי השני הוא 'בירור הלכה', כלומר ביאור כל שיטות הפוסקים, כיצד הן מתפצלות מתוך הגמרא וכיצד הן מגיעות למסקנותיהן להלכה, ועל פי אלו כללי פסיקה.

מרן הרב התווה את הדרך הכללית לחיבור זה באותו מאמר 'הרצאת הרב', וכדרכו בקודש, ניסח בעצמו דוגמה לעבודה זו למען הראות דרך לעמלים במסילתו (מודפס בסוף המהדורה החדשה של פסחים).

מסכת ביצה יצאה ראשונה בשנת תש-תשא על ידי תלמידי חכמים שזכו להדרכתו. ואחר כך בחירי תלמידי ישיבת מרכז הרב טרחו ועמלו, וכבר הוציאו 21 כרכים מתוך 35 המתוכננים. כמובן, מפעל זה הוקם על פי ציוויו, ברכתו ודחיפתו של רבנו הרב צבי יהודה, והוא כינה אותו 'בניין התורה לדורות'. יש לציין שרבנו הרב צבי יהודה התנגד למושג של "כולל" במובן של תכנית ממוסדת ומכוונת למטרה מסוימת, כגון דיינות, רבנות או הוראה. אלא שמי שמתחתן, ממשיך ללמוד, כאשר המטרה היא לגדל תלמידי חכמים. היוצא מן הכלל היחיד, הוא מכון 'הלכה ברורה', שהוקם בשנת תש"ל, אליו כוונה עילית הישיבה, וגם נתמכה על ידי מלגה יותר גבוהה - כיון שזו כבר יציאה משלב הלימוד כשלעצמו, אל כניסה לעולם העבודה והמלאכה, עבודה יסודית ומלאכה קשה ומפרכת.

ולכן אנו קוראים את מאות אלפי תלמידיו של מקן הרב קוק לשני דברים.

א. ללמוד גמרא עם הלכה ברורה ובירור הלכה, שכל תלמיד ישיבה יקנה גמרא זו וילמד בה. אגב, גם המראה החיצוני שוכלל לרמה הכי טובה שקיימת.

אנו תלמידי מרן הרב קוק, ואם הוא סבר שכך יש ללמוד, תורתו אמת ככל שאר דברים שלימדנו. כמובן אנו מכבדים את כל הרבנים מכל השיטות ומכל הזרמים, ואנו לומדים את דבריהם, ויש צורך לציין ש'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה' אינם באים במקום כל הרבנים ובוודאי לא במקום הלימוד הישיבתי המקובל והחי לאורך הדורות, אלא כתוספת קומה, שאינה רק תוספת גרידא, אלא מלבד ערכה העצמי בחיבור הגמרא עם ההלכה, היא אף מרוממת אל הלימוד הישיבתי הנהוג.

לכן, בנוסף לכל הרבנים, הרב שלנו הוא מרן הרב, ויצירתו מתנשאת על כולנה. וכאמור, אנו נמשיך גם ללמוד מספרים אחרים של גדולי עולם, אך 'הלכה ברורה ובירור הלכה' הוא גאוותנו, גאוות יחידה שלנו, גאוותנו הטהורה ומלאת הענווה.

ב. לתרום כסף למכון הלכה ברורה. כמובן, אנו מכבדים ואוהבים את כל הישיבות ואת כל היצירות של תורה ותורמים להם כסף אך בל נשכח שעניי עירך קודמים. עד שאתה תורם כסף לכל מקום של תורה, תרום כסף למקום שממנו אתה יונק את תורתך, כלומר ישיבת מרכז הרב, אֵם כל הישיבות הנאמנות לרוחו של מרן הרב, אֵם כל תלמידי החכמים הגדולים והיותר גדולים ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם.

בכלל, עד שאתה נותן לישיבות חרדיות, תן לישיבות ציוניות, וזאת בגלל שלוש סיבות. א. הציבור החרדי לא תורם לישיבות ציוניות, אז יש חובה מוסרית לתרום דווקא לישיבות הציוניות, שאם לא כן, מי יעמיד אותן? ב. מה שאמרנו - עניי עירך קודמים. אין זה מוסרי לעזור לכולם, ולא לבאר שממנה אתה שותה. ג. אין זו רק תרומה לעמלי תורה מבית מדרשנו וממילא להפצת אור תורה בעולם, אלא גם תרומה להארת תורה בדרגה גבוהה יותר של חיבור עולמות והשפעתם זה על זה.

לכן, יהודי יקר היונק מרוחם של רבותינו הגדולים מרן הרב ורבנו הרב צבי יהודה, תרום להלכה ברורה, ובוודאי תרום לעצמך ולמד אותה.