שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכל מעלין לירושלים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הכל מעלין לירושלים

[הרב שלמה אבינר]


"הכל מעלין לירושלים" - כך נפסק, כאשר בן זוג רוצה לגור בירושלים, שידו על העליונה (כתובות ק"י ע"ב). ירושלים למעלה מן הכל, לא במובן של ניתוק והתנשאות, אלא במובן של שיא של כל ארץ ישראל.

שהרי יש לשאול: על מצות יישוב הארץ שמענו ושמענו, אך איפה יש בתורה מצות ישוב ירושלים? ויש להשיב: אכן, אין לירושלים מצות ישוב כשלעצמה, אלא כיון שהיא השיא של הארץ גם מצות הארץ מופיעה בה ביתר תוקף וביתר שאת. וכבר נאמר: "אוהב ד' שערי ציון מכל משכנות יעקב" (תהילים פז ב).


כמובן, מדובר על כל ירושלים כולה, כולל ירושלים החדשה, אך ברור שהעיקר הוא ירושלים העתיקה, ירושלים שבין החומות.

ואם מצד מצות הארץ אנו באים, הרי יש להחילה על כל שלשת צדדיה, שכידוע מצות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים: א. עליה לארץ, ב. ישיבת הארץ "שלא נעזבה לשממה" ג. ריבונות על הארץ, כיבוש הארץ ושחרור הארץ, ("שלא נעזבה לזולתנו מן האומות" רמב"ן, פירוש על ספר המצוות לרמב"ם, מ"ע ד' לנוספות).

כאן המקום לדבר על היישוב והכיבוש: בחסדי ד' - לכיבוש זכינו. אך כידוע, לא די לכבוש אלא יש להחזיק את הכיבוש.

וכיצד? על ידי התיישבות. רבותינו אומרים על הפסוק "וישבתם בה" (במדבר לג, נג): בזכות שתיקר - תשב, "והורשתם את הארץ" (עיין רש"י שם). אך לא פחות מזה, בזכות שתשב - תירש. והא בהא תליא.

הדברים אמורים לא רק בירושלים בין החומות אלא בכל מלא רוחב הארץ - שבה אנו מצווים להתנחל ולהאחז בכל מקום, גם אם קשה הדבר בימינו. אך בעיר קדשנו העתיקה, הקושי גדול יותר, ונהגו לומר שלישב בית אחד שם הנו קשה כמו להקים ישוב שלו. אכן, הלב הוא לב, גם בגדולותו וגם בסיבוכיו.

כמובן, גם להקים בתי חרושת של יהודים שם - הוא טוב ויקר, אבל העיקר הוא להקים מול מקום מקדשנו, בתי חרושת של תורה ויראת שמים, של מידות טובות ואהבת ישראל.

וכתשובת המשקל לקלקולי העבר עלינו לחזק את בריחי שעריה של ירושלים למען תהיה "כעיר שחוברה לה יחדיו" (תהילים קכב, ג) - שמחברת ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה.

חזק ונתחזק בבניין עיר קדשנו, ובמלוא רוחב ארצנו.