שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

היש לחדש דת בני נח? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: בכ"ז במרחשוון, יום יציאת נח מן התיבה, יתקיים כנס רבנים על שבע מצוות בני נח. האם זה דבר חיובי?

ת: ודאי. זה חלק מלימוד התורה, טוב מאוד שעוסקים בזה. אנו אוהבים את כל המין האנושי, ומצפים ליום שתימלא כל הארץ דעת את ד' כמים לים מכסים.

ש: האם אנו יודעים כיצד כל המין האנושי יחזור בתשובה?

ת: לא. אין לנו נבואות בנידון ולא דברי חז"ל. אנו רק יודעים שזה יקרה. לגבי עם ישראל, אנו יודעים שזה יבוא על ידי אהבת ישראל ולימוד אמונה.

ש: אז למה לעסוק בזה?

ת: אנו עושים כמיטב יכולתנו, ודי הטוב בעיניו יעשה.

ש: למעשה, האם יש הרבה גויים שמתענינים במצוות בני נח?

ת: מעט מאוד. אמנם יש עשרות מקומות על פני כדור הארץ, אבל לעומת המיליארדים, זה אפסי.

ש: מזמן ,חב"ד מחלקים פתקים עם שבע מצוות בני נח מתורגמים לכל מיני שפות.

ת: לא ברור שזה מועיל ומשכנע.

ש: האם זה טוב שיש ארגון בארץ שעוסק בהפצת מצוות בני נח בשם עם ישראל?

ת: בודאי. אבל כיון שזה מוגדר בשם עם ישראל, זה חייב להיות מחובר לרבנות הראשית לישראל.

ש: האם התורה היא לאומית או אוניברסלית?

ת: גם וגם. ואעשה לגוי גדול – לאומי, ומתוך כך, ונברכו בך כל משפחות האדם – אוניברסלי.

ש: אבל כיצד הברכה הזאת תופיע בעולם? על ידי שנלמד את כולם?

ת: לא ברור. בזמן המלך שלמה, היתה לנו השפעה עצומה, בגלל שראו מלכות שבנויה של אדני הצדק, היושר, הקדושה. וכך גם השפיעו עם ישראל לאורך הגלויות, שגויים רבים התקרבו ליהדות, לא על ידי שיעורים או ספרים, אלא בגלל שראו את החיים המופתיים של היהודים וחשקו בהם. גם בתוך עם ישראל עצמו, מרן הרב קוק מסביר בספר אדר היקר שעיקר השפעתו של האדם אינו במה שהוא כותב או אומר, אלא בעצם אישיותיו הטהורה המקרינה סביב. וכבר כתב זאת, הרמב"ם בהלכות דעות ו, א-ב, כיצד אדם מושפע על ידי הסביבה שלו, לכן מצוה להידבק בצדיקים. לפני זה, השפעתנו על המין האנושי לא תבוא על ידי כנסים או ספרים, אלא על ידי שאנחנו נהיה בעצמו קדושים.

ש: והאם אנחנו קדושים?

ת: לא מספיק. מרן הרב קוק כותב ,שלא נהין לנסות להשפיע על זולתנו ,לפני שנתקן את עצמנו. יש עבודה רבה לפנינו בתוך עם ישראל. עד שאנו מחנכים את הגויים, עלינו לחנך את עצמנו. כמובן, כיון שלא אנו פונים אליהם, אלא הם פונים אלינו, ודאי יש להשיב להם בסבר פנים יפות, אך באופו כללי, אין לשכוח סדר העדיפויות.

ש: יהיו שיטענו שלהתעסק רק בעצמנו, הוא חוסר מוסריות.

ת: להיפך, המוסריות מחייבת לעשות חסד לקרוב קודם, עניי עירך קודמים, כמו שמסביר מרן הרב קוק: קודם, עשה חסד גשמי ורוחני למשפחתך. כאשר גמרת, ואין איש צריך מאומה, אז עשה חסד לכל עם ישראל. כאשר לא נותר אדם מישראל השרוי במצוקה גשמית או רוחנית, אז עבור לכל המין האנושי. ורק כאשר כל אדם עלי אדמות יהיה מאושר, אז יבוא התור של בעלי חיים (עין איה, ברכות ב, מעשר שני ה, טז).

ש: אבל בסופו של דבר שבע מצוות בני נח הם סתם הומניזם כלל אנושי?

ת: יותר מזה, כי יש גם מצוות בני נח בין אדם לד'. יתר על כן, אנו רגילים לשבע מצוות בני נח, אך אלו רק החמורות, כאשר באמת יש ל"א מצוות בני נח, כגון גם כיבוד אב ואם, צדקה ועוד. עיין רשימה בספרי הדל "טל אורות", פרשת נח.

ש: האם נוצרי יכול להיות בן נח?

ת: ודאי לא. הרי הנצרות היא עבודה זרה. מה לי מאמין בשמש-אל או באדם-אל.

ש: ומוסלמי יכול להיות?

ת: גם לא. כי האיסלם טוען שהתורה בטלה, אם כן הוא שקר, וכיצד יקבל שבעה מצוות בני נח מהתורה.

ש: ואם יקבל לא מהתורה אלא מהשכל?

ת: שים לב ללשון הרמב"ם: "כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת (=סברא), אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם" (רמב"ם, הלכות מלכים ח, יא. יש גרסא לא מחכמיהם ויש גרסא אלא מחכמיהם).

ש: ובסיכום?

ת: בעלינו לשבח, אנו מתפללים על תיקון כל העולם במלכות שדי.

  • פורסם בשאילת שלמה 627

====