שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הוועד למען חיפוש מומים אצל אחרים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הוועד למען חיפוש מומים אצל אחרים

[באהבה ובאמונה]


בשנת תר"ח, פרצה מגפת חולירע בווילנא. אנשים התחילו לחטט ולחפש חטאים - אצל אחרים. בא מחפש מומים כזה אל רבי ישראל סלנטר וסיפר לו שפלוני ופלוני עושים מעשים אשר לא ייעשו. ענה לו הגרי"ס: המצורע נשלח מחוץ לשלוש מחנות בגלל חטא לשון הרע (ערכין טז), לא מפני ששיקר, כי איסור לשון הרע הוא גם על אמת, אלא מפני שהוא מחפש חטאים רק אצל הזולת. אומר לו ריבונו של עולם: אם הנך כה מומחה בחיפוש מומים, צא מחוץ למחנה, התבודד עם עצמך וחפש את המומים שלך.

לצערנו בעיה זו עדיין קיימת. רבים פונים אל רבנים, בעל פה, בכתב או בשידור רדיו כדי לשאול אותם מה אחרים צריכים לעשות כדי להשתפר, או להתלונן על אחרים שאינם נוהגים כדין. הם שוכחים שוידוי הוא בגוף ראשון: אשמנו, בגדנו ולא בגוף שני: אתם אשמתם,אתם בגדתם, או בגוף שלישי: הם אשמו, הם בגדו. כנראה אינם מודעים לכך שכל הפוסל, במומו פוסל (קידושין ע ב). זוהי "השלכה" - אדם משליך מרכיבים שליליים של אישיותו על הזולת. מפורסם בשם הבעל שם טוב, שאם אדם רואה עברה אצל הזולת, זה רמז מן השמים שיש לו אותה עברה.

שמא תאמר: הרי יש מצוַת תוכחה?! אלא שמצות תוכחה אינה מתאימה לכל אחד. כבר אמרו רבותינו התנאים בענוותנותם שלא כל אחד רשאי להוכיח (ערכין טז ב), ואנחנו לא צדיקים יותר מהם.

לכן אנא ממך אל תחנך את כל העולם, אלא חנך את עצמך. גם את אשתך אל תחנך, אינך מחנך שלה אלא חבר שלה. גם את, אל תחנכי את בעלך, אינך מחנכת שלו אלא חברה שלו. אלא אם כן הזולת מעוניין בכך.אבל לפני אמירת דברי תוכחה וביקורת, בדוק אם הוא מעוניין בכך, כמו שנוהגים אמריקאים מנומסים, לפני שמעירים לזולת שואלים אותו:

DO YOU WANT TO TALK ABOUT IT? - האם אתה רוצה לדבר על זה?

ולפעמים אדם מוכיח את הזולת לא מתוך דאגה אליו, אלא מתוך מין אלימות סמויה, ועיין דברי מרן הרב קוק על תוכחה (בסוף הספר מידות הראיה).

זה הכלל, חנך את עצמך ולא את האחרים. ושוב, שמא תאמר: לא אוכל להיות אנוכי, ולחנך רק את עצמי, כי מה יהיה עם אחרים? התשובה פשוטה מאד: כאשר אתה עושה תשובה, בזה אתה גם מרים אחרים ומאיר לאחרים – בין בנתיבים גלויים של הקרנה, בין בנתיבים סמויים עקב חיבור פנימי בין כל הנשמות. גם בהקשר זה עיין דברי מרן הרבקוק באורות התשובה (ח ה-ו).

כדי להוכיח את הזולת, יש לקיים הדרכת הלל הזקן: "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות פ"א). אהבת הבריות אמיתית היא תנאי מקדים כדי לקרב לתורה. ואם בכנות אוהבים מישהו, אז יש לראות את מעלותיו, ואפילו להחזיק את עצמו פחות ממנו. וכבר כתב הרמב"ן באגרתו שכל אחד יחזיק את עצמו פחות מזולתו. ומעשה שנכנס אדם אצל בעל התניא, יהודי גס מאד בהופעתו ובדיבורו, עם פתקא בידו. בעל התניא קיבלו בחיוך של אהבה וישב מולו מתעמק במחשבתו זמן רב, ואז פנה אליו וקיבל את הפתקא. כאשר הנוכחים שאלוהו אחר כך למה התעכב כל אותו זמן, השיב להם: כדי לעזור ליהודי, עלי להרגיש קודם שהוא במעלה גבוהה ממני ושאני פחוּת ושפל לעומתו. כאשר נכנס אדם זה אליי, מאד התקשיתי להרגיש כך, לכן טרחתי ועמלתי ועבדתי על עצמי, עד שבסוף ד' עזר לי ומצאתי שבעה נימוקים למה הוא במעלה יותר ממני ואני פחות ממנו, ואז קיבלתי את הפתקא שלו.


  • פורסם בשאילת שלמה 355