שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ההתנגדות לעלייה להר הבית?! (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ההתנגדות לעלייה להר הבית?!

[אתר סרוגים]


שאלה: למה רבנים שוללים כל כך בתוקף את העלייה להר הבית? הרי לצערנו יש עוד עניינים בעייתיים מאוד בעם ישראל?!


תשובה: עלייה להר הבית אינה פרט אלא עניין כללי, בעיה עקרונית חמורה.

א. הרבנות הראשית לישראל אוסרת עלייה להר הבית, כפי שמצויין בשלטים מסביב שנקבעו שם כבר בזמנו של הגרי"ח זוננפלד (חכמת חיים עמ' ריב-ריג).

ושמא תאמרו: אבל יש רבנים גדולים שמתירים ויש שאוסרים, ואלו ואלו דברי אלהים חיים? א. אלא האוסרים הם גדולי הדור, ויש מדרגות בין תלמידי חכמים. ב. הרבנות הראשית לישראל אוסרת והיא הקובעת. ג. רבותינו מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה אוסרים (עיין שו"ת משפט כהן צו).

וכשנשאל הג"ר צבי שכטר, פוסק וראש ישיבה בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, על דעתו בעניין עלייה להר הבית, אמר: בתור רב באמריקה אין לי לענות על שאלה זו. א. יש לציית למה שפסקה הרבנות הראשית לישראל. הרי נטורי קרתא לא מקשיבים לרבנות ואגודת ישראל לא מקשיבים לרבנות, רק הלאומיים-הדתיים מקישיבים לרבנות, ואם אנחנו מפגינים לא כהוראתה בקום ועשה, אנחנו גורמים לקריסתה, - והרבנות הראשית אוסרת. ב. אין לרב במקום אחד לפסוק למקום שני (וכדברי הג"ר משה פיינשטיין: 'שהרב ממינסק אינו מתערב בשאלות של הרב מפינסק'. מגד גבעות עולם ח"א עמ' נה. ח"ב עמ' לא-לב).

ומה שרבנים חרדים לא יצאו נגד עליה להר הבית, זה כי הדבר מובן מאליו וידוע. פעם מישהו שאל את הגרי"ש אלישיב על עליית להר הבית, והשיב: חס ושלום! הגבאי אמר לשואל: שאלות כאלה אתה שואל את הרב?! הרי זה כרת?! הגיב הגרי"ש: גם אם אין כרת, כתוב: לא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם (וישמע משה א קפח-קפט).

גם מיד לאחר שכבשו את הר הבית, מסופר על הגרי"י קניבסקי ה"סטייפלר", שהכין כרוז לפרסם חומרת איסור הכניסה לשם ותלמידו אסף את חתימותיהם של גדולי פוסקים החרדים, וכשכבר היה מוכן לדפוס ,יצא הכרוז של הרבנות הראשית והדיינים על חומר האיסור, ואז אמר שכבר אין צורך להדפיס את הכרוז, שכבר יצא כרוז (אורחות רבנו א שכד-שכח).

בסיכום, עלייה להר הבית היא פגיעה ברבנות הראשית לישראל ובגדולי ישראל.


ב. עלייה להר הבית היא טשטוש מדרגות. רבינו הרב צבי יהודה לימד שיש צורך בשמירת הבנין השלם של היצירה האלוהית של כלל-ישראל וארץ-ישראל בכל מדרגותיהם. יש סכנת חיים במצב של טשטוש תחומים, טשטוש מדרגות שבקדושה. כשמרים השוותה את מדרגת משה רבינו לשאר נביאים ,זה היה טשטוש מדרגות וחטא השוואת קטן לגדול. מעיקרי האמונה הוא שיש הבחנה ביניהם, עד כדי כך ששם נביא לא שייך למשה רבינו באמת. וכשקורח אמר: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד', ומדוע תתנשאו על קהל ד'" (במדבר טז ג) ,הוא טישטש בין החלקים השונים באומה ,מה גם עלול לגרום טשטוש בין קדושת ישראל לאומות העולם. וקורח ועדתו התחילו בטשטוש בתוך העם ,עד שהמשיכו לטשטש בין ארץ ישראל לארץ העמים, "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר" (שם יג). כלומר, הם כינו ארץ מצרים "ארץ זבת חלב ודבש"?! לכן יש סכנה עצומה בטשטוש המדרגות שעלולה להתפשט בכל (עיין שיחות הרב צבי יהודה במדבר 16, 85, 100, 176 ועוד).

עלייה להר הבית היא פגיעה בקדש הקדשים של עם ישראל, בנקודה הכי פנימית של כלל-ישראל ,שכל ארץ ישראל היא חול לעומת הר הבית. ומעשה בברון רוטשליד שעלה להר הבית באפיריון נישא על ידי גויים, כי סבר שזה מותר, וספג ביקורת עצומה מגדולי הדור, אך התפייסו, כי זה היה בשגגה. ובתוך תגובתו, כתב מרן הרב קוק: "פגימה אחת בקדושת מקום בית חייינו, עולה לנו על מליונים של ישובים מעשיים" (אגרת תרעז).

זה הכלל, עלייה להר הבית היא טשטוש מדרגות.

כמו שאסור לפגוע בתורה כך אסור לפגוע בהר הבית. יתר על כן, פגיעה בהר הבית היא פגיעה בלב.


  • פורסם בשאילת שלמה 374