שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הגיע הזמן ללמוד פנימיות התורה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ההגיע הזמן ללמוד פנימיות?!

[הרב שלמה אבינר]

רבים שואלים: שמא הגיע הזמן ללמוד פנימיות התורה? והתשובה: לא רק שמא אלא ודאי. על כל פנים זו דעתו הנחרצת של מרן הרב קוק שזו הדרך היחידה להציל את דורנו מן הכפירה, שהיא הצרה היותר גדולה, ולהחזירו בתשובה (אורות התשובה ד,ט).

כמובן, אין כאן זלזול חלילה בכל שאר המקצועות הקדושים של תורה, גמרא והלכה, ספרי מוסר ואמונה. אך כל אלה לא יצלחו בלי נשמתה של תורה, פנימיותה של תורה.

ושמא תאמרו: וכי גדולים אנו מהדורות הקודמים, וכי אין בזה גאווה ויהירות, וכי לא די לנו בדברים הפשוטים של תורה המלאי טהרה וקדושה? והתשובה: ודאי קטנים אנו, אך אין לדמות דור לדור, ועתה הגיע הזמן, וקודם - טרם הגיע הזמן.

למשל, מרן הרב קוק מסביר בסוף מהלך האידיאות שבמשך הגלות כל הרעיונות הלאומיים נגנזו בתוך סתרי תורה, כי לא היו שייכים למציאות, אבל עתה שהאומה קמה לתחייה, יש לגלות את כל הדעות הגנוזות האלה השייכות ללאומיות ולמדינה כדי להחיות את יסוד התחייה (אורות קיז-קיח).

כמובן, אין זאת אומרת שכל הסודות - הגיע זמנם. מרן הרב קוק מעיד על עצמו שקשה עליו להגדיר את הגבול של "למכסה עתיק" (פסחים קיט,א), כלומר מה הם הרזים שגילויַם יגרום נזק ומה הם הרזים שגילוים יביא ברכה. שם מדובר על חידוש דרך התשובה. בגלות המושג של תשובה היה מחובר עם יראה והכנעה, אבל עתה שאור הישועה זורח יש לחברו לשמחה ועוז. אך יש לעשות זאת בזהירות רבה, כדי שחינוכנו עם כל שמחתו וגבורתו לא יפר כמלוא השערה את הזהירות והיראה שהיתה כל הדורות אצל יהודים טובים וצדיקים (אגרת שעח. המודפסת בתחילת אורות התשובה).

אכן, שיקול אחראי מאד, אך באופן כללי, בוודאי הגיע הזמן לרזי תורה, כפי שמעיד מרן הרב קוק על עצמו: "אין שום דבר, מהדעות והמחשבות שלי, שאין לו מקור בכתבי האר"י ז"ל" (לשלושה באלול א מו).

שמא תאמרו: וכי שכח רבנו הגדול מה שנפסק במפורש בשולחן ערוך שלימוד נסתרות הוא רק למי שגדול בתורה "אחר שמלא כרסו בבשר ויין והוא איסור והיתר ודיני המצוות" (שו"ע יו"ד רמו ד הגה), ומפרשי השולחן ערוך, כולם חיזקו דבריו? ודאי לא שכח.

הוא כותב פעמים אין ספור שידיעות סודיות אינן מיועדות לרבים, שממילא לא יבינו שום דבר, אלא רק ליחידים (אורות הקודש א פו). התשוקה לנסתר שייכת ליחידים ולא לאלה שמשתמשים בקליפת המושגים בלי להבין את התוכן הפנימי (אגרות א עמ' רלב). "חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם, ממקורותיה של תורה, להשכיל בעניינים האלוהיים" - כלומר לא לומדים אמונה בעמקות, "כי אם מלעיטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים, שעל ידי זה, אין שכלם מתרומם כי-אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם" (אורות התורה י,ז). "יש שמעוט השכל מביא את האדם לנסתרות" (שם שם ח). כי "מתי הוא טוב ל למוד סתרי תורה"? אחרי שמיצה כבר את כל הלימודים הקדושים האחרים (שם שם א) ולא רזי תורה ל"אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי" (אורות התשובה ד,ט).

הם "לוקחים את כל דברי הסודות הקדושים האלה, שהם עומדים ברומו של עולם, דברים כפשוטם, ומרבים על ידי זה מחלוקת בישראל" בדברם על "ערב רב" (מאמרי הראיה 59).

אם אדם קופץ למעלה, לפני שלמד את המוסר הרגיל, יצא מזה היזק ויפסיד את הכל ("לימוד רוחניות התורה" למרן הרב קוק, באורות התורה, הוצאת ספרית חוה עמ' 193). בלי זיקוק השכל באות תקלות לעולם על ידי לימוד קבלה (שם 225). חקר הנשגב בלא עת מביא הזיות, הזיות אמוניות או כפרניות (שם 240).

"מעוט ההקשר אל הנסתר, בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תאבון פנימי המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשות, רק רפיון החיים וחוסר הכשרון לתפוס את העולם החי..." (אורות צג).

מרן הרב קוק ודאי ידע שנסתרות הן רק ליחידי יחידים, ואכן לימודן אינו מופיע בתוכנית המפורטת שכתב לישיבת מרכז הרב (מאמרי הראיה 62).

אם כן מה פשר קריאתו לגילוי רזי התורה? - פירושו - ניסוח הסודות בסגנון רגיל, כפי שהוא עשה בעצמו בספריו הרבים או כפי שעשה לפני כן המהר"ל. אותם יחידי הדורות שעוסקים ברזי תורה, הנם מרוממים את הדור על ידי השפעתם והברכת כל תחומי החיים לאור רזים עליונים אלו, וכך מביאים ברכה לעד (אורות הקודש א פו).