שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הגיית המילה ''הגשם'' בשמו"ע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם יש לומר 'גשם' בברכת גבורות בשמונה עשרה בסגול (ֶ) או בקמץ (ָ)?

תשובה: יש לומר 'גשם' עם קמץ, כפי שנהג לומר רבנו הרב צבי יהודה. [וכן דעת הג"ר משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד ס' מ אות טו, מובא בשו"ת רבבות אפרים ח"ג ס' סח, וגם הג"ר יוסף שלום אלישיב בס' פניני תפילה עמ' קמה-קמו (ומובא בקובץ מבקשי תורה – גליון נא, עמ' כה שכך הוא המסורת מזקנו בעל ה"לשם", וכך התפללו החץ חיים והגר"א).

ולא כהגרי"ד סולוביצ'יק בס' נפש הרב עמ' קכא, אדמו"ר מסטמאר בס' אסיפת דברי יואל עמ' אות ה, וכ"כ בסידור בעל התניא, הג"ר שלמה זלמן איורבך בס' הליכות שלמה ח"א ח:יד, הגרי"י קניבסקי בס' ארחות רבנו אות ריג, בעל "מנחת יצחק" מובא בס' אשי ישראל עמ' רלא הערה פז, הג"ר בנימין יהושע זילבר בשו"ת אז נדברו ח' יב ס' כו, הגר"א מנחם מן שך מובא בשו"ת רבבות אפרים ח"ג ס' סח, הג"ר יעקב קמנצקי בס' אמת ליעקב עה"ת בראשית ג, יט, והג"ר משה שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות ח"א ס' פא.]