שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האשה ולימוד תורה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[הרב שלמה אבינר]

מדוע פטורה האשה מלימוד תורה, הרי התורה היא אורו של עולם?

אכן, שאלה כבדה. ונוסיף עליה עוד שאלה כבדה: מדוע מברכת האשה בכל בוקר: "…אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה", ועוד אחרי שתי ברכות על התורה?

זוהי קושיא ישנה שכבר דנו בה רבותינו הראשונים ונתנו לה תשובות שונות (ב"י או"ח סוף סי' מז בשם אגור בשם מהר"י מולין. ב"ח שם. הגר"א שם. בית הלוי ח"א סע' ו).

מרן הרב קוק תירץ "שלא נקבעה ברכה זאת על עצם העסק הפרטי שרוצה לעסוק כעת בתורה, כי אם נקבעה על כלל הטובה הגדולה שהאיר השי"ת מחשכנו באור תורה" (אורח משפט ס' יא. וכן הוא בגרי"ז על הרמב"ם, הלכות ברכות יא טז).

ודאי שהתורה היא אורו של עולם. ללא התורה, היה כל העולם חושך וצלמות. לכן היא שייכת לגברים ולנשים, ומה שנשים מברכות, זה יותר ברכות השבח וההודאה מאשר ברכת המצוות. הנשים מודות לד' שיש להן תורה, אך הנוסח הוא הנוסח הקבוע, כי אין משנים נוסח. נשים מודות לקדוש-ברוך-הוא שיש תורה בעולם, שגם להן יש תורה ושהן שייכות לתורה.

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (שמות יט ג). לפני מתן תורה פנה הקב"ה קודם לנשים, בית יעקב, ואחר כך לגברים, בני ישראל (רש"י שם בשם חז"ל). שייכותן של הנשים לתורה קודמת לזו של הגברים (עיין דרוש על התורה למהר"ל מפראג) אך הן אינן חייבות ללמוד. אז איך הן תדענה תורה? יש להן מסלולי הכרה אחרים. יש הכרה לימודית, ישיבתית, דיסקורסיבית, כמו רעיון שמשתלשל מנתון לנתון, הולך ונבנה בהדרגה. יש הכרה אינטואיטיבית, שהיא מין תפיסה פנימית, מין ראיית הדברים במבט אחד. שתי ההכרות האלו דומות לחושי שמיעה וראייה, שכדי לשמוע מישהו, עליו לדבר מילה אחר מילה. אם הוא אומר כמה מילים בבת אחת, אי אפשר להבין דבר. מה שאין כן הראייה, אשר בעזרתה רואים הכל בבת-אחת. אינטואיציה היא לשכל מה שראייה היא לחושים, היא מין ראייה רוחנית, אמונית, עליונה.

בראייה זו ניחנה האשה יותר מן האיש. היא אינה זקוקה ללימוד ארוך ומפרך כמו בישיבה. היא תופסת מעצמה, כל זמן שהיא ישרה, כל זמן שתגרת שוק-החיים הקשה לא שיבשה ועוותה את יושרה הטבעי. כל זמן שהיא טבעית, כפי שעשאה האלקים, יש לה תפיסה אינטואיטיבית, ישירה, של האמיתות הגדולות של התורה.

"אשה מכרת באורחין יותר מן האיש" (ברכות י) - אמרו חז"ל. אורח דופק בדלת, מיד היא מזהה אם הוא אדם קדוש כאלישע הנביא, או נוכל. לעומתה, איש זקוק לדרך של חקירה (עין איה ברכות פ"א אות קמז).

התורה שייכת לגברים ולנשים. הגברים לומדים באופן ישיבתי, לנשים יש מסלול אחר של תפיסה כוללנית אינטואיטיבית. בסופו של דבר, שניהם שייכים לתורה, ועל כך האשה מברכת כל בוקר "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה".